პროგრამები


ბაკალავრიატი

სამართალმცოდნეობა

მაგისტრატურა

საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამა
სამართალი

დოქტორანტურა

სამართალმცოდნეობა