თუ სწავლა გინდა
   
ცირამუა სერგო

პროფესორი, დოქტორი

  • s.tsiramua@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის მაგისტრი 22/07/1975/
2 ლენინგრადის ელექტროტექნიკური უნივერსიტეტი ინფორმატიკის ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 12/06/1985/
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ტექნიკის მეცნიერების დოქტორი 09/1999/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2009
4 საქართველოს უნივერსიტეტი სკოლის დირექტორი 2006 2009
5 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ინფორმაციული და საინჟინრო ტექნოლოგიების სკოლის დირექტორი 2005 2006
6 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროფესორი 2003 2005
7 მსოფლიო ბანკის (WB/IFAD) “სოფლის-მეურნეობის განვითარების” პროექტი მიწის რეგისტრაციის კომპონენტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ჯგუფის უფროსი, მსოფლიო ბანკის ექსპერტი-კონსულტანტი 1998 2004
8 საპროექტო ინსტიტუტი “ვნიპიმორნეფტეგაზი”, მოსკოვი, რუსეთი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიის უფროსი 1993 1998
9 საპროექტო ინსტიტუტი “საქსახმიწპროექტი” ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემების განყოფილების უფროსი 1978 1993
10 სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი “ნიიმსი”, თბილისის განყოფილება უმცროსი მეცნიერ მუშაკი 1976 1978
11 გაერთიანება ”ელვა”, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი ”ტნიისა” ინჟინერი 1975 1976

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Problems concentration of stress by theory I. Vekua. 1993
2 «ადამიანი-კომპიუტერი» დაპროექტება მრავალფუნქციური ელემენტების ბაზაზე 1993
3 მაღალი ეფექტიანობის სისტემის „ადამიანი–კომპიუტერი“ დაპროექტება მრავალფუნქციური ელემენტების ბაზაზე 1998
4 სოფლის მეურნეობის სფეროში მრავალფუნქციური პერსონალის შეფასებისა და მართვის კომპიუტერული სისტემა 1999
5 სოფლის მეურნეობის სფეროში მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევისა და მართვის კომპიუტერული სისტემა. 1999
6 ბანკის პერსონალის შეფასებისა და მართვის ლოგიკურ-ალბათური მოდელი. 2001
7 მიწის რეგისტრაციის სისტემაში რისკის შეფასებისა და ანალიზის ლოგიკურ-ალბათური მოდელი. 2003
8 მიწების რეგისტრაციის სისტემაში რისკის შეფასებისა და ანალიზის ლოგიკურ–ალბათური მოდელი 2003
9 ერგატიული სისტემების ოპტიმალური მართვა მტყუნებათა რისკის ანალიზის საფუძველზე 2004
10 მიწისა და სხვა უძრავი ქონების რეგისტრაციის საინფორმაციო სისტემა 2004
11 მიწისა და სხვა უძრავი ქონების რეგისტრაციის საინფორმაციო სისტემა. 2004
12 ერგატიული სისტემების ოპტიმალური მართვის მეთოდები მტყუნებათა რისკის ანალიზის საფუძველზე. 2004
13 ჰიპოტეკური კრედიტების სისტემის რისკის ლოგიკურ-ალბათური ანალიზი 2004
14 მრავალმდგომარეობიანი ელემენტების რისკის ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება, შეფასება, ანალიზი და ოპტიმიზაცია. 2005
15 უნივერსიტეტების ერთიანი საინფორმაციო სივრცის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. 2005
16 საინფორმაციო–სატელეკომუნიკაციო სისტემების ელემენტების „წონების“ განსაზღვრა 2005
17 საქართველოს უნივერსიტეტების ერთიანი საინფორმაციო სივრცის განვითარების პერსპექტივები 2005
18 მრავალმდგომარეობიანი ელემენტების ბაზაზე აგებული სისტემების რისკის ლოგიკურ ალბათური მოდელირება, შეფასება, ანალიზი და ოპტიმიზირება 2005
19 კორპორაციული კომპიუტერული ქსელების უსაფრთხოების კვლევის ლოგიკურ–ალბათური მოდელი 2006
20 ლოგიკურ ალბათური მეთოდების გამოყენება ადამიანური რესურსების მართვის ამოცანებში 2006
21 გეოინფორმაციული სისტემა – MapInfo Professional. სახელმძღვანელო 2006
22 გეოინფორმაციული სისტემა MapInfo Professional . 2006
23 ლოგიკურ–ალბათური მოდელირება, ოპტიმიზაცია და ანალიზი 2009
24 საოფისე კომპიუტერული პროოგრამები და ინტერნეტი (სალექციო კურსი) 2010
25 გეოინფორმატიკის ელექტრონული სალექციო/პრაქტიკული კურსი 2011
26 გეოინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში. 2011
27 ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ტურიზმის პოტენციალის კვლევის შედეგები 2012
28 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი 2012
29 საქართველოში ვირტუალური ტურიზმის განვითარების WEBGIS და Mobile ტექნოლოგიები 2013
30 МОБИЛЬНАЯ АПЛИКАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 2015
31 სტრუქტურულად გადაწყობადი მრავალფუნქციური სისტემების საიმედოობის მოდელი. 2015
32 Quantitative Evaluation Models of the Structural Reliability of Complex Systems 2015
33 პროექტის „აღმოაჩინე საქართველო შენს სოფელში“ გეოინფორმაციული, ვებ და მობილური პლატფორმები. 2016
34 გეოინფორმატიკა MapInfo Professional-ის ბაზაზე. 2017
35 ელექტრონული ტურისტული გზამკვლევი TravelGIS 2017
36 ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზმის მენეჯერთა მომზადების პროცესში 2017
37 Надежность систем: Организационное проектирование высоконадежных человека-машинных систем на базе многофункциональных операторов. 2017