პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ცირამუა სერგო

, დოქტორი

  • s.tsiramua@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის მაგისტრი 22/07/1975/
2 ლენინგრადის ელექტროტექნიკური უნივერსიტეტი ინფორმატიკის ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 12/06/1985/
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ტექნიკის მეცნიერების დოქტორი 09/1999/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 გაერთიანება ”ელვა”, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი ”ტნიისა” ინჟინერი 1975 1976
2 სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი “ნიიმსი”, თბილისის განყოფილება უმცროსი მეცნიერ მუშაკი 1976 1978
3 საპროექტო ინსტიტუტი “საქსახმიწპროექტი” ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემების განყოფილების უფროსი 1978 1993
4 საპროექტო ინსტიტუტი “ვნიპიმორნეფტეგაზი”, მოსკოვი, რუსეთი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიის უფროსი 1993 1998
5 მსოფლიო ბანკის (WB/IFAD) “სოფლის-მეურნეობის განვითარების” პროექტი მიწის რეგისტრაციის კომპონენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ჯგუფის უფროსი, მსოფლიო ბანკის ექსპერტი-კონსულტანტი 1998 2004
6 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროფესორი 2003 2005
7 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ინფორმაციული და საინჟინრო ტექნოლოგიების სკოლის დირექტორი 2005 2006
8 საქართველოს უნივერსიტეტი სკოლის დირექტორი 2006 2009
9 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2009
10 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
11 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საოფისე კომპიუტერული პროოგრამები და ინტერნეტი (სალექციო კურსი) 2010
2 ლოგიკურ–ალბათური მოდელირება, ოპტიმიზაცია და ანალიზი 2009
3 კორპორაციული კომპიუტერული ქსელების უსაფრთხოების კვლევის ლოგიკურ–ალბათური მოდელი 2006
4 ლოგიკურ ალბათური მეთოდების გამოყენება ადამიანური რესურსების მართვის ამოცანებში 2006
5 გეოინფორმაციული სისტემა – MapInfo Professional. სახელმძღვანელო 2006
6 საინფორმაციო–სატელეკომუნიკაციო სისტემების ელემენტების „წონების“ განსაზღვრა 2005
7 საქართველოს უნივერსიტეტების ერთიანი საინფორმაციო სივრცის განვითარების პერსპექტივები 2005
8 მრავალმდგომარეობიანი ელემენტების ბაზაზე აგებული სისტემების რისკის ლოგიკურ ალბათური მოდელირება, შეფასება, ანალიზი და ოპტიმიზირება 2005
9 ერგატიული სისტემების ოპტიმალური მართვა მტყუნებათა რისკის ანალიზის საფუძველზე 2004
10 მიწისა და სხვა უძრავი ქონების რეგისტრაციის საინფორმაციო სისტემა 2004
11 მიწების რეგისტრაციის სისტემაში რისკის შეფასებისა და ანალიზის ლოგიკურ–ალბათური მოდელი 2003
12 სოფლის მეურნეობის სფეროში მრავალფუნქციური პერსონალის შეფასებისა და მართვის კომპიუტერული სისტემა 1999
13 მაღალი ეფექტიანობის სისტემის „ადამიანი–კომპიუტერი“ დაპროექტება მრავალფუნქციური ელემენტების ბაზაზე 1998
14 Problems concentration of stress by theory I. Vekua. 1993
15 «ადამიანი-კომპიუტერი» დაპროექტება მრავალფუნქციური ელემენტების ბაზაზე 1993
16 სოფლის მეურნეობის სფეროში მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევისა და მართვის კომპიუტერული სისტემა. 1999
17 ბანკის პერსონალის შეფასებისა და მართვის ლოგიკურ-ალბათური მოდელი. 2001
18 მიწის რეგისტრაციის სისტემაში რისკის შეფასებისა და ანალიზის ლოგიკურ-ალბათური მოდელი. 2003
19 მიწისა და სხვა უძრავი ქონების რეგისტრაციის საინფორმაციო სისტემა. 2004
20 ერგატიული სისტემების ოპტიმალური მართვის მეთოდები მტყუნებათა რისკის ანალიზის საფუძველზე. 2004
21 ჰიპოტეკური კრედიტების სისტემის რისკის ლოგიკურ-ალბათური ანალიზი 2004
22 მრავალმდგომარეობიანი ელემენტების რისკის ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება, შეფასება, ანალიზი და ოპტიმიზაცია. 2005
23 უნივერსიტეტების ერთიანი საინფორმაციო სივრცის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. 2005
24 გეოინფორმაციული სისტემა MapInfo Professional . 2006
25 გეოინფორმატიკის ელექტრონული სალექციო/პრაქტიკული კურსი 2011
26 გეოინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში. 2011
27 ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ტურიზმის პოტენციალის კვლევის შედეგები 2012
28 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი 2012
29 საქართველოში ვირტუალური ტურიზმის განვითარების WEBGIS და Mobile ტექნოლოგიები 2013
30 МОБИЛЬНАЯ АПЛИКАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 2015
31 სტრუქტურულად გადაწყობადი მრავალფუნქციური სისტემების საიმედოობის მოდელი. 2015
32 Quantitative Evaluation Models of the Structural Reliability of Complex Systems 2015
33 პროექტის „აღმოაჩინე საქართველო შენს სოფელში“ გეოინფორმაციული, ვებ და მობილური პლატფორმები. 2016
34 გეოინფორმატიკა MapInfo Professional-ის ბაზაზე. 2017
35 ელექტრონული ტურისტული გზამკვლევი TravelGIS 2017
36 ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზმის მენეჯერთა მომზადების პროცესში 2017