თუ სწავლა გინდა
   
კალატოზიშვილი ნათია

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი

  • n.kalatozishvili@ug.edu.ge

ბიო

ნათია კალატოზიშვილი - მოწვეული სპეციალისტი. 2014 წლიდან უძღვება შემდეგ სალექციო კურსებს: მენეჯმენტის საფუძვლები, ბიზნესისა და ეკონომიკის საფუძვლები, მმართველობითი აღრიცხვა. მას ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს საქართველოს უნივერსიტეტში. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი მიღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმების შესახებ. მუშაობს გერმანულ ფინანსურ კომპანიაში, რომელსაც სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის, სამხრეთ ამერიკისა და ჩრდილოეთ აფრიკის 13ქვეყანაში აქვს წარმომადგენლობითი ოფისი. ნათია კალატოზიშვილს გამოცდილება აქვს აგრარული პროექტების მართვაში, უცხოელ დონორებსა და პროექტის ბენეფიციარებთან ურთიერთობაში. შეძენილი მრავალმხრივი გამოცდილება და განათლება აძლევს სათანადო კომპეტენციას აღნიშნული საქმიანობის წარმატებით განხორციელბისთვის.