თუ სწავლა გინდა
   
სტუდენტები


სტუდენტი სწავლების საფეხური
საბაა საბაა აიმან სფუკ (1330069) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ ომარ ისმაილ ალ-ნაიიეფ (1330077) ბაკალავრიატი
მარვან ნაჯი აჰმედ ალ-მაშჰადანი (1330093) ბაკალავრიატი
ამეერ კადჰიმ ჰანი ჰანი (1330101) ბაკალავრიატი
ალი ჰუსსეინ ნაიმ ნაიმ (1330106) ბაკალავრიატი
ლაით დჰეიაა აბედ ალ-შუვაილი (1330142) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ჯალალ მოჰამედ მოჰამედ (1330146) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ქაის ნაჯი შარიფ (1330164) ბაკალავრიატი
მაის აბდულკარიმ მოჰამედ ჯავად ალ-ჯუბური (1330165) ბაკალავრიატი
ზაიდ ნასსრ აბდულამეერ ალვაშ (1330211) ბაკალავრიატი
კარამ ამერ აბას აბას (1330026) ბაკალავრიატი
ალი აჰმედ იას იას (1330046) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ თაჰრიირ აბდ ალ-ჯანაბი (1330052) ბაკალავრიატი
ჰაიდერ ა. ალკაჰალიკ ა. ალრაჰემ ათლუვაიჯარი (1330064) ბაკალავრიატი
ამირ მუვაფაქ სალიმ სალიმ (1330075) ბაკალავრიატი
საიდ საიდ მოჰამედ ნური (1330076) ბაკალავრიატი
მოჰამედ დავუდ სულაიმან ალ-ანი (1330083) ბაკალავრიატი
ორას მოჰსინ ბადრი ალ-იასეენ (1330100) ბაკალავრიატი
ოთჰმან ოთჰმან იჰია ჰუსეინ (1330107) ბაკალავრიატი
აიად აბბას ამინ შიხუ (1330125) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ხალაფ სულეიმან სულეიმან (1330131) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ამერ ალი ალ-ქასაბ (1330148) ბაკალავრიატი
საიფ ჯავად მაჰდი ალხაფაჯი (1330154) ბაკალავრიატი
ჰასან ჯამალ ამინ ალ-ბაიათი (1330191) ბაკალავრიატი
ჩიბუზორ უდეალი ევიდენს (1330214) ბაკალავრიატი
იასირ იმად ჰასან ალ შაბბანი (1330234) ბაკალავრიატი
მუთანა აბედ სულთან სულთან (1330328) ბაკალავრიატი
იეზენ ისამ აბდულკჰალექ ზვაიენ (1330349) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ მურად კადიმ ალფატლი (1330388) ბაკალავრიატი
ჰატემ აბდულკარეემ მოჰამმედ მოჰამმედ (1330390) ბაკალავრიატი
ჰუდა ჰუსსეინ ღაზი ალ-სარრაი (1330391) ბაკალავრიატი
ალი ლუაი მოჰამედ ალ-ჯუმაილი (1330392) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ბადრ ჰამადა ჰამადა (1330393) ბაკალავრიატი
აჰმედ ხაირი აბდულჰუსსეინ ალ-ატტაბი (1330398) ბაკალავრიატი
მუჰამედ აბდულქარიმ ზიაბ ზიაბ (1330415) ბაკალავრიატი
კარარ აბედ ჰასან ჰასან (1330470) ბაკალავრიატი
ჩიკე ფრეშიოზ იგვეჰ (1330476) ბაკალავრიატი
ბასამ დავუდ იასენ ალ-გბური (1330072) ბაკალავრიატი
აჰმედ ჰასან აჰმედ აჰმედ (1330088) ბაკალავრიატი
ომარ ნაზჰან ლუტფალაჰ ალ-დური (1330112) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ნაიელ შაკირ ალბაიატი (1330127) ბაკალავრიატი
მურტადა ჰაშიმ მუჰეისენ ალჰამამი (1330136) ბაკალავრიატი
ისლამ ჰაბიბ სეხი სეხი (1330182) ბაკალავრიატი
მუსტაფა საადი ისმაელ ისმაელ (1330194) ბაკალავრიატი
აჰმაად ფოაზ აჰმაად ალშბორე (1330220) ბაკალავრიატი
აბბას მოჰამედ ჰამზა ალ-ხაფაჯი (1330394) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ჰუსსეინ აბედ ალ-ხაფაჯი (1330416) ბაკალავრიატი
მუჰამმად აბდულვაჰჰაბ მ.ა. ზალხა (1330428) ბაკალავრიატი
ანმარ ხალიდ ნასსრ ალ-აზავი (1330445) ბაკალავრიატი
ჰუსეინ ალაა გატეა ალ-ხაფაჯი (1330474) ბაკალავრიატი
აია აბდულამირ რაშიდ რაშიდი (1330550) ბაკალავრიატი
სარაჰ თამერ ჰადი ალ-ჰილალი (1330585) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ მაჰდი სალიჰ ალბომაფრჯე (1330602) ბაკალავრიატი
ნურულდინ რაიდ სალეჰ სალეჰ (1330609) ბაკალავრიატი
მუჰანად ე.თალიბ ალ-ჰარდან (1330620) ბაკალავრიატი
ამმარ მუშტაქ ტალიბ ალაავად (1330621) ბაკალავრიატი
თჰულფიქარ ალი ჰუსსეინ ალ-მანსური (1330622) ბაკალავრიატი
ჰარეთ მუთანა მაჰმუდ მაჰმუდ (1330623) ბაკალავრიატი
აბდულჯაბბარ ამერ ჰუსსაინ ალ-ჯანაბი (1330041) ბაკალავრიატი
მუსტაფა მაჰმუდ აბდულა ალ-ობაიდი (1330113) ბაკალავრიატი
მუნეებ სალაჰ ქადერ ქადერ (1330126) ბაკალავრიატი
აჰმედ აბდულვაჰიდ იბრაჰიმ შეეხოო (1330137) ბაკალავრიატი
ომარ აიედ მოჰამედ ალ-რავი (1330162) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ საად იდან იდან (1330168) ბაკალავრიატი
აისარ რიად ფადჰილ ალ-ბეჰადილი (1330170) ბაკალავრიატი
ჰაიდერ ზაინელ კაიტტან ალმაიაჰი (1330204) ბაკალავრიატი
ალი ვაჯდი მაჰმოოდ ალ-რუბაიე (1330205) ბაკალავრიატი
ოსამაჰ კადჰიმ აჯეელ ალნასსარ (1330223) ბაკალავრიატი
აბდულჰამეედ სააბ ალ-ნიდავი (1330242) ბაკალავრიატი
ჯააფარ მაჰდი სალეჰ ალ-ჯბური (1330327) ბაკალავრიატი
აჰმედ ბაქერ მოჰსინ ალ-ლამი (1330341) ბაკალავრიატი
ამმარ მოჰსინ ალვან ალვან (1330355) ბაკალავრიატი
ალი აიად ჰაშიმ ჰაშიმ (1330401) ბაკალავრიატი
კარარ შაკირ აზეზ ატაბი (1330405) ბაკალავრიატი
ქათებაჰ იუსიფ აბედ ალ-კუბაისი (1330420) ბაკალავრიატი
ალი ჰამიდ ხლაიფ ხლაიფ (1330450) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ალი ჰასაბალლაჰ ალ-ჯორანი (1330554) ბაკალავრიატი
აჰმედ სალიმ აბდულკადჰიმ აბდულკადჰიმ (1330559) ბაკალავრიატი
მარიამ ჰარიტჰ რაჯაა რაჯაა (1330566) ბაკალავრიატი
ალი აბდულჯალილ ალი ალი (1330601) ბაკალავრიატი
ტაიფ აბდულქარიმ დავუდ ალ-ხატავი (1330632) ბაკალავრიატი
რამი აბდალჰამიდ მუბალატ ალჰადაბი (1330656) ბაკალავრიატი
ბელენ განგა ვარგას ბერნარდიტა (1330664) ბაკალავრიატი
საიფ აბდულმალეკ შაბან შაბან (1330078) ბაკალავრიატი
ალაიუბ მოჰამმად ვალიდ მაჰმუდ (1330141) ბაკალავრიატი
ტაჰა სალიმ აჰმედ ალ-ბაიათი (1330175) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ფირას ჰასან ალ-მაჰდავი (1330181) ბაკალავრიატი
ჩინონიე ირაბორ ჯენიფერ (1330213) ბაკალავრიატი
რეემ ნაზარ იოუნუს იოუნუს (1330229) ბაკალავრიატი
იასირ მაზინ ჯაბბარ ალ-ჰადდად (1330233) ბაკალავრიატი
ომარ ამინ მოჰამმედ ალვარდ (1330235) ბაკალავრიატი
აბდულჰაკამ ალი მუჰამედ ალ-ჯუმაილი (1330331) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ტავფიქ ადილ აბდულლაჰ ალ-აზზავი (1330345) ბაკალავრიატი
მუსააბ ფეისლ მოჰამმედ ალ-ითავი (1330354) ბაკალავრიატი
თაჰრირ მოჰსინ ალვან ალვან (1330356) ბაკალავრიატი
აიმენ აბდულა ალი ალი (1330407) ბაკალავრიატი
მოჰაიმენ აბდულსათთარ ჰასან ალკარავი (1330440) ბაკალავრიატი
იოსიფ ჯამალ შაფიქ ალ-სამარაე (1330472) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ მუნეერ მაჰდი ალ-ემრან (1330574) ბაკალავრიატი
ომერ აიად საიდ საიდ (1330604) ბაკალავრიატი
ბადრ ალადე ალი მოჰსინ (1330633) ბაკალავრიატი
ასაად ნაჰი საიდ ალშუვაილი (1330660) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ალი დავუდი აჰმედ ჰასან (1330677) ბაკალავრიატი
ჰაიდარ ჯამალ ჯამილ ალ-აზზავი (1330097) ბაკალავრიატი
აჰმედ კასიმ აბდულქარიმი სალმანი (1330109) ბაკალავრიატი
იდჰამ ვალიდ ხალიდ ხალიდ (1330121) ბაკალავრიატი
ათეერ აჰმედ აბედ ალსალიჰ (1330129) ბაკალავრიატი
ქაედ ხალიდ ასაად ალაბდულახ (1330132) ბაკალავრიატი
მამუნ ამინ ბიშით ალ-ოგაილი (1330145) ბაკალავრიატი
სევარ მუჰამედ რაფიქ რაფიქ (1330147) ბაკალავრიატი
რაფიდ ამერ ჯაბბარ ალბოლატეეფ (1330153) ბაკალავრიატი
ნისრიინ კარეემ მეზაალ ალ-მასუდი (1330188) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ჯაბბარ ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1330201) ბაკალავრიატი
ალი ხალიდ ნაჯმ ნაჯმ (1330212) ბაკალავრიატი
მუსტაფა საად ვადულლაჰ ვადულლაჰ (1330243) ბაკალავრიატი
ლაით მუინ აბბას ალ-ჯანაბი (1330397) ბაკალავრიატი
ელი ეიად დეიაბ დეიაბ (1330443) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ნაჯეჰ ნური ალსანკრავი (1330468) ბაკალავრიატი
რაღად რაად ჰადი ალ-რასული (1330471) ბაკალავრიატი
იჰაბ აჰმედ კადჰიმ კადჰიმ (1330558) ბაკალავრიატი
მოჰანად შიჰაბ ალ-აზზავი საიფ (1330562) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ნავფალ ჰამუდი ალ-სამარაი (1330592) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ მუდჰაფარ აბდულრიდჰა აბდულრიდჰა (1330613) ბაკალავრიატი
ჰაიდარ ჯაფარ აბდულჰუსაინ აბდულჰუსაინ (1330614) ბაკალავრიატი
ალი მაკი ჰამიდ ჰამიდ (1330624) ბაკალავრიატი
ჰუშამ ფაისალ აჰმედ სატუ (1330631) ბაკალავრიატი
ოლუომა ჩიომა ნენსი (1330639) ბაკალავრიატი
ამარ მაჰერ საედ საედ (1330325) ბაკალავრიატი
აჰმედ ქაის აბბას აბბას (1330370) ბაკალავრიატი
ჰანი ჰასან ატიაჰ ატიაჰ (1330374) ბაკალავრიატი
ადნან იდაიმ ალ-ლამი ჰეიდერ (1330386) ბაკალავრიატი
საიფ თაბიტ ჰაშიმ ალ-ჯანაბი (1330396) ბაკალავრიატი
საიფ ჰუსსეინ იუნუს იუნუს (1330419) ბაკალავრიატი
ოლორუნნისოლა ოპიემი ესტერ (1330475) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ ლაით ჰუმადი ალ-დუმაილი (1330555) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ მუდჰაფარ იბრაჰიმ ალნეზარი (1330561) ბაკალავრიატი
ვისამ ჰაიდერ ქასიმ ქასიმ (1330593) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ ომერ ხალაფ ხალაფ (1330596) ბაკალავრიატი
ამეერ ხუდჰაირ აბბას აბბას (1330610) ბაკალავრიატი
აჟარ იაჰია მაჰდი ალ-ხლიანი (1330617) ბაკალავრიატი
ჰასან საჰიბ სულთან ალშაჰერ (1330636) ბაკალავრიატი
მურტადჰა ფოუად ჯაბარ ალ-ჰუსეინავი (1330674) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ი. ფახრი ალ-იავერ (1330548) ბაკალავრიატი
ამმარ ხალილ ჰადი ალ-აზაჰ (1330552) ბაკალავრიატი
მარვან ჯავად კადჰიმ ალ-აზზავი (1330595) ბაკალავრიატი
მუსტაფა შიჰაბ აჰმედ აჰმედ (1330615) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ა.ალჰადი აბდულმუნემ ალ-დალემი (1330618) ბაკალავრიატი
ჰამზაჰ ალი მუჰი ალ-ჰემუს (1330619) ბაკალავრიატი
ალი რაად ჰილალ ალ-ბაიათი (1330653) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ფახრულდდინ ჰამზა ჰამზა (1330654) ბაკალავრიატი
კარიმ დამილოლა როსელინე (1330663) ბაკალავრიატი
აბბას საბბარ შოლი ალ-სარრაი (1330679) ბაკალავრიატი
ხალიდ ჰამიდ ჰეალ ჰეალ (1330629) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ჰანი აბდულჰუსეინ აბდულჰუსეინ (1330648) ბაკალავრიატი
ქავარ აბდი ალი ალი (1330650) ბაკალავრიატი
ჯიხაშვილი მეგი (1401608) ბაკალავრიატი
აიმენ მაჰდი მოჰამმედ მაჰდი (1330013) ბაკალავრიატი
იუსფ მოჰამმედ ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1330024) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ აჰმედ საადალლაჰ საადალლაჰ (1330039) ბაკალავრიატი
მუსტაფა მოჰამედ ფავზი ალ-შაჰვანი (1330049) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ შვან აბდულქადერ აბდულაჰ (1330063) ბაკალავრიატი
ფარუკ სამირ ხორშიდ ხორშიდ (1330084) ბაკალავრიატი
აჰმედ ხალილ იბრაჰიმ იბრაჰიმ (1330089) ბაკალავრიატი
დეია ჰაიდერ დეია ჰაიდერ (1330098) ბაკალავრიატი
ომერ ჰამად სალეჰ სალეჰ (1330155) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ბადრი ფადელ ალ-ნიდავი (1330166) ბაკალავრიატი
ჰუსამ საად დავუდ დავუდ (1330190) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ დჰეიაა მაჰმუდ ალ-აზავი (1330192) ბაკალავრიატი
ნური სალაჰ ზაალ ალკუბაისი (1330197) ბაკალავრიატი
ჯასიმ ბაჰადერ ჰაითამ აჰმედ (1330219) ბაკალავრიატი
სფუუგ ნადა აბდულა აბდულა (1330329) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ სამირ აზიზ აზიზ (1330351) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ საად ბაჰაა ალ-სარრაფ (1330385) ბაკალავრიატი
ალი ჰამზა რასმი რასმი (1330389) ბაკალავრიატი
საიფ ჰასან ატიაჰ ატიაჰ (1330556) ბაკალავრიატი
ვაელ ნეამაჰ საჰონ ჯავდჰარი (1330560) ბაკალავრიატი
კარარ ფარჰან ალ-ტამეემი ალჰასან (1330573) ბაკალავრიატი
მუჯტაბა აჰმედ საბიჰ საბიჰ (1330612) ბაკალავრიატი
ხურცილავა თამარი (1401797) ბაკალავრიატი
ასაად რიად მუჰამმად ალ-აჯილი (1401658) ბაკალავრიატი
ალი აბდულჰუსეინ ხაშან ალ-ოვაიდი (1401693) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ბაჰაუსდდინ მირდან ალვინდავი (1401769) ბაკალავრიატი
ჯოხაძე ქრისტინე (1401767) ბაკალავრიატი
ხვედელიძე ლაშა (1401237) ბაკალავრიატი
ჩხარტიშვილი გულიკო (1401035) ბაკალავრიატი
ზარდიაშვილი ანი (1401836) ბაკალავრიატი
არქანია ელიზა (1401332) ბაკალავრიატი
ჯაბარ ვაფი ვაჰიბ ალ-აბუდ (1330626) ბაკალავრიატი
სარმარდ მაჰდი ნაჰი ბუვის (1330652) ბაკალავრიატი
ჰუსსამალდინ ჯაბბარ შარიფ შარეფ (1401063) ბაკალავრიატი
ბერიძე ნანა (1401628) ბაკალავრიატი
ალი კარინ აბდე ალი (1401637) ბაკალავრიატი
ატირ კარიმ აბდულაზიზ აბდულაზიზ (1401469) ბაკალავრიატი
ახალაია სალომე (1402113) ბაკალავრიატი
შალამბერიძე ანა (1401553) ბაკალავრიატი
ხუნწარია ფიქრია (1401334) ბაკალავრიატი
გოჯიაშვილი ნინო (1401720) ბაკალავრიატი
კედელაძე ვალერი (1402184) ბაკალავრიატი
ბარჯაძე ელენე (1401554) ბაკალავრიატი
ცალქალამანიძე ცოტნე (1402218) ბაკალავრიატი
ბურჭულაძე მაკა (1402281) ბაკალავრიატი
ყაჭეიშვილი ლიკა (1401400) ბაკალავრიატი
ქენქაძე ნინო (1401200) ბაკალავრიატი
კეღოშვილი სიმონი (1402571) ბაკალავრიატი
აბრამიშვილი ანუკი (1401911) ბაკალავრიატი
გორდულავა გიორგი (1402648) ბაკალავრიატი
ბაბილუა ნინო (1402681) ბაკალავრიატი
პაპასქირი ლელა (1401464) ბაკალავრიატი
ლაშხია ცირა (1401891) ბაკალავრიატი
უთურაშვილი თომა (1402779) ბაკალავრიატი
ფორჩხიძე ქრისტინე (1401243) ბაკალავრიატი
ქანთარია მარიამ (1401190) ბაკალავრიატი
ბერულავა სოფიკო (1402883) ბაკალავრიატი
ოყუჯავა ნათიკო (1402915) ბაკალავრიატი
ალზბედი ალი მაზინ აბდალი (1403019) ბაკალავრიატი
ტალიბ ბასიმ ჩიად ალ-მოჰამმედი (1403076) ბაკალავრიატი
როა აიად საიდ საიდ (1403086) ბაკალავრიატი
გოგიაშვილი გვანცა (1402785) ბაკალავრიატი
გელეიშვილი მარიამ (1402851) ბაკალავრიატი
მარიამ ბაშეერ ტაბან ალ-ჯუაიფარი (1403018) ბაკალავრიატი
ჰაიდერ აბდულჰუსსეინ ალი ალსიჰეოეოი (1403038) ბაკალავრიატი
სულთან ალი ჰუსეინ ალ-გბური (1403051) ბაკალავრიატი
აჰმედ ალაა ოუნ ალმაატოქ (1403028) ბაკალავრიატი
ადილ სამერ ოლეივი ალ-ინიზი (1403062) ბაკალავრიატი
ალი ჰამედ კადჰიმ ალჰილალი (1403126) ბაკალავრიატი
ქარარ რასულ იბრაჰიმ იბრაჰიმ (1403347) ბაკალავრიატი
ომერ სალიმ მაჰალ მაჰალ (1403367) ბაკალავრიატი
ზაბიდ მუსტაფა სალეემ გჰაზი (1403384) ბაკალავრიატი
ლაგვილავა თიკო (1401009) ბაკალავრიატი
აფრაჰ საად აჰმედ აჰმედ (1403348) ბაკალავრიატი
შუჰად რასოლ ზამილ ალ-ვაელი (1404025) ბაკალავრიატი
ადიან ადილ ქარიმ ქარიმ (1404035) ბაკალავრიატი
უგვუ ნნეომა პამელა (1403476) ბაკალავრიატი
აბულაძე ლიანა (1210383) ბაკალავრიატი
ალადაშვილი ნინო (1210667) ბაკალავრიატი
მედოლიშვილი ანა (1211458) ბაკალავრიატი
ონოგბეიე ემანუელა ელოჰო (1260145) ბაკალავრიატი
დეკანოიძე ფიქრია (1210860) ბაკალავრიატი
მხეიძე მარიამ (1310260) ბაკალავრიატი
იოსელიანი ანი (1310400) ბაკალავრიატი
კიკვაძე ანა (1310076) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ კატაბ სალეჰ მაჰმუდ (1330019) ბაკალავრიატი
ჯავად კადჰიმ ალ-დულაიმი აჰმედ (1330050) ბაკალავრიატი
აჰმედ მაჰერ აჰმედ ალ-ირაქი (1330054) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ მაჰმუდ ჰუსეინ თალჯავი (1330058) ბაკალავრიატი
აბდულაჰ მოჰამედ ჰამდუნ ჰამდუნ (1330073) ბაკალავრიატი
ფირას აჰმედ საადალაჰ ალ-ჰანკავე (1330074) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ მაჯიდ ლაზიმ ალ-ფარტუსი (1403065) ბაკალავრიატი
ალი მუჯიბ აბდულატიფ აბდულატიფ (1403089) ბაკალავრიატი
ალი აჰმად ფატიმა (1403365) ბაკალავრიატი
ალი კაროზჰ აბდე ალი (1403021) ბაკალავრიატი
ალი ჯსაამ მოჰამმედ მოჰამმედ (1403125) ბაკალავრიატი
ნაბაა აბბას ხალაფ ალ-იმარი (1403197) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ სალაჰ აბდულლაჰ აბდულლაჰ (1403308) ბაკალავრიატი
მოჰამედ იმად ფადჰილ მაჯიდ (1403312) ბაკალავრიატი
მარვან ემად აბდულა ქარიაქოს (1403315) ბაკალავრიატი
ტაიმ აბას ოლეივი ალ-ბეჰადილი (1404036) ბაკალავრიატი
ოიესიჯი რილვან ოიებამიჯი (1403466) ბაკალავრიატი
ადესოჯი ომოტაიო ისააკ (1502041) ბაკალავრიატი
იუსიფ ომარ აბდულა აბდულა (1403314) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ოსამაჰ აჰმედ ნასრათ ალ-ბანა (1404050) ბაკალავრიატი
მაიკლ მალაქ იუსეფ ზაქი (1403362) ბაკალავრიატი
ტაჰა მოჰამედ სამირ ტაჰა (1403383) ბაკალავრიატი
ომარ დიიაა მოჰამმედ ზექი მოჰამმედ ზექი (1330011) ბაკალავრიატი
გაილან აბდულკარიმ ჯამილ ალ-ჰადად (1330014) ბაკალავრიატი
ჰამიდ ჰაზიმ ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1330047) ბაკალავრიატი
აჰმედ ჯამალ მოჰამედ ალი აჰმედ შეჰაბ (1330059) ბაკალავრიატი
აბდულა საად აჰმედ ალხალილ (1330079) ბაკალავრიატი
რაჰიმ რაჰიმ აჰმედ სალიმ (1330086) ბაკალავრიატი
რამი ნური მოჰამმედ მოჰამმედ (1330108) ბაკალავრიატი
ალ-ზუბაირ მუჰამმედ საად გჰაზი (1330111) ბაკალავრიატი
ალი ჰასან ხალაფ ხალაფ (1330117) ბაკალავრიატი
ამმარ იასირ ვალეედ აბდულჰაფედჰ (1330120) ბაკალავრიატი
ჰასან ფალიჰ ჰასან ქაფთან (1330122) ბაკალავრიატი
ალი ნადჰიმ ხალაფ ხალაფ (1330124) ბაკალავრიატი
გჰაზვან ფაისალ ასაად ალაბდულლაჰ (1330133) ბაკალავრიატი
აბდულჰადი აბდულლაჰ ქუმიათ ქუმიათ (1330135) ბაკალავრიატი
მუნთადჰერ ჯასიმ აბბას ალ-ბათთი (1330139) ბაკალავრიატი
თაჰა დჰელაა აბდულჰამიდ ალ-რავე (1330149) ბაკალავრიატი
ოთჰმან ნაიეფ სულთან სულთან (1330150) ბაკალავრიატი
სალეჰ სალეჰ სალვან მოჰამედ (1330152) ბაკალავრიატი
მუსტაფა სამირ ვაჰიდ ალფინდი (1330157) ბაკალავრიატი
ეჰსან ალი გჰაზი ალ-დულაიმი (1330167) ბაკალავრიატი
ომარ საად ხალაფ ხალაფ (1330178) ბაკალავრიატი
ხადჰიმ თალიბ ღაზი ბარღვთი (1330183) ბაკალავრიატი
ლინა ჯასიმ მოჰამმედ ზარკანი (1330218) ბაკალავრიატი
ავად ალ-მარავეე ომარ აბდულრაჰმან (1330222) ბაკალავრიატი
აჰამედ ჰასან ჰუმაიდან ალ-ხალიდი (1330224) ბაკალავრიატი
ოლათუნდე აბიოლა ჰასსან (1403079) ბაკალავრიატი
ლარა ალი აბბას ალ-აქაბი (1403042) ბაკალავრიატი
კოკაზ ხასრო ისმაელ ისმაელ (1403039) ბაკალავრიატი
ამჯედ ქზარ საფაჰ ალ ბდეერი (1404034) ბაკალავრიატი
ოლადიპუპო ოლუვასიმისოლა ოლუვაიემისი (1403468) ბაკალავრიატი
შულაია ინდიკო (1502362) ბაკალავრიატი
მასრი ფიშოი რაგააი ნაგი (1403361) ბაკალავრიატი
ნურ ალაა ჰუსსეინ ჰუსსეინ (1403484) ბაკალავრიატი
ფილიევი ალექსი (1502282) ბაკალავრიატი
კლარჯეიშვილი დავით (1502423) ბაკალავრიატი
უკვებრუ ოგალე ბლესსინგ (1403479) ბაკალავრიატი
ჩინიერე იგბენიჟე თეოდორა (1403501) ბაკალავრიატი
ნამარიქ თარექ აბდულჰამიდ აბდულჰამიდ (1330344) ბაკალავრიატი
დისი ემანუელა ენო უფუომა (1330379) ბაკალავრიატი
ვალეედ ხალიდ მაიზარ მაიზარ (1330448) ბაკალავრიატი
მუსტაფა ალი აბდულქადირ ალ-იმარი (1330463) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ჰილალ აბდულჰამიდ აბდულჰამიდ (1330553) ბაკალავრიატი
მოჰანად შიჰაბ ალ-აზზავი ლანა (1330565) ბაკალავრიატი
აჰმედ-ალმუნტჰურ ა. ხილხალ ალსარი (1330598) ბაკალავრიატი
ტარექ ჰატემ კარიმ ალ-ფალაჰი (1330599) ბაკალავრიატი
აჰმედ ჰამეედ მაჯეედ მაჯეედ (1330608) ბაკალავრიატი
ნავრეს მოჰსინ ბადრ ალ-აიდი (1330630) ბაკალავრიატი
ნურ ალ-ისლამ აბდულსათთარ ოთჰმან ალ-ჯანაბი (1330678) ბაკალავრიატი
მოლაშხია ანა (1401442) ბაკალავრიატი
ოლადოე ოლუვოლე ოლავალე (1403504) ბაკალავრიატი
აზიზ აზიზ აჰმედ ჯაბბარ (1403509) ბაკალავრიატი
სიანბადე ადეფოლა რებეკა (1502026) ბაკალავრიატი
შარონ ოლუდიჯე ოლუვაფუნმილაიო მოდუპე (1502037) ბაკალავრიატი
კანდელაკი ირინა (1502115) ბაკალავრიატი
ბოგვერაძე ბექა (1502239) ბაკალავრიატი
დიასამიძე დავით (1502569) ბაკალავრიატი
ნინუა მარიამ (1502589) ბაკალავრიატი
ბელქანია სალომე (1502646) ბაკალავრიატი
ბეჟუაშვილი ნინო (1502851) ბაკალავრიატი
ბუაძე მარიამი (1502186) ბაკალავრიატი
სომხიშვილი ქეთევან (1502265) ბაკალავრიატი
კობალაძე ეკა (1502472) ბაკალავრიატი
კახნიაშვილი იზოლდა (1502396) ბაკალავრიატი
ქვარცხავა ხათუნა (1502415) ბაკალავრიატი
პაპოშვილი მარიამი (1502281) ბაკალავრიატი
ნათენაძე ელენე (1502658) ბაკალავრიატი
ბუჩუკური გიორგი (1502887) ბაკალავრიატი
სამხარაძე თინათინ (1502975) ბაკალავრიატი
ნურაშვილი მარიამ (1502664) ბაკალავრიატი
მწითური თემური (1503217) ბაკალავრიატი
თუთარაშვილი ლალი (1502676) ბაკალავრიატი
ბაღათურია დეა (1503425) ბაკალავრიატი
ადამაშვილი სოფო (1502736) ბაკალავრიატი
კუტალია ლიკა (1503700) ბაკალავრიატი
შანავა ნინო (1502681) ბაკალავრიატი
ცეცხლაძე ვერონიკა (1503066) ბაკალავრიატი
ლომია დავით (1503502) ბაკალავრიატი
ლემონჯავა ნაზი (1503499) ბაკალავრიატი
ბურჯანაძე ივანე (1503671) ბაკალავრიატი
მჭედლიანი თინათინ (1503325) ბაკალავრიატი
იანვარაშვილი ნათია (1503242) ბაკალავრიატი
ჭილაია ლევან (1401617) ბაკალავრიატი
ქილიფთარი ლიკა (1503087) ბაკალავრიატი
მარტიაშვილი ნათია (1503147) ბაკალავრიატი
მთავრიშვილი ანი (1503239) ბაკალავრიატი
ბრეგვაძე ქეთი (1503568) ბაკალავრიატი
ლომიძე ქეთი (1503890) ბაკალავრიატი
მენთეშაშვილი მარიამი (1504142) ბაკალავრიატი
ჯავახიშვილი ეკატერინე (1504036) ბაკალავრიატი
კეჭაყმაძე ანა (1504326) ბაკალავრიატი
ლომიძე ნათია (1503560) ბაკალავრიატი
ცუცქირიძე ნანა (1503674) ბაკალავრიატი
ჯიქია თამარა (1503587) ბაკალავრიატი
ვერულიძე ბაია (1503570) ბაკალავრიატი
ეპიტაშვილი შორენა (1503952) ბაკალავრიატი
გელაშვილი მაკა (1503899) ბაკალავრიატი
მებოდი სამირა ფათთაჰი (1504659) ბაკალავრიატი
ფუად ხაირ მაიკლ სამირ (1504660) ბაკალავრიატი
ხალედი მოჟგან (1504240) ბაკალავრიატი
აბდელნურ ფადი ნაბიჰ ჰანნა (1504676) ბაკალავრიატი
აბდულმაგედ ალნომანი ფარუქ ომარ (1504812) ბაკალავრიატი
აბდულ-კარიმ ურსულა (1504817) ბაკალავრიატი
ედუმ მმაჩუკვუ ჯულიეტ (1504821) ბაკალავრიატი
მეტრეველი თამთა (1504243) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ იად აბბას აბბას (1403074) ბაკალავრიატი
აჰმედ ნაზარ ხალეელ ხალეელ (1404003) ბაკალავრიატი
სამერ ფადილ ჯასიმ ჯასიმ (1403349) ბაკალავრიატი
მარიამ მ. მანჰალ აბდულღანი ალ-კურჯია (1404049) ბაკალავრიატი
კალდას დევიდ ალსაიდ ზაკი (1403359) ბაკალავრიატი
წიკლაური ნათია (1503584) ბაკალავრიატი
ქოჩიაშვილი გულიკო (1504432) ბაკალავრიატი
ალკროე ალაა მოჰამმედ კადჰიმ (1504736) ბაკალავრიატი
სიმბარაშე დზუდა ქრისტოფერ (1504822) ბაკალავრიატი
აჰმედ აჰმედ ალააბედ მუტარ (1504814) ბაკალავრიატი
ჰაყ მაჰსა საეიმი (1504819) ბაკალავრიატი
ფაშურიშვილი მარიამი (1600113) ბაკალავრიატი
რესომ ალ-კარაავი ომერ აჰმედ (1504688) ბაკალავრიატი
სუჰაილ ალ-დულაიმი მუსტაფა რაად (1504691) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ზერკან აჰმედ ჯასიმ (1504696) ბაკალავრიატი
ალ-ჯაბბარი აჰმედ მარვან ჰასან (1504750) ბაკალავრიატი
ალმაჰდიალამინ აჰმედ მუაიდ აჰმედ (1504759) ბაკალავრიატი
ალზოუბი მუათაზ მაჰმუდ მანსურ (1504830) ბაკალავრიატი
ალსაადი ქენან (1504832) ბაკალავრიატი
ჩოხელი ანა (1600098) ბაკალავრიატი
მასუდ ტავფიკ მასუდ ელსაბბაჰ (1600322) ბაკალავრიატი
იასინ ალ-სალლამი ზუბაიდაჰ რააფატ (1600323) ბაკალავრიატი
დურღამ ხალედ (1600186) ბაკალავრიატი
სორდია ანი (1600753) ბაკალავრიატი
დიმიტრიადი მარიამ (1600822) ბაკალავრიატი
ალავი აბბას ალავია აბდულლაჰ (1504829) ბაკალავრიატი
რაშიდ რაშიდ აიატ საად (1504811) ბაკალავრიატი
მადჰოვი ჩიპო (1504837) ბაკალავრიატი
იორდანიდისი თამარი (1600078) ბაკალავრიატი
კოპაძე თინა (1600271) ბაკალავრიატი
ლაცაბიძე თათია (1600459) ბაკალავრიატი
ბუხაიძე ანი (1600529) ბაკალავრიატი
ლეჟავა ზურაბ (1502359) ბაკალავრიატი
ვეფხვაძე ნუცა (1502605) ბაკალავრიატი
ჟიჟიაშვილი ანა (1502667) ბაკალავრიატი
შონია თამარ (1502720) ბაკალავრიატი
კაბულაშვილი თეონა (1600591) ბაკალავრიატი
ჭარხალაშვილი ანა (1600728) ბაკალავრიატი
კვიკვინია ანა (1600497) ბაკალავრიატი
ივანეიშვილი მარეხი (1600733) ბაკალავრიატი
ჩაგელიშვილი მარიამ (1600599) ბაკალავრიატი
მღებრიშვილი თეონა (1502929) ბაკალავრიატი
პაპიძე ანი (1503072) ბაკალავრიატი
შეყილაძე ნინო (1601121) ბაკალავრიატი
ტარიელაშვილი თამარი (1600981) ბაკალავრიატი
მკალავიშვილი ლუკა (1601084) ბაკალავრიატი
ბაქრაძე თამარი (1600864) ბაკალავრიატი
მდივნიშვილი მარგალიტა (1600914) ბაკალავრიატი
წიკლაური ალექსანდრე (1601217) ბაკალავრიატი
ლეტაიფ ნადა ბენ (1601264) ბაკალავრიატი
ჭიკაძე ქეთი (1503369) ბაკალავრიატი
ჯანეზაშვილი ვლადიმერი (1601146) ბაკალავრიატი
აბდუ მინა ტუმას საად (1601265) ბაკალავრიატი
კუჭუხიძე მარიამ (1601327) ბაკალავრიატი
ავლოხაშვილი დავით (1601743) ბაკალავრიატი
ტეტუნაშვილი თათია (1601537) ბაკალავრიატი
თადუმაძე თინათინ (1601136) ბაკალავრიატი
ტალახაძე ნინო (1601701) ბაკალავრიატი
წვენიაშვილი ინა (1601961) ბაკალავრიატი
არღვლიანი თეკლე (1601912) ბაკალავრიატი
ალხალაფ ალჰაზზაა აბდულლა (1602074) ბაკალავრიატი
ალხალაფ ალჰაზზაა აჰმად (1602121) ბაკალავრიატი
კამალი სარვესთანი ამირ ჰოსსეინ (1602240) ბაკალავრიატი
სუბჰი სალეჰ ფერას ოსამა (1602241) ბაკალავრიატი
აბუ ჰანნა გერიეს (1602253) ბაკალავრიატი
ზუჰორი მოჰამმად ამინ (1602237) ბაკალავრიატი
ელაბბას ელბახით აჰმედ აბდელრაფი (1602270) ბაკალავრიატი
აბუშაბან საფვატ მ.ს. (1602297) ბაკალავრიატი
ჯასიმ ქარიმ აბდულლაჰ ალი (1602299) ბაკალავრიატი
ზაინაბ მოჰამმად (1602314) ბაკალავრიატი
ალმოჰსენ მარიამ აჰმედ ჰუსსეინ (1602340) ბაკალავრიატი
მოსტაფავი ზაჰრასადათ (1602335) ბაკალავრიატი
ტალაკოუბი ალი (1602354) ბაკალავრიატი
მაინა იან ვარუტერე (1602423) ბაკალავრიატი
ქამალი პოურ აბედ (1602421) ბაკალავრიატი
ალსალთი მოჰამმად (1602425) ბაკალავრიატი
კალბუნ მოჰამმად (1602435) ბაკალავრიატი
დოსარი აბდულლაჰ მოჰამმედ თამერ (1602453) ბაკალავრიატი
ბათულ რამალ (1700067) ბაკალავრიატი
აბდულაზიზ სალიჰ ალ-ლასა მაჰმუდ (1602124) ბაკალავრიატი
ჯავედ იქბალ აკაშ (1602151) ბაკალავრიატი
სამი ალ ნაში მარვაჰ მაზინ (1602152) ბაკალავრიატი
ჰაფედ ალი კენეფათი (1602195) ბაკალავრიატი
ჰასსან აბუეიდა მოჰამმდ გაზი ალიან (1602296) ბაკალავრიატი
ლატიფ მოჰამმად (1602321) ბაკალავრიატი
საიფი ჟიმი (1602328) ბაკალავრიატი
ალ-ჯაბერი ჰასან აბდულლაჰ აჰმედ (1602329) ბაკალავრიატი
ობაიდინ აიმან (1602356) ბაკალავრიატი
ამინ ებეიდ ომარ ალამინ რედა (1602390) ბაკალავრიატი
ფულადი შირინ (1602386) ბაკალავრიატი
სარაბი ალირეზა (1602403) ბაკალავრიატი
ჰოსეინი სეიედ პაიამ (1602334) ბაკალავრიატი
მობაიედ მაზენ ალ (1602348) ბაკალავრიატი
ზანჯირჩი მოჰამმადსინა (1602366) ბაკალავრიატი
აბდელალლ ნადა აჰმედ ჰასსანინ (1602380) ბაკალავრიატი
აჰმედ მოჰსენ მოჰამმედ ჰუსსეინ (1602399) ბაკალავრიატი
დაუდ მიქაელ ალბერ ალფონს (1602402) ბაკალავრიატი
ბაქრ მოჰამად ალი (1602410) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ ალ-მალქი მოჰამედ (1602408) ბაკალავრიატი
ჰაჯისარაკი ფარნუშ (1602407) ბაკალავრიატი
ზანდი აილარ (1602411) ბაკალავრიატი
ხადემაბბასი კეივან (1602418) ბაკალავრიატი
ბაშირ მუჰამედ (1602434) ბაკალავრიატი
მუსა იასმინ შარიფ მაჰმუდ (1602460) ბაკალავრიატი
ალქინდი მოზაჰ აბდულლა ჰასსან სალემ (1700036) ბაკალავრიატი
შერიფ აბდალლა მოჰამედ აბდალლა აბდელაზიმ (1700075) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ სალმან რჯააი მოჰამმად (1602122) ბაკალავრიატი
ალ-ზობაიე მუსტაფა მოჰამედ იბრაჰიმ (1504721) ბაკალავრიატი
ალ-რუბაიე ბაქრ დჰაფერ შაკირ (1504681) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ სამირ მოჰამმედ მოჰამმედ (1403371) ბაკალავრიატი
ზაიდ ტარიქ ჰამიდ ალ-სალიჰი (1403372) ბაკალავრიატი
ალბო ისმაელ ომარ აჰმედ იუნუს (1403503) ბაკალავრიატი
რუფაი რაშედატ ადელარინ (1502052) ბაკალავრიატი
ოლუვასაკინ მაიოვა ჯოშუა (1504719) ბაკალავრიატი
ალ-ზობაიე ტაბარეკ მოჰამედ იბრაჰიმ (1504722) ბაკალავრიატი
მაჯიიდ მაჯიიდ აჰმედ ჰამიიდ (1504751) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ ჰაქი ისმაელ ისმაელ (1600181) ბაკალავრიატი
ზიად ჰუსსეინ მოჰამმედ მოჰამმედ (1600182) ბაკალავრიატი
საიდ ალჰავარ (1600185) ბაკალავრიატი
ხარშილაძე თინათინ (1600353) ბაკალავრიატი
ხამის ალ-გბური ვალიდ ფალა (1600183) ბაკალავრიატი
ალჰამაიდა მაჰმუდ ფ.ა. (1602125) ბაკალავრიატი
ხადერ მოჰამმედ ნაბილ (1602128) ბაკალავრიატი
ალმადანი ანას (1602189) ბაკალავრიატი
ალ-სალლამი სარა მოჰამმედ ნაბილ (1602192) ბაკალავრიატი
კეშავარზ სანაზ (1602208) ბაკალავრიატი
ალ-ჯუბური იასირ სამირ ნეამაჰ (1602247) ბაკალავრიატი
აბდელჰაკეემ ჰამედ მოააზ მოჰამედ (1602302) ბაკალავრიატი
ღელიჩი სადეღ (1602330) ბაკალავრიატი
ქერქაძე ქრისტინა (1601379) ბაკალავრიატი
ბლიაძე მარიამ (1601973) ბაკალავრიატი
ბელოლე მოტალე ჯენეტტე (1161145) ბაკალავრიატი
ალ-სუდანი აია აბბას ლაფტა (1504692) ბაკალავრიატი
მოჰამმედსაებ საებ მუსტაფა აჰმედ (1602144) ბაკალავრიატი
საფვა უსამა (1602198) ბაკალავრიატი
ანოთი ომარ (1602209) ბაკალავრიატი
ალ-რიფაიე ნავარ ფადჰილ ხამმას (1602153) ბაკალავრიატი
აბდულნაბი ალ-დაჰჰან ბასმა ალი (1602168) ბაკალავრიატი
აბდელლატიფ ისმაილ ჰადი ბასიმ (1602176) ბაკალავრიატი
ალჰაზა განამ (1602178) ბაკალავრიატი
ალჰაზა თჰაბეთ (1602179) ბაკალავრიატი
ძნელაძე სალომე (1601800) ბაკალავრიატი
ზაქერ მაქან (1602069) ბაკალავრიატი
საადუნ საადუნ აბდულაჰ საად (1602160) ბაკალავრიატი
ტჰაჯილ ტჰაჯილ ქასვარა ეზზუდდინ (1602200) ბაკალავრიატი
ალმუსა ალაა (1602203) ბაკალავრიატი
მაჯლესი ნაზანინ (1602239) ბაკალავრიატი
ვალლ აბდალლაჰი მოჰამედ (1602243) ბაკალავრიატი
ბასთამი ამირმოჰამად (1602245) ბაკალავრიატი
რამადანი აბდალლაჰ ი.მ (1602295) ბაკალავრიატი
აბდალქადერ სალაჰ მს. (1602294) ბაკალავრიატი
რაგჰებ ჰეგაზი ისლამ მოჰეი აბდელჰაკე (1602306) ბაკალავრიატი
ჯაფარი ფათემეჰ შარიფ (1602338) ბაკალავრიატი
სანგაჩინ კიმია ღადირი (1602342) ბაკალავრიატი
ხოდამოროვატი მაჰბოდ (1602357) ბაკალავრიატი
აბდულლაჰ ალ ომარ (1602355) ბაკალავრიატი
ალოუდაჰ ნასერ შაკირ ღენი (1602359) ბაკალავრიატი
მასოუმი ფაიამ (1602257) ბაკალავრიატი
იხლას იბრაჰიმ სალიმ ამირ (1602313) ბაკალავრიატი
ანაბი აბდულმაჯედ (1602336) ბაკალავრიატი
მაამრა აჰმედ ჰასან ხალიფა (1602351) ბაკალავრიატი
ფარსიდან მიტრა (1602363) ბაკალავრიატი
ალრაის აბდალ რაჰმან (1602413) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ზაქარია აბდალლაჰ მალაზ (1602440) ბაკალავრიატი
ბუშრა აბდუნ აჰმედ მუგაჰიდ (1602455) ბაკალავრიატი
სიბოშვილი ლიკა (1700227) ბაკალავრიატი
ბაქრაძე ქეთევან (1700231) ბაკალავრიატი
ალჩაიბ ჰასსან (1602438) ბაკალავრიატი
ალ ღზავი ნურ (1700004) ბაკალავრიატი
ალალამი ჯავიდ საჰირ ჯავიდ (1700072) ბაკალავრიატი
შოგირაძე მამუკა (1700273) ბაკალავრიატი
გაჩეჩილაძე ცისია (1700429) ბაკალავრიატი
დურგლიშვილი ვენერა (1700438) ბაკალავრიატი
ნოზაძე ნათია (1700458) ბაკალავრიატი
ჭამიაშვილი თამარი (1700415) ბაკალავრიატი
ლატიფ მაჯედ (1602206) ბაკალავრიატი
ფარმანიე იასამან (1602232) ბაკალავრიატი
ფურია სუფეჰრ (1602235) ბაკალავრიატი
ზუჰორი მოჰამმად ადნან (1602236) ბაკალავრიატი
ოსმან ჰასსან მოჰამედ აბდელრაჰმან (1602271) ბაკალავრიატი
ალჰასანი მუსტაფა ჰაითამ ზეიად (1602304) ბაკალავრიატი
ალრადდავი ამმარ (1602347) ბაკალავრიატი
ფარაჰ ამალ მოჰამედ აჰმედ (1602372) ბაკალავრიატი
აიდი მაჰმუდ აზმი მაჰმუდ (1602420) ბაკალავრიატი
ჰასსან ლატიფატ ოლოლადე (1602466) ბაკალავრიატი
მოჰსინ ხლაიფავი აჰმედ ალაა (1700011) ბაკალავრიატი
ელაბადინ ჰამზა ზაინ (1700066) ბაკალავრიატი
როქ-ჰემუკა უგონნა რიჩმონდ (1504840) ბაკალავრიატი
ელშორაფა თალა აბდელრაუფ გამალ მოჰამედ (1600188) ბაკალავრიატი
ჰანნა ჯორჯ (1602398) ბაკალავრიატი
ედედეტ ეტონ უდუაკაბასი ნოაჰ (1602406) ბაკალავრიატი
ალი აჰმედ აბდელაზიემ მოჰამედ ელჰასსან (1602432) ბაკალავრიატი
გორჯი შიმა (1602445) ბაკალავრიატი
ალსალეჰ აჰმად (1602463) ბაკალავრიატი
ქამალ ლეურა სამეჰ სამირ (1700002) ბაკალავრიატი
ელსაადანი დანა თამერ მოჰამედ აბდელლატიფ (1700010) ბაკალავრიატი
ბერიძე სალომე (1700042) ბაკალავრიატი
შაბანი შიმა სადატ (1700179) ბაკალავრიატი
ვარდოშვილი ივანე (1700193) ბაკალავრიატი
კაცაძე ანა (1700264) ბაკალავრიატი
მაძღარაშვილი მარიამ (1700406) ბაკალავრიატი
გუგეშაშვილი ნინო (1700425) ბაკალავრიატი
ამბროლაძე ნინო (1700495) ბაკალავრიატი
ჭილაია ლიკა (1700914) ბაკალავრიატი
ფეიქრიშვილი ანზორი (1700618) ბაკალავრიატი
ღვინიაშვილი სალომე (1700685) ბაკალავრიატი
მოთიაშვილი მარიამ (1700724) ბაკალავრიატი
ალ მსალმეჰ აბდულლაჰ (1700180) ბაკალავრიატი
გოგალაძე ხატია (1700234) ბაკალავრიატი
ხვედელიძე თეა (1700282) ბაკალავრიატი
ვარძუკაშვილი თინათინი (1700538) ბაკალავრიატი
ალქედრა აჰმედ მ.ს. (1700037) ბაკალავრიატი
დოლიძე ელენე (1700290) ბაკალავრიატი
ბასილაია თათული (1700353) ბაკალავრიატი
გოგოლაძე ანა (1700291) ბაკალავრიატი
აჰმად აჰმად (1701334) ბაკალავრიატი
ელტარტოში მუჰამმედ მუსტაფა ნასსერ (1701338) ბაკალავრიატი
ადესინა ოლამიდე დევიდ (1701357) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ს ბოჰოლაიგა, იჰსსან (1701359) ბაკალავრიატი
მოჰამმად აბუოუდეჰ დოაა იასერ (1602135) ბაკალავრიატი
ბაღიანიაზდ ბეჰნამ (1602175) ბაკალავრიატი
ჰადი ალ-აბედი მელაქ სალიჰ (1602211) ბაკალავრიატი
ფაიეკ შუქრი ფილოპატირ მედჰატ (1602233) ბაკალავრიატი
მარვან ალკააკა (1602322) ბაკალავრიატი
ალმოჰსენ ალაა აჰმედ ჰუსსეინ (1602341) ბაკალავრიატი
ობი ებუკა ფრანცის (1602388) ბაკალავრიატი
სუბეიჰ იარა აბუ (1602394) ბაკალავრიატი
აჰმედი მაზენ მოჰამმედ ჰუსსეინ (1602400) ბაკალავრიატი
ენგოიანი ედგარ (1602409) ბაკალავრიატი
აჰმად რაბი (1602439) ბაკალავრიატი
აბუ ფარჰანა მაჰმუდ ნაბილ მაჰმუდ (1602454) ბაკალავრიატი
ალ-ჯუბური აბდულლაჰ სამეერ ნეამაჰ (1602451) ბაკალავრიატი
ალზუბი მოჰანნად მაჰმუდ მანსურ (1602461) ბაკალავრიატი
თხინვალელი ნიკოლოზ (1700840) ბაკალავრიატი
ოსმან მალაზ აბდელრაჰიმ მოჰამედ (1701036) ბაკალავრიატი
ქაჯაია შოთიკო (1701141) ბაკალავრიატი
ალმანასირ ასილ ხალიდ აბდულატიფ (1701047) ბაკალავრიატი
ლოლომაძე ნინო (1701305) ბაკალავრიატი
მოეინი ჰანიეჰ (1701352) ბაკალავრიატი
ისმაილ მოჰამედ ჯომაა იბრაჰიმ ჯომაა (1701361) ბაკალავრიატი
ერუმაკა კიმბერლი ჩიმდი (1701362) ბაკალავრიატი
აბოიუსსეფ ჰუსსიენ მაჯედ ჰასსან (1701378) ბაკალავრიატი
ხარუფ ალაა (1701414) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ ალი მოჰამედ მორთადა (1701463) ბაკალავრიატი
ჰასსან ნერმინე (1701397) ბაკალავრიატი
იბიემი ადებიმპე ესთერ (1701421) ბაკალავრიატი
შაბანი სეიედ ამირ (1701445) ბაკალავრიატი
აჰმედ ღანნამ იუსსეფ ჰოსსამ (1701477) ბაკალავრიატი
რადმეჰრ სანა (1701479) ბაკალავრიატი
ქარხანეჰდარ ჰუმან (1701500) ბაკალავრიატი
ისმაელ ისმაელ ჰაქი (1701501) ბაკალავრიატი
ჰაქიმ ფარის ტატიშ ალ (1701507) ბაკალავრიატი
რაჰ სამანეჰ (1701508) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ ლაით ღალებ ტაჰერ (1701515) ბაკალავრიატი
ალაბდულჰასსან ფატიმა ნასსერ ჰანონ (1701529) ბაკალავრიატი
საად ღრამ (1701550) ბაკალავრიატი
ლტაიეფ მოჰამედ ბენ (1701561) ბაკალავრიატი
სავან ჯეჰად (1701563) ბაკალავრიატი
აჰმად ალდანდაში (1701588) ბაკალავრიატი
ელსაიედ ელსაიედ იომნა ესსამ (1701620) ბაკალავრიატი
ბანი ავვად მოჰამმად ვასფი რასლან (1701637) ბაკალავრიატი
აბდელჰალიმ ნასსარ მაჰმუდ მაგდი (1701641) ბაკალავრიატი
ჰასსან ელკანზი შაჰედ ელმაჰდი (1701659) ბაკალავრიატი
კუტივაძე თამარ (1701317) ბაკალავრიატი
ოთიაშვილი თამარ (1701254) ბაკალავრიატი
ალმაჯიდ ჰუსსაინ თაირ (1701369) ბაკალავრიატი
რაშიდი სამინ (1701473) ბაკალავრიატი
ნაიებზადეჰ პანიან (1701540) ბაკალავრიატი
მასრი მოჰამმად (1701549) ბაკალავრიატი
ოსმან მოჰამედ მოთამენ მოჰამედ (1701559) ბაკალავრიატი
მუსავი სეთარესადათ (1701591) ბაკალავრიატი
ავირა აჰმად (1701626) ბაკალავრიატი
რასლან მუჰამმად ამმარ (1701629) ბაკალავრიატი
ფეიზოლლაჰი ჯავად (1701632) ბაკალავრიატი
ალ ასამ ჰასან (1701646) ბაკალავრიატი
თაჰერი რომინა (1701660) ბაკალავრიატი
ალრაჯა ალშბით მაჯედ (1701682) ბაკალავრიატი
ადამ მოჰამედ აბდულმაჯედ იბრაჰიმ (1701692) ბაკალავრიატი
ალოქლა აჰმად (1701717) ბაკალავრიატი
ალი იუსსეფ ჰენდ მოჰამედ (1701720) ბაკალავრიატი
ხანა ნაზი რამეზ ბასსამ (1701740) ბაკალავრიატი
მასოუმიპოურ მარიამ (1701741) ბაკალავრიატი
ამრი ბიტა (1701755) ბაკალავრიატი
ფერვანა აჰმედ ჯ.რ. (1701756) ბაკალავრიატი
მიქაია მედეა (1701157) ბაკალავრიატი
ხოშტარია თამარ (1701291) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ფატმაელზაჰრაა ფუად აჰმედ (1701402) ბაკალავრიატი
ალჯაბერ სარა ხალედ აბდალგანი (1701403) ბაკალავრიატი
ფოფხაძე ბერიკა (1700792) ბაკალავრიატი
ადამია მარიამ (1700867) ბაკალავრიატი
ბულისკერია ნატო (1700996) ბაკალავრიატი
მაღრაძე ზურაბ (1701014) ბაკალავრიატი
კაკრიაძე თამარი (1701145) ბაკალავრიატი
ნადარაია გვანცა (1601218) ბაკალავრიატი
წერეთელი მარიამ (1601488) ბაკალავრიატი
ჯავაჰერი ჰაყიყი მოჰამადრეზა (1701044) ბაკალავრიატი
მიქავა გიორგი (1701054) ბაკალავრიატი
სუხაშვილი ნინო (1701224) ბაკალავრიატი
ღეით სამერ (1701336) ბაკალავრიატი
აჰმად აჰმად მუთასიმ იდრის (1701347) ბაკალავრიატი
ესსეიდ აჰმედ (1701348) ბაკალავრიატი
აღაჯერი ამირრეზა (1701372) ბაკალავრიატი
შირაზი ნარგეს (1701375) ბაკალავრიატი
ზანჯანი პარასტუ მასოუდი (1701499) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ბანაფი მოჰამმედ მარვან (1701502) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ აჰმედ აბდულრაჰმან ნასსერ ხალილ (1701522) ბაკალავრიატი
მაზლუმ ჰადილ (1701547) ბაკალავრიატი
ალასას ალღაით (1701560) ბაკალავრიატი
ჰამუდ აჰმად (1701566) ბაკალავრიატი
ქაქ აჰმად, მოჰამმად (1701569) ბაკალავრიატი
ანოთი მირა (1701577) ბაკალავრიატი
ხაირ მოჰამედ იბრაჰიმ ომერ მოჰამედ (1701585) ბაკალავრიატი
ალ-ვასსითი ეიმენ ალაა ჰასსან (1701594) ბაკალავრიატი
სალამე ოსამა (1701628) ბაკალავრიატი
ალი გაჰინ მოჰამედ იეჰია ფუად (1701663) ბაკალავრიატი
ალდურღამ უბაიდ (1701664) ბაკალავრიატი
ალაჰმედ ტალა ტაჰა ქასსიმ (1701686) ბაკალავრიატი
ელ ღანი რავად აბდ (1701701) ბაკალავრიატი
ალ დუვაის აბდულაზიზ რაშიდ სალეჰ (1701710) ბაკალავრიატი
აბდელვაჰაბ ელშაფეი აბდელრაჰმან ჰამედ აბდელჰამიდ (1701734) ბაკალავრიატი
ჯვეილის ადლი, ადელ (1701744) ბაკალავრიატი
ხორასანიარაბლოუი იექან მირარვინ (1701757) ბაკალავრიატი
ალღამრი აჰდ ნ.ა. (1701759) ბაკალავრიატი
მოთაჰედი სარა (1701788) ბაკალავრიატი
ბაქირ მუჰამმედ ნოურას (1701805) ბაკალავრიატი
რაშიდნეზჰად ამინ (1701821) ბაკალავრიატი
ყარმაზანაშვილი ნანა (1700610) ბაკალავრიატი
ზარდიაშვილი ნიკა (1700638) ბაკალავრიატი
კოპალიანი შორენა (1700741) ბაკალავრიატი
კანაჩაძე ეკა (1700437) ბაკალავრიატი
ჯაშიაშვილი ნიკა (1700587) ბაკალავრიატი
ჭალიძე მარიამ (1700677) ბაკალავრიატი
ყრუაშვილი ნინო (1600558) ბაკალავრიატი
თორდინავა თორნიკე (1700925) ბაკალავრიატი
ალშის მახულ (1701339) ბაკალავრიატი
მონემიზადეჰ სორუშ (1701379) ბაკალავრიატი
ალ-საადი მოჰამედ თაჰერ ჰადი (1701413) ბაკალავრიატი
ბესატ ალვახიან ჰათემ ხალედ იბრაჰიმ (1701459) ბაკალავრიატი
ხალაფალლა მოჰამედ მომენ ჰოსამელდინ (1701471) ბაკალავრიატი
ელგენდი მოჰამედ აბდელალიმ მოჰამედ იბრაჰიმ (1701415) ბაკალავრიატი
ალ-თიქრითი მოჰამმად რაად იჰსან (1701428) ბაკალავრიატი
ალ განი ამერ აბდ (1701434) ბაკალავრიატი
ხალედ ომარ რამი სამეერ (1701447) ბაკალავრიატი
მოჰამედ აბდელთავაბ მაჰმუდ მოჰამედ ჰასსან (1701450) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ მოჰამედ შეჰაბელდინ მოჰამედ (1701452) ბაკალავრიატი
ქერმანი ქიმია ხეირხაჰ (1701458) ბაკალავრიატი
კაზემიან ჰოსეინ (1701925) ბაკალავრიატი
პანტა რაბინა (1701938) ბაკალავრიატი
ალკილანი იაზან (1701971) ბაკალავრიატი
შეჰდა სვედან ჰამადა სამი (1701665) ბაკალავრიატი
ნაჯმაეიკჰურგუეი საეედ (1701681) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ მაჰმუდ მაჰმუდ შაკირ (1701700) ბაკალავრიატი
აბბას ბადრ ფაირუზ აჰმედ ნაგიბ (1701716) ბაკალავრიატი
აბუალხაირ აჰმედ ნასერ საიედ აჰმედ (1701724) ბაკალავრიატი
სობჰ შადი (1701774) ბაკალავრიატი
ალ-მაჰდავი მოჰამმედ ალი აბდულჯალილ (1701798) ბაკალავრიატი
აჰმედ მოჰამედ მოჰამედ აბდალლა (1701804) ბაკალავრიატი
შაჰათა მაჰი იჰაბ აბდალფათაჰ (1701806) ბაკალავრიატი
ზოჰარი ალი (1701849) ბაკალავრიატი
აშთარილარქი აიდა (1701851) ბაკალავრიატი
ფულადი ფარდის მაჰბუბი (1701864) ბაკალავრიატი
ალ-სადერ მოჰდ ემად ოტჰმან (1701867) ბაკალავრიატი
ჩერმაჰინი ზაჰრა ებრაჰიმი (1701889) ბაკალავრიატი
მუნირ გირგის სამარ აშრაფ (1701910) ბაკალავრიატი
რეჯალი ზაჰრა (1702106) ბაკალავრიატი
ალ დაბბაღ ზაჰრაა (1702110) ბაკალავრიატი
მოჰამმედ ესმაილ მოჰამმედ რადმან (1702159) ბაკალავრიატი
ადეიშვილი გიორგი (1701286) ბაკალავრიატი
ალღანიმ აჰმად (1701351) ბაკალავრიატი
კადდურა მოჰამედ (1701363) ბაკალავრიატი
გაზერანი პარმიდა (1701370) ბაკალავრიატი
რუჯაილა ნაილ ქამალ სალიმ აბუ (1701373) ბაკალავრიატი
მეკდად აჰმედ ომარ მესბაჰ (1701374) ბაკალავრიატი
ალმობაედ მოჰამად (1701377) ბაკალავრიატი
კადურა ჰუსსეინ (1701382) ბაკალავრიატი
ელშავიშ აბდალლა ელსაიედ მოჰამედ (1701399) ბაკალავრიატი
აბეერ ალ კადრი (1701411) ბაკალავრიატი
ალ კადრი მუატასემ (1701418) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ნასრ ხალედ ფათჰი ფათჰი (1701430) ბაკალავრიატი
თალფაჰ დუნია კ.მ. (1701432) ბაკალავრიატი
შამმაა მანაფ (1701436) ბაკალავრიატი
ჰანი შაკირ მაჰმუდ მაჰმუდ (1701440) ბაკალავრიატი
თარავია რანა ბ.ს. (1701454) ბაკალავრიატი
ბალლა აჰმედ ბასილ აბუობაიდა (1701455) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ქიქოუნ (1701469) ბაკალავრიატი
აუდატალლაჰ ჯავად ა.მ. (1701536) ბაკალავრიატი
ჰაჯ სანა (1701546) ბაკალავრიატი
მაზლუმ ბატულ (1701543) ბაკალავრიატი
სალიჰ სლამა (1701601) ბაკალავრიატი
სოლიმან ალა ჰამიდ ალი (1701602) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ისმაილ აჰმედ მოჰამედ ელსაიედ (1701619) ბაკალავრიატი
ბაგჰერიჯამებოზორგი ატეფეჰ (1701627) ბაკალავრიატი
ბაქერ სავას მ. (1701633) ბაკალავრიატი
ალ მასალმეჰ აბდულლაჰ (1701642) ბაკალავრიატი
ბალბესი მონიირ მაზენ (1701662) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ აბდულაზიზ შაკირ მაჰმუდ (1701684) ბაკალავრიატი
მუსა ელმა მარბიენ (1701693) ბაკალავრიატი
ალმადჰუნ რაგჰად აჰმედ იბრაჰიმ სლიმ (1701383) ბაკალავრიატი
გიორგი~ (1701393) ბაკალავრიატი
ალზუფარი მოჰამმად ალი მენაჰი (1701416) ბაკალავრიატი
ალმანი სალიმ (1701433) ბაკალავრიატი
ნებე ონიინიე ვიქტორია (1701480) ბაკალავრიატი
ბროჯერდი ჰესსამოდინ (1701526) ბაკალავრიატი
თუმარ სოგანდ (1701531) ბაკალავრიატი
გილავან მოჰამმადრეზა ფარჯამი (1701534) ბაკალავრიატი
ალხალიფა მარამ ხალიდ მოჰამედოსმან (1701542) ბაკალავრიატი
აჰმედ აჰმედ ადელ ჰაზეინ (1701555) ბაკალავრიატი
თაჰა მოჰამმად (1701564) ბაკალავრიატი
ხოდავარდარ ფატემეჰ (1701567) ბაკალავრიატი
ფალაჰატი ამირრეზა (1701586) ბაკალავრიატი
ღოლამრეზაეი მელიქა (1701592) ბაკალავრიატი
აბუდაქქა იაზან ჯ.ა. (1701597) ბაკალავრიატი
გნიმათ სერგიო (1701600) ბაკალავრიატი
ზაკარია მოჰამედ მოჰამედ აიმან ელსაიედ (1701640) ბაკალავრიატი
ლასისი ალაბა ადედამოლა (1701655) ბაკალავრიატი
იბრაჰიმ მაჰმუდ მოსბაჰ მეთვალლი (1701685) ბაკალავრიატი
ჯაჰანი ქიმია (1702038) ბაკალავრიატი
ჯავადი მაჰსა (1702044) ბაკალავრიატი
დარვიში რამინ (1702051) ბაკალავრიატი
სალეჰი ამირრეზა (1702068) ბაკალავრიატი
დინარვანდ გელარე (1702069) ბაკალავრიატი
ნემათი ალაშთი ფარბოდ (1702090) ბაკალავრიატი
ალი აქბარი არეფეჰ (1702102) ბაკალავრიატი
რაშიდიომრან ჰამედ (1702122) ბაკალავრიატი
ყაფარი ჰადის (1702123) ბაკალავრიატი
აბდ ალლაჰ მოჰამმად (1702170) ბაკალავრიატი
სედყიშამირ ალი (1702172) ბაკალავრიატი
დერია რეემ სულეიმან აგილ (1702174) ბაკალავრიატი
ნიკანლუ მოჰამმად (1702192) ბაკალავრიატი
სამი მარიამ (1702213) ბაკალავრიატი
აბასზადე ზაჰრა (1702042) ბაკალავრიატი
დავ ჰაითჰამ (1702066) ბაკალავრიატი
ნასსარ ხალედ, ნასსარ (1702112) ბაკალავრიატი
ხანმორადი მუნეს (1702115) ბაკალავრიატი
ალიასღარი მაჰშიდ (1702158) ბაკალავრიატი
საედისადაბადი სევდა (1702182) ბაკალავრიატი
შირან ჰოსეინ (1702067) ბაკალავრიატი
მოჰამედ რაშვან ნესრინ ხალიდ ანვარ (1702085) ბაკალავრიატი
ათაეინამინი ამირრეზა (1702087) ბაკალავრიატი
ჰადიზადე მოჯთაბა (1702105) ბაკალავრიატი
ჰეიდარი ფატემეჰ (1702104) ბაკალავრიატი
ჯრიჩი მოჰამად მუათაზ (1702125) ბაკალავრიატი
რაფი ნია ბაჰარეჰ (1702151) ბაკალავრიატი
აშრაფპოურ მაჰშად (1702171) ბაკალავრიატი
პეივასტეგან ზაჰრა (1702189) ბაკალავრიატი
რასულზადეჰ მერსედეჰ (1702191) ბაკალავრიატი
ელშავიშ მარიამ ელსაიედ მოჰამედ (1702209) ბაკალავრიატი
გჰალი რანდა სოლიმან მოჰამედ (1702210) ბაკალავრიატი
ლაშკარი რეიჰანეჰ (1702214) ბაკალავრიატი
ბარხორდარ სარა (1702216) ბაკალავრიატი
ტაჰერი სარა (1702188) ბაკალავრიატი
ალაეიაბოუზარ სამირა (1702197) ბაკალავრიატი
ფათაჰი მინა (1702206) ბაკალავრიატი
ნიაზიბიდგოლი ამირალი (1702215) ბაკალავრიატი
სოლტანი სულეგანი ნეგინ (1702217) ბაკალავრიატი
აბდო ღუზი ტალჰა ღაზი (1701431) ბაკალავრიატი
ღსენი მოჰამად (1701435) ბაკალავრიატი
ქარიმიან ალი (1701444) ბაკალავრიატი
რაზზაკ ანას აბდულ (1701478) ბაკალავრიატი
ჰარატა მაჰა (1701504) ბაკალავრიატი
ალშჰადა ჰაზემ (1701520) ბაკალავრიატი
ბასელ ფაურ (1701562) ბაკალავრიატი
იოსელიანი შიმა (1701583) ბაკალავრიატი
აბუდაქქა ზაიდ ჯ.ა. (1701589) ბაკალავრიატი
ელამინ მოჰამმედ ალჰასსან ისსამ (1701616) ბაკალავრიატი
ჩუკვუ ჩინიერე ვიქთორი (1701643) ბაკალავრიატი
აჯლუნი იბრაჰიმ, რაშიდ (1701650) ბაკალავრიატი
ჯულანი მოჰამმად ფავზი აბიდ ალდაიმ (1701695) ბაკალავრიატი
მოღადდამ პურია ადლი (1701708) ბაკალავრიატი
ელკჰიდირ ფატიმა მოჰამედ ელთაიებ (1701713) ბაკალავრიატი
ჰედაიათი საბა (1701728) ბაკალავრიატი
აყელფურ ჰასთი (1701731) ბაკალავრიატი
ალნაბჰან აბდულლაჰ (1701736) ბაკალავრიატი
მჰანნაიეჰ ობაიდა (1701737) ბაკალავრიატი
ტარიქ ალი ადელ ტარიქ (1701739) ბაკალავრიატი
ებრაჰიმ ხალედ (1701775) ბაკალავრიატი
ალიკ ალაჰმედ იასირ (1701799) ბაკალავრიატი
ღულამალლა მოჰამედ ჰამად ღაზი (1701802) ბაკალავრიატი
სინგჰ აბჰიშეკ (1701830) ბაკალავრიატი
ნოხოდიან ესფაჰანი მოჰამმად (1701834) ბაკალავრიატი
ფახრეთაჰა სეიედეჰმარიამ (1701835) ბაკალავრიატი
ალი ჰასსან მარვან მოსტაფა მოჰსენ (1701699) ბაკალავრიატი
ღაიეჰ ანას (1701727) ბაკალავრიატი
ანგიზე დონია (1701730) ბაკალავრიატი
(რაიიან სანკარ) ომარ ნურალდინ ა. (1701742) ბაკალავრიატი
ჯამალ ბეკ აჰმად (1701749) ბაკალავრიატი
აბუ სალეჰ მარსელ (1701767) ბაკალავრიატი
ნასსერ ალი ნასსერ ალდუბაიბი (1701814) ბაკალავრიატი
ალჯაბერი ფაისალ მოჰამმედ სალეჰ მოჰამმედ (1701832) ბაკალავრიატი
შირანი ფუია (1701868) ბაკალავრიატი
ნორუზი ზაჰრა (1701866) ბაკალავრიატი
თოყიან ჰადი (1701887) ბაკალავრიატი
ჰემმათიბარდეჰშაჰი ბენიამინ (1701904) ბაკალავრიატი
ჰაფეთ შვეიკი ღადირ აზზამ (1701907) ბაკალავრიატი
ნვაჩუკვუ ბლესინგ ნგოზი (1701915) ბაკალავრიატი
შირი აიდა (1701937) ბაკალავრიატი
ალამფარდ ჰადის (1701939) ბაკალავრიატი
ალრიფაი მაჰმუდ (1701989) ბაკალავრიატი
ლონდარიძე გვანცა (1702013) ბაკალავრიატი
შეკჰარ ჩანდერ (1702025) ბაკალავრიატი
ალოქლა რაფი (1701538) ბაკალავრიატი
ჰაგუაგუბ ეჰსსან (1701541) ბაკალავრიატი
სალიჰ აჰმად (1701548) ბაკალავრიატი
სალამა ქარამ (1701571) ბაკალავრიატი
რედჰა ალმადანი, მარვან (1701582) ბაკალავრიატი
ალჰუსსეინ ომარ (1701598) ბაკალავრიატი
ბაჯბუჯ აჰმად (1701603) ბაკალავრიატი
აჯლუნი აჰმად, რაშიდ (1701604) ბაკალავრიატი
ალი ოსმან აჰმედ ელმუსტაფა აბუბაკერ (1701644) ბაკალავრიატი
იონას ომარ (1701718) ბაკალავრიატი
ნაბჰან მოჰამად ღალებ (1701738) ბაკალავრიატი
აბო რუქბა მოჰამედ (1701747) ბაკალავრიატი
ფაჰერ ალდინ ტეგან, აჰმედ (1701771) ბაკალავრიატი
შაჰმოჰამმადი ამინ (1701786) ბაკალავრიატი
კუჰკან ფარნაზ (1701845) ბაკალავრიატი
ალსუფი ზაინაბ (1701865) ბაკალავრიატი
რაბი სადიმ (1701873) ბაკალავრიატი
მოსთოფი ლაია (1701874) ბაკალავრიატი
(1701897) ბაკალავრიატი
აქპორუბარე ფილიპ ოდოგუ (1701914) ბაკალავრიატი
მაჰსიმა ქამელი (1701934) ბაკალავრიატი
ფარჰადეიჰი ალირეზა (1701940) ბაკალავრიატი
აჰმედ იბრაჰიმ აჰმედ აჰმედ აბდელსალამ (1701962) ბაკალავრიატი
მოჰამედ ჰაჯი ალი ნიმა ომარ (1701968) ბაკალავრიატი
ალი ჰასსან სალიჰ ალი (1701977) ბაკალავრიატი
მობარაკეჰ მარიამ სალეჰი (1701782) ბაკალავრიატი
ხოდადადი რეზა (1701801) ბაკალავრიატი
საკალლაჰ ლამა ი.მ. (1701803) ბაკალავრიატი
ფათაჰი შაიან (1701811) ბაკალავრიატი
კუმარ ვიშალ (1701829) ბაკალავრიატი
ასღარიმოღადდამ ჰანიეჰ (1701846) ბაკალავრიატი
სანაეიფარ ნედა (1701911) ბაკალავრიატი
ბაყერფურ თარავათ (1701912) ბაკალავრიატი
ალშარავი ასილ მაზინ ხაირი (1701928) ბაკალავრიატი
ობირე ვიქტორი ონაჯიტე (1701930) ბაკალავრიატი
პოუდელ სადიკშია (1701942) ბაკალავრიატი
პირველკურსელი პირველკურსელი (1700000) ბაკალავრიატი
ელ ნაჯჯარ მუსტაფჰა (1701974) ბაკალავრიატი
ალიაბადიმოღადდამ ბაჰარეჰ (1701990) ბაკალავრიატი
ჯავადი აზად ნედა (1702029) ბაკალავრიატი
ბაჰრამი ამირალი (1702031) ბაკალავრიატი
ლესანი ფულადი ფურია (1702033) ბაკალავრიატი
ამჯადი ფედრამ (1702043) ბაკალავრიატი
მირახორლი მილად (1702073) ბაკალავრიატი
ფარაჰირად არიან (1702075) ბაკალავრიატი
ყორეშიანი სეიედე აისან (1602139) ბაკალავრიატი
აბდულმოჰსინ ჰაჯაჯ აჰმედ მუსტაფა (1602143) ბაკალავრიატი
აიდაროს ალ-გაფრი მოჰამმედ აბდულლაჰ (1602165) ბაკალავრიატი
აკრამ აკრამ აჰმედ ომარ (1602174) ბაკალავრიატი
ჰადი ალ-აბედი ზაიდუნ სალიჰ (1602185) ბაკალავრიატი
ჰამდან ლიიან აკრამ აჰმად (1701687) ბაკალავრიატი
ალ-თამიმი ჰასან ჰუსეინ აბდ ალი (1701707) ბაკალავრიატი
ალი იუსსეფ კარიმ მოჰამედ (1701715) ბაკალავრიატი
ზუჰორი საფაა (1701750) ბაკალავრიატი
რეზაეიანლანგეროუდი ანაჰითა (1701787) ბაკალავრიატი
აზარსა ამირ (1701807) ბაკალავრიატი
რეზაეი აინაზ (1701810) ბაკალავრიატი
ბაჰრამიაქბარი არეზო (1701818) ბაკალავრიატი
კორდ მელიქა (1701847) ბაკალავრიატი
ოთჰმან ამარ ნადინე ჰოსსამელდინ მოჰამედ (1701850) ბაკალავრიატი
ზენდეჰდელ ალირეზა (1701870) ბაკალავრიატი
ალ-რეიაში სადექ ამინ ალი (1701869) ბაკალავრიატი
ესფანდაბადი დორსა მოყიმი (1701886) ბაკალავრიატი
თავასოლი ნაზანინ (1701965) ბაკალავრიატი
მუნირ გირგის მინა აშრაფ (1701888) ბაკალავრიატი
ირავანი შაქიბა (1701890) ბაკალავრიატი
სოროური სეფეჰრ (1701964) ბაკალავრიატი
ვალიულაჰ ნასირ მუჰამად (1701976) ბაკალავრიატი
სოფრომაძე სალომე (1702014) ბაკალავრიატი
გადდამ შეშანკ სრი საინათჰ (1702026) ბაკალავრიატი
ალშამი აბდულმალექ (1702030) ბაკალავრიატი
მოაიერი ამირ რეზა (1702035) ბაკალავრიატი
ბიტარ ანდრია (1702052) ბაკალავრიატი
ესლამი სასან (1702054) ბაკალავრიატი
ებრაჰიმი დორჩეჰ ზაინაბ (1702055) ბაკალავრიატი
მოსთაფაფურ მობინ (1702094) ბაკალავრიატი
ჰარბ ჰარბ აჰმედ ჰაშიმ (1702134) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ მოჰამმედ ქასემ მოჰამმედ (1702148) ბაკალავრიატი
ჰოსსეინიზადეჰ არშია (1702157) ბაკალავრიატი
არავა მელვინ მანიშ (1702203) ბაკალავრიატი
ზაბეთან საიდ (1702204) ბაკალავრიატი
მოაზზამი რამინ (1702212) ბაკალავრიატი
ბაიათ სანაზ (1702039) ბაკალავრიატი
ჰომედან ჰომედან ჰანინ იბრაჰიმ (1702050) ბაკალავრიატი
არაბშენყეიბი არმინ (1702053) ბაკალავრიატი
ამინ რასულ (1702074) ბაკალავრიატი
მოვაჰედიასლ ღაზალ (1702088) ბაკალავრიატი
ალ დაბბაღ ნიმათ (1702089) ბაკალავრიატი
ალჯასემ მაჯდ (1702103) ბაკალავრიატი
ეიდ ალაა (1702101) ბაკალავრიატი
სალეჰი მოჰამმად ჰასსან (1702100) ბაკალავრიატი
საიდი ფედრამ (1702168) ბაკალავრიატი
დაელ ალ-ვალედ თალალ მოჰამმედ (1702173) ბაკალავრიატი
ალმაზროუა სალიმ (1702176) ბაკალავრიატი
აღარაჯაბი არიანა (1702180) ბაკალავრიატი
შადდელ სარვინ (1702181) ბაკალავრიატი
ფათემეჰ ნადერი (1702205) ბაკალავრიატი
ითჰავი ჰუსამ ჯამალუდდინ აჰმედ (1702211) ბაკალავრიატი
შეიხი რამთინ (1702218) ბაკალავრიატი
ალქოლაქ მოჰამმედფაექ ო.ფ. (1602207) ბაკალავრიატი
სვაიდ ოსამა (1602248) ბაკალავრიატი
შაერ ანას, მაჯედ (1602254) ბაკალავრიატი
აიიად აბდალლაჰ კ.ა. (1602369) ბაკალავრიატი
აბდალა ოსამა მოჰამედ მოჰამედ აჰმედ (1602395) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ იბრაჰიმ ადილ იბრაჰიმ (1602431) ბაკალავრიატი
საბსაბი ანას (1602448) ბაკალავრიატი
ლოტფი აჰმად ალნაჯჯარ რამზი (1602450) ბაკალავრიატი
რუფაეილ მარიუ აბდალლა შეჰათა (1602458) ბაკალავრიატი
ალ-აზზავი დემა იბრაჰიმ აბდულსალამ (1602459) ბაკალავრიატი
დანელია ანა (1700047) ბაკალავრიატი
ალჰამად აჰმად (1700073) ბაკალავრიატი
რამალ მაიკლ (1700177) ბაკალავრიატი
ფურბაჰრამ ფათემე (1702071) ბაკალავრიატი
რეჯალი ლეილა (1702093) ბაკალავრიატი
ელხალილ ფატიმა (1702111) ბაკალავრიატი
აზბარგა იაზიდ (1702121) ბაკალავრიატი
არტოულ მარონ (1702131) ბაკალავრიატი
ჰეკმატჯოო არმინ (1702183) ბაკალავრიატი
მეჰრ პეიმა მოჰამმად ფარსა (1702184) ბაკალავრიატი
სედარათ პანტეა (1702190) ბაკალავრიატი
აჯირლოუ სომაიეჰ შაჰინ (1702199) ბაკალავრიატი
კუტალაძე ანა (1700237) ბაკალავრიატი
რამიშვილი ანა (1700418) ბაკალავრიატი
ბოქოლიშვილი თინათინი (1700553) ბაკალავრიატი
მელიაშვილი ირაკლი (1700642) ბაკალავრიატი
ისაკაძე ნინო (1700848) ბაკალავრიატი
მოჰამედ მუჯთაბა მოჰამედ ჰასსან (1701038) ბაკალავრიატი
ბექაური თამარ (1701058) ბაკალავრიატი
გოგოხია გიორგი (1701194) ბაკალავრიატი
ალდაჰერი ბილალ (1701380) ბაკალავრიატი
ქერმანი ქიანა ხეირხაჰ (1701441) ბაკალავრიატი
ალაბადლა იჰაბ ჰ. ა. (1701470) ბაკალავრიატი
ფეტიან მუსტაფა საად ჰასსან (1701472) ბაკალავრიატი
სბაჰი ასელ (1701474) ბაკალავრიატი
აბუ უმაირა აბდელრაჰმან ჰამედ მოჰამმედ ჰამედ (1701509) ბაკალავრიატი
ჰარატა სამირ (1701510) ბაკალავრიატი
დოროსთქარ ჰადის (1701516) ბაკალავრიატი
ალაკაჩ იამენ (1701525) ბაკალავრიატი
ალსაიედ მოჰამად (1701535) ბაკალავრიატი
მილჰამ მაჰმოდ (1701551) ბაკალავრიატი
ელაზაბი ოსსამა მოჰამედ ბასსიუნი (1701584) ბაკალავრიატი
ჰამდან ალ ნოსირათ (1701590) ბაკალავრიატი
ალ-აზზავი ამენა იბრაჰიმ აბდულსალამ (1701593) ბაკალავრიატი
ომარ აია (1701599) ბაკალავრიატი
ჯოჰმანი ბელალ ალ (1701618) ბაკალავრიატი
თაჰერინეჯად ლეილა (1701631) ბაკალავრიატი
აზარნია აიდინ (1701635) ბაკალავრიატი
აბედფურ სინა (1701639) ბაკალავრიატი
სეფალდინ აჰმად (1701645) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ ფერას (1701658) ბაკალავრიატი
შიბლი ჯავად აბუ (1701777) ბაკალავრიატი
მაჰმუდ რაბეა, ჰაფედ (1701780) ბაკალავრიატი
ქიანირად ფათემეჰ (1701784) ბაკალავრიატი
დევ ჯული (1701785) ბაკალავრიატი
ჰუსსეინ რუაა ჰუსსეინ ჰასსან (1701789) ბაკალავრიატი
შარიათი ბაშირ (1701791) ბაკალავრიატი
ფაზელ ამინ (1701819) ბაკალავრიატი
ხოდაიან ფურანდოხთ (1701872) ბაკალავრიატი
სალეჰ ალ-ჯაბერი მუად აბდულაზიზ (1504727) ბაკალავრიატი
აიჯერე ბენედიქტ არინზე (1504731) ბაკალავრიატი
ჰასან ჰასან მუსტაფა ფალაჰ (1504739) ბაკალავრიატი
ზაკი ზაკი მოჰამმედ ნიდაჰ (1504743) ბაკალავრიატი
ჯაჰან შად კატაიუნ (1701935) ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი
ალი შეხ სალიჰ ალი (1701969) ბაკალავრიატი
ალი ფალაჰ სალიჰ ალი (1701973) ბაკალავრიატი
საფარიპური შირინ დოხტ (1701966) ბაკალავრიატი
ჰაშემზადეჰ ჩალეშტორი ბაჰარეჰ (1701979) ბაკალავრიატი
სოლთანიან ფაეზე (1702041) ბაკალავრიატი
აბბასი საჰარ (1702113) ბაკალავრიატი
ბახშაეი ღოროღაღაეი ზაჰრა (1702124) ბაკალავრიატი
ადებოიე ენიოლა სიმისოლა (1702167) ბაკალავრიატი
ჰეკმატჯოო ნეგინ (1702169) ბაკალავრიატი
აქილ დერია ისააქ სულეიმან (1702177) ბაკალავრიატი
უსიფოჰ ევერე ემმანუელლა (1702178) ბაკალავრიატი
ისპაჰანი ამირრეზა სადრი (1702208) ბაკალავრიატი
ალ ავილ ჯულია (1701400) ბაკალავრიატი
მოჰამადი იასემინ (1701401) ბაკალავრიატი
ეკპეი ვინსენტ იფეანიი (1701404) ბაკალავრიატი
ბაჩუნაშვილი ნინო (1504426) ბაკალავრიატი
მოჰანად თავფეექ თავფეექ მარვან (1504679) ბაკალავრიატი
გოგოლაძე თამუნა (1504834) დოქტორანტურა
ყურაშვილი მაკა (1701916) დოქტორანტურა
ქემოკლიძე თამარ (1701389) დოქტორანტურა
მიქავა ნინო (1702084) დოქტორანტურა
ყიფიანი ეკატერინე (1701903) დოქტორანტურა
კეკელაშვილი ხათუნა (1701921) დოქტორანტურა
ალხაზაშვილი მაია (1701922) დოქტორანტურა
მუზაშვილი თეა (1702083) დოქტორანტურა
ბოლქვაძე ანა (1701918) დოქტორანტურა
ტაბატაძე სალომე (1701920) დოქტორანტურა
ზავრადაშვილი ნანა (1701924) დოქტორანტურა
ჯანაშია ჯონდო (1701909) დოქტორანტურა
ვაშაყმაძე ხათუნა (1701919) დოქტორანტურა
წიკლაური რობიზონ (1701923) დოქტორანტურა
ზურაბიანი ნუცა (1504702) დოქტორანტურა
კუცია ნინო (1701392) დოქტორანტურა
აბესაძე ნინო (1601526) დოქტორანტურა
ორჯონიკიძე მარიამ (1602223) დოქტორანტურა
ჯინჭარაძე ნანა (1504703) დოქტორანტურა
შურღაია ეთერი (1600587) დოქტორანტურა
შარაშენიძე მეგი (1600594) დოქტორანტურა
სულაბერიძე ლელა (1502021) დოქტორანტურა
აბულაძე მარინე (082026) დოქტორანტურა
გუდავაძე სალომე (1120188) დოქტორანტურა
შავდია ნათია (1104001) დოქტორანტურა
გიუაშვილი ნინო (1204010) დოქტორანტურა
ჭურაძე თინათინ (1220027) დოქტორანტურა
ლობჟანიძე თამარ (0704005) დოქტორანტურა
ქარცივაძე თემურ (104006) დოქტორანტურა
გორგაძე თეონა (1502004) დოქტორანტურა
ლობჯანიძე მარიამ (1010740) მაგისტრატურა
ქურთაული ნატრული (1010540) მაგისტრატურა
ქათამაძე ნინო (1010637) მაგისტრატურა
მიქიაშვილი თამარი (1010870) მაგისტრატურა
ჯღირაძე დიმიტრი (082063) მაგისტრატურა
წულეისკირი ნიკოლოზ (092033) მაგისტრატურა
სულამანიძე სოფიკო (1403321) მაგისტრატურა
ლაშაბერიძე ნინო (1302093) მაგისტრატურა
ტატიშვილი შორენა (1302150) მაგისტრატურა
შენგელია ანა (1504303) მაგისტრატურა
ფაცაცია ანნა (1503763) მაგისტრატურა
ჯინჭარაძე თეონა (1502258) მაგისტრატურა
გოდერძიშვილი თეონა (1602066) მაგისტრატურა
მაისურაძე ანა (1210636) მაგისტრატურა
ნადირაშვილი მარიამ (1600021) მაგისტრატურა
ტაბეშაძე გვანცა (1602279) მაგისტრატურა
თორაძე ნინო (1602058) მაგისტრატურა
თოფურია ეკა (1601285) მაგისტრატურა
ჩოხელი მარინა (1600900) მაგისტრატურა
კახიანი ალექსანდრე (1700058) მაგისტრატურა
კუხიანიძე ქეთევან (1701081) მაგისტრატურა
ლასარეიშვილი თამარ (1701109) მაგისტრატურა
შვანგირაძე სალომე (1701086) მაგისტრატურა
ნონიკაშვილი მირანდა (1700107) მაგისტრატურა
კობიაშვილი სალომე (1701115) მაგისტრატურა
მირზალაშვილი თეონა (1600371) მაგისტრატურა
ოქრუაშვილი თათია (1601297) მაგისტრატურა
გურიელიძე ქრისტინა (1600050) მაგისტრატურა
სარჩიმელია თეონა (1701134) მაგისტრატურა
აბრამიშვილი მარიამ (1700518) მაგისტრატურა