ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

საქართველოს უნივერსიტეტი

ბეჭდური მედია

სტრატეგიული გეგმა 2019-2026


საქართველოს უნივერსიტეტის მისია

ჩვენი საქმიანობაა ცოდნის წარმოება და პიროვნების განათლება, რაშიც ვგულისხმობთ ადამიანში ლიბერალურ-ჰუმანური ღირებულებების გაღვივებას, და მის აღჭურვას კეთილსინდისიერი შრომით წარმატების მისაღწევად საჭირო ცოდნითა და უნარებით. ყოველივე ამას ვახორციელებთ კომპეტენციის ცენტრების და იმგვარი პლათფორმის შექმნით, სადაც უზრუნველყოფილია ბაზრის მოთხოვნებზე მორგებული საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა და განხორციელება. ჩვენი საქმიანობით, რასაც მუდმივად ინოვაციური მიდგომით ვანხორციელებთ, ისევე, როგორც ინსტიტუციური სრულყოფილებისკენ სწრაფვის საკუთარი მაგალითით წვლილი შეგვაქვს საზოგადოების დემოკრატიულ განვითარებაში, ქართველი ერისა და კაცობრიობის საკეთილდღეოდ.

საქართველოს უნივერსიტეტის ხედვა

 • ვიყოთ ლიდერი უნივერსიტეტი რეგიონში. აქ სწავლა და კვლევა ასოცირდებოდეს უმაღლეს ხარისხთან, დიპლომი იყოს პრესტიჟული
 • ვიყოთ საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სადაც მუდმივი სტუდენტების არანაკლებ 50% უცხოელია. გვქონდეს საერთაშორისო თანამშრომლობა სამეცნიერო-კვლევითი, პრაქტიკა-სტაჟირების, ტექნოლოგიური ტანსფერის და ა.შ. მიმართულებით
 • ვიყოთ საქართველოში ყველაზე ინოვაციური უნივერსიტეტი: როგორც სასწავლებელი, კვლევითი დაწესებულება, ბიზნეს-ორგანიზაცია
 • ვიყოთ ლიბერალური ღირებულებების გამავრცელებელი რეგიონში, აქტიური მონაწილეობა მივიღოთ ღირებულებების ფორმირების პროცესში.

საქართველოს უნივერსიტეტის ღირებულებები

თავისუფლება, ჰუმანურობა, სრულყოფილება

შიდა და გარე ფაქტორების ანალიზი

SWOT-ანალიზი

უპირატესობები:

უპირატესობები საერთაშორისო ასპარეზზე:

შედარებით დაბალი ფასი, ხარისხთან მიმართებაში
UG-ის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ფასი გაცილებით დაბალია საშუალო დასავლურ (განსაკუთრებით ამერიკულ) სტანდარტთან შედარებით, თუმცა განათლების დონე ფასთან მიმართებაში საკმაოდ მაღალია და აკმაყოფილებს საშუალო დასავლურ სტანდარტს (მაგ: UG ევროპის 5827 უნივერსიტეტს შორის 2179-ე ადგილზეა). ეს უპირატესობა განსაკუთრებით აშკარაა სამედიცინო განათლებასთან მიმართებაში.

ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი
საქართველო მსოფლიოს უსაფრთხო ქვეყნების ხუთეულშია და ამ მხრივ უსწრებს აშშ-სა და ყველა ევროპის ქვეყანას (უსაფრთხოების ინდექსი - 79.64; კრიმინალის ინდექსი- 20.35  - (5-ე ადგილი მსოფლიოში), ეს ქართული უნივერსიტეტების უმნიშვნელოვანესი კონკურენტული უპირატესობაა სხვა ქვეყნების უნივერსიტეტებთან მიმართებაში.

შედარებით იაფი სამომხმარებლო კალათა
საქართველოში ცხოვრება (ბინის ქირა, კვება, ტრანსპორტი და ა.შ.) დაბალია აღმოსავლეთ ევროპასთან და თურქეთთან შედარებითაც. სწავლის საფასურთან ერთად, საშუალო სტუდენტი წელიწადში $10,000-ს ხარჯავს, რაც ჯამში უფრო ნაკლებია ვიდრე საშუალო სწავლის საფასური, ვთქვათ, თურქულ უნივერსიტეტებში.
რეგიონში ყველაზე დემოკრატიული ქვეყნის სტატუსი
საქართველო რეგიონში (მახლობელი აღმოსავლეთი, მცირე აზია, კავკასია, შუა აზია, უკიდურესი აღმოსავლეთ ევროპა) ყველაზე დემოკრატიულ ქვეყნადაა მიჩნეული, მკვეთრად გამოკვეთილი დასავლური ორიენტაციით, მეტი პიროვნული თავისუფლებით, რასაც გარკვეული მაგნიტური ეფექტი აქვს რეგიონის სხვა ქვეყნების მკვიდრთათვის, სადაც პიროვნული თავისუფლება მნიშვნელოვნად დაბალი ხარისხითაა წამოდგენილი.

უპირატესობები ადგილობრივ ასპარეზზე:
სახელი „საქართველოს უნივერსიტეტი“
უნივერსიტეტის სახელი საერთაშორისო სტუდენტებისთვის პირდაპირ ასოცირდება ქვეყანასთან და ქვეცნობიერად ამ ქვეყნის მთავარ უნივერსიტეტად აღქმას განაპირობებს, რაც UG-სადმი ნდობის ხარისხს ზრდის.
უცხოენოვანი პროგრამების შედარებით ფართო არჩევანი
საქართველოს უნივერსიტეტს აქვს აკრედიტებული ინგლისურენოვანი პროგრამები ბევრი მიმართულებით. მაშინ, როცა ქართულ ბაზარზე ინგლისურენოვანი პროგრამები ძირითადად სამედიცინო მიმართულებით არის.
სამიზნე ქვეყნებში აკრედიტებული პროგრამები
საქართველოს უნივერსიტეტი აკრედიტებული უსდ-ა ირანში (სადაც ქართულ უნივერსიტეტებს შორის აკრედიტაცია მხოლოდ რამდენიმე სახელმწიფო უსდ-ს გააჩნია),  საიდანაც ამჟამად მოდის უცხოელ სტუდენტთა 50%; ასევე სამედიცინო პროგრამას გააჩნია ინდოეთის სამედიცინო საბჭოს (MCI) აკრედიტაცია. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი არის ENQA-ს და WFME წევრი.
ინგლისურენოვანი აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი
უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი ძირითადად ფლობს ინგლისურ ენას. საჯარო და უმეტეს კერძო უნივერსიტეტებთან შედარებით მაღალია იმ აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ფარდობითი წილი,  ვინც ფლობს ინგლისურ ენას (მათ შორის იმ დონეზე, რომ შეუძლია ინგლისურად ლექციის გაძღოლა და საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაცია).
მდებარეობა დედაქალაქის ცენტრში
საქართველოს უნივერსიტეტი მდებარეობს თბილისის ცენტრში, დედაქალაქის მერიიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში, მეტროსადგურთან ახლოს, საკვანძო საგზაო არტერიების მიმდებარედ. უნივერსიტეტის ადგილ-მდებარეობა ხელსაყრელია, როგორც ქალაქის ცენტრალურ ისე გარეუბნებში მცხოვრები ქართველი თუ უცხოელი სტუდენტებისთვის და მომუშავე პერსონალისთვის. ცენტრალური მდებარეობა გარკვეულ პრესტიჟულობასაც მატებს სასწავლებელს.
კარგად განვითარებული სასწავლო და დამხმარე ინფრასტრუქტურა
უნივერსიტეტს გააჩნია ადგილობრივი ბაზრის სტანდარტებთან მიმართებაში გამორჩეულად კარგად განვითარებული ინფრასტრუქტურა. კეთილმოწყობილი სასწავლო კორპუსები, ლაბორატორიები, კომპიუტერული ტექნიკა, სპორტული ინფრასტრუქტურა, მდიდარი ბიბლიოთეკა.
თანამედროვე სასწავლო პროგრამები
სასწავლო კურიკულუმები შეესაბამება დასავლურ სტანდარტს, შესაბამისობაშია მიმდინარე ტრენდებთან. კურსები შედგენილია აღიარებული დასავლური სახელმძღვანელოების მიხედვით. სტუდენტებს აქვთ ძირითადი და დამატებითი პროფესიების და სპეციალობების ფართო არჩევანი.
სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა მცირე ჯგუფებში
სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ძირითადად 25-30-კაციან ჯგუფებში, იშვიათად 50-კაციან ჯგუფებში.
მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალი
UG-ის აკადემიური პერსონალი წარმოადგენს ქვეყნის აკადემიური ელიტას. აქ თავმოყრილია თანამედროვე, პროგრესული, მაღალკვალიფიციური, ეთიკურად განვითარებული, საკუთარ დარგში აღიარებული სამეცნიერო-აკადემიური კადრი.
ორგანიზაციული სტაბილურობა
UG-ს გააჩნია ძლიერი კორპორატიული კულტურა, და კორპორატიული ფასეულობები. ის წარმოადგენს საერთო სულისკვეთებით მომართულ დიდ გუნდს, სადაც ყველას გაცნობიერებული აქვს ორგანიზაციის როლი ქვეყნის წინაშე და თითოეული წევრი აცნობიერებს საკუთარ მნიშვნელოვან როლს ორგანიზაციაში. ყოველივე ეს უმთავრეს წამახალისებელ ფაქტორს წარმოადგენს თანამშრომლებისთვის, რაც განაპირობებს მათ შეკრულობას და ორგანიზაციას ახასიათებს ძალზე დაბალი სამსახურეობრივი გადინებით, როგორც აკადემიურ, ისე ადმინისტრაციულ პერსონალში.
ახალგაზრდა, მოტივირებული, ერთგული, კვალიფიციური ადმინისტრაციული პერსონალი
UG-ის ადმინისტრაციას ძირითადად წარმოადგენს ან უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ან ხალხი ვინც პრაქტიკულად დაფუძნების დღიდან აქაა დასაქმებული. ის ძირითადად შედგება ახალგაზრდა, მოტივირებული და ერთგული ადამიანებისგან. ამ ხალხს ახასიათებს ძლიერი ბმა ორგანიზაციისადმი (რაც არასამუშაო დროის ხშირად ერთად გატარებაშიც გამოიხატება). ვინაიდან უნივერსიტეტს სამუშაო გადინების დაბალი მაჩვენებელი აქვს, ადმინისტრაციული პერსონალის უმეტესობას დაგროვილი აქვს მუშაობის მნიშვნელოვანი სტაჟი. რადგან უნივერსიტეტში ძირითადად იმთავითვე მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტები საქმდებიან, ხოლო ხარისხზე და სამუშაოს უზადოდ შესრულებაზე ორიენტირებული კორპორატიული კულტურა მათ მუდმივად კვალიფიკაციური სრულყოფისკენ უბიძგებს, უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა საკმაოდ მაღალკვალიფიციური ადმინისტრაციული რესურსი.
ხარისხზე ორიენტირებული სასწავლებლის რეპუტაცია
საქართველოს უნივერსიტეტი ახერხებს შეინარჩუნოს მაღალი თამასა სტუდენტების აკადემიური მოსწრების შეფასებისას, ისევე, როგორც სადოქტორო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვისას. მას გააჩნია ისეთი სასწავლებლის რეპუტაცია, სადაც სწავლა „რთულია“, შეფასებებს „ტყუილუბრალოდ არ არიგებენ“
აშშ-ის ორბიტაზე არსებობა
საქართველოს უნივერსიტეტი აღიქმება აშშ-ის ორბიტაზე არსებულ უნივერსიტეტად. ეს განპირობებულია პირველ რიგში იმით, რომ UG, მართლაც, დასავლური ფასეულობების გამავრცელებელი ორგანიზაციაა, მისი აკადემიური პერსონალის უმეტესობა ფლობს ინგლისურს და განათლება ევროპასა და აშშ-ში აქვს მიღებული. ამასთან, საქართველოს უნივერსიტეტი 2004 წელს დაფუძნდა, როგორც ამერიკათმცოდნეობის ცენტრი, ხოლო 2011 წელს მიიღო მნიშვნელოვანი დაფინანსება ამერიკული ფინანსური ინსტიტუტიდან (OPIC).  UG აშშ-ის კომერციული პალატის წევრია. ყოველივე ეს უნივერსიტეტს „დასავლურობის“, „პროგრესულობის“ შარმს სძენს.
კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი
UG-ს აქვს კურსდამთავრებულთა დასაქმების საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი (93%), რითაც ერთ-ერთი ლიდერი უსდ-ა ქვეყანაში.
ინფორმატიზაციის მაღალი დონე მენეჯმენტსა და სასწავლო პროცესში
UG-ში დანერგილია პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება როგორც სასწავლო პროცესის ადმინისტრირება, ისე სტუდენტების მომსახურება, საგამოცდო ნაშრომების შემოწმება და ა.შ.
აქტიური სტუდენტური ცხოვრება
უნივერსიტეტში აქტიური სტუდენტური ცხოვრებაა, რაც განპირობებულია მისი გამართული ინფრასტრუქტურით, სტუდენტთა რაოდენობითა და დაგეგმილი ღონისძიებების სიმრავლით. UG-აფინანსებს ამერიკული მოდელის მიხედვით ჩამოყალიბებული სტუდენტური კლუბების აქტიობებს. სტუდენტური კლუბები საერთო ინტერესების მქონე სტუდენტებს აერთიანებს, რამაც განაპირობა სპეციფიური კლუბების სიმრავლე, როგორიცაა: ექსტრემალური, სამთო-სათხილამურო, კინოსა და თეატრის, ლიტერატურული, სპორტული კლუბები და სხვა. კლუბში გაწევრიანება ან ახლის დაფუძნება ყველა სტუდენტს შეუძლია და ის სტუდენტის შემოქმედებით თვითგამოვლენასა და მაქსიმალურ ჩართულობაზეა გათვლილი.  საქართველოს უნივერსიტეტი პირველი იყო ქვეყანაში, სადაც სტუდენტური ცხოვრების ხელშემწყობი ამგვარი მოდელი დაინერგა. UG-ში მოქმედებს სტუდენტური თვითმმართველობა, რომელიც წარმოდგენილია უნივერსიტეტის მართვის კოლეგიურ ორგანოებში. 
აგრეთვე, სასწავლო პროცესის პარარელურად, სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულნი სპორტულ აქტივობებში, რაც ხელს უწყობს მათი ლიდერული უნარ-ჩვევების გამომუშავებასა და გუნდური მუშაობის განვითარებას.

სისუსტეები:
სისუსტეები საერთაშორისო ასპარეზზე:
მსოფლიო ავტორიტეტულ საუნივერსიტეტო რეიტინგებში 1200-ეულის მიღმა ყოფნა, მათ შორის მოწინავე პოზიციებზე არ ყოფნა რეგიონული მასშტაბითაც
საქართველოს უნივერსიტეტი არ არის წარმოდგენილი არც QS-ის და არც THE-ის საუნივერსიტეტო რეიტინგებში (რადგან იქ მსოფლიოს საუკეთესო 1200+ უნივერსიტეტია წარმოდგენილი მხოლოდ). UG წარმოდგენილია Webomatrix-ის რეიტინგში, ჯამური ქულით მსოფლიოში 7903-ე ადგილზე, საქართველოს მასშტაბით - 7-ე ადგილზე: თსუ-ის (1423), ილიაუნის (1773), სტუ-ის (2088), სამედიცინო უნივერსიტეტის (4258), შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (5384), და ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის (5628) შემდეგ. აღსანშნავია, რომ UG-ს რეიტინგში წინ უსწრებს არა მხოლოდ წამყვანი 5 სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არამედ 1 კერძო უსდ-ც. თუმცა, მეორეს მხრივ, ამავე რეიტინგში UG წინ უსწრებს თავის სხვა ისეთ ძირითად კონკურენტებს, როგორებიცაა: კავკასიის უნივერსიტეტი (10067), თვისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტები (11026, 10222) და ა.შ.
დიპლომატიური წარმომადგენლობების სუსტად განვითარებული ქსელი
საქართველოს არ გააჩნია საკონსულოები რიგ ისეთ ქვეყნებში, სადაც ქართული უნივერსიტეტები სარგებლობენ კონკურენტული უპირატესობებით სხვა ასპექტებში. ხშირად, საქართველოს ვიზის მისაღებად, სტუდენტებს უწევთ ჯერ სხვა ისეთი ქვეყნის ვიზის მიღება და იქ გამგზავრება, სადაც საქართველოს აქვს მოქმედი საკონსულო. ეს უკიდურესად ართულებს ასეთი ქვეყნებიდან სტუდენტების მოზიდვას.
სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის არ ქონა
UG-ის მოცემულ ეტაპზე არ გააჩნია საერთო საცხოვრებელი. უნივერსიტეტის საკუთრებაშია ახლომდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ერთ სადარბაზოში არსებული 20-ზე მეტი ბინა, სადაც შესაძლებელია 100-მდე სტუდენტის განთავსება. თუმცა, ამით არსებული და პოტენციური მოთოვნის მხოლოდ მცირე ნაწილის დაკმაყოფილებაა შესაძლებელი.
სისუსტეები ადგილობრივ ასპარეზზე:
სუსტი პოზიციონირება სამომხმარებლო სეგმენტზე
საქართველოს უნივერსიტეტს აქმდე უჭირს სათანადოდ მიიტნოს საკუთარი მესიჯი საზოგადოებამდე. შესაბამისად, უჭირს იმ სეგმენტზე პოზიციონირება რომლისთვისაც განსაზღვრულია მისი პროდუქტი. მაღალი სტანდარტის განათლება გათვლილია სწავლის მოსურნე, მოტივირებულ სტუდენტებზე, თუმცა, საერთო ნაკადში ასეთების წილი მცირეა. მეტიც, ის სეგმენტი, რომელზედაც გათვლილია UG-ის მომსახურება ძირითადად ირჩევს კონკურენტ უსდ-ებს. ACT-ის მიერ 2017 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით UG-ის სტუდენტები იყოფა ორ კატეგორიად: სწავლაზე ორიენტირებული, მოტივირებული ნაწილი (შედარებით მცირე ნაწილი, ვიზეც რეალურად გათვლილია UG-ის მომსახურეობა) და ნაკლებადმოტივირებული ნაწილი (შედარებით დიდი ნაწილი), რომელიც ნულოვანი ან მცირე კრედიტით ასრულებს სასწავლო წელს და UG-ის განიხილავს, როგორც დროებით თავშესაფარს, სანამ მობილობით გადავა სასურველ უნივერსიტეტში. ასეთი სტუდენტების დიდი ოდენობა თავის მხრივ, ნაკლებად მიმზიდველს ხდის UG-ის თავისი სეგმენტისთვის, რადგან მოტივირებული, სწავლაზე ორიენტირებული სტუდენტი ვეღარ გრძნობს თავს „თავისიანების“ გარემოში.
არსებულ მისამართზე ინფრასტრუქტურული განვითარების შეზღუდული შესაძლებლობა
UG-ის კორპუსები მოქცეულია სტუ-ის კორპუსებს შორის, არ აქვს დამოუკიდებელი გასასვლელი ცენტრალურ გზებზე. კორპუსებს შორის მოქცეულია უსახური „ბარაკული“ დასახლება, ხოლო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული დარჩენილი 1 ჰა-მდე მიწის ქვეშ დაახლ. 15-დან - 40 მეტრის სიღრმეში მოწყობილია სტუ-ის მაღარო-ლაბორატორიები. მათი დაზიანების მომიზეზებით (თუმცა უსაფუძვლოდ) სტუ გავლენას ახდენს ქ. თბილისის მერიაზე, რომელიც UG-ზე არ გასცემს ინფრასტრუქტურული განვითარებისთვის საჭირო ნებართვებს.
შესაძლებლობები:
დისტანციური სწავლების დანერგვა
საერთო სასწავლო პროგრამების განვითარება უცხოურ უსდ-ებთან
გაცვლითი პროგრამების გამრავალფეროვნება
ახალი რეგიონების ათვისება, საერთაშორისო სტუდენტების რიცხვის ზრდა
საზღვარგარეთ ფილიალების დაფუძნება
სამეწარმეო და არასამეწარმეო ორგანიზაციებთან ალიანსების ჩამოყალიბება
მარკეტინგული და პიარ აქტივობების მეშვეობით ცნობადობის გაზრდა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
შემოსავლების დივერსიფიცირება: სტარტაპ პროექტებში მონაწილეობა
ცნობადობისა და რეპუტაციის ამაღლება
საფრთხეები:
საერთაშორისო ბაზარზე საქართველოში უმაღლესი განათლების ხარისხის შესახებ უარყოფითი განწყობის დამკვიდრება ცალკეული ქართული უნივერსიტეტების მიერ დაბალი ხარისხის მომსახურების მიწოდების გამო
სახელმწიფოს მხრიდან უცხოელ სტუდენტებთან მიმართებაში შემზღუდავი რეგულაციების, ქვოტების და სხვ. შემუშავება
სახელმწიფოს მხრიდან საჯარო უნივერსიტეტებისადმი მხარდაჭერის/დახმარების გაზრდა და არათანაბარი კონკურენციის კიდევ უფრო გაღრმავება
სახელმწიფოს მხრიდან წარმოებული უარყოფითი PR-კამპანია
ეკონომიკური და პოლიტიკური ფლუქტუაციები

PESTR- ანალიზი

პოლიტიკური ფაქტორები:

საერთაშორისო სტუდნტების მისაღებად მთავრობაში მზადყოფნისა და შეთანხმებული ნების არ არსებობა
განათლების სამინისტროს მხრიდან განცხადებული სურვილის, ძალისხმევისა და მხარდაჭერის მიუხედავად, ჯერაც უკიდურესად რთულია საერთაშორისო სტუდენტების მიღება, რადგან არ არსებობს ხელისუფლების მხრიდან სათანადო ნება იმისთვის, რომ მოხდეს სხვადასხვა სამინისტროების და სააგენტოების შეთანხმება და მათი კოორდინირებული მუშაობით საერთაშორისო სტუდენეტის მიღების პროცედურის გაწერა. ხშირად განათლების სამინისტროს მიერ ჩარიცხულ საერთაშორისო სტუდენტებს, გაურკვეველი მიზეზით ვერ აძლევენ ვიზას ჩვენ საკონსულოებში, ან ვიზიან სტუდენტებს უკან აბრუნებენ მესაზღვრეები, ან საზღვრის გადალახვის შემდეგ მათ უკან აბრუნებს მიგრაციის სამსახური. რამდენიმე კურსის დახურვის შემდეგ სტუდენტს ვიზის/ბინადობის ნებართვის გაგრძელებაზე უარს ეუბნება იუსტიციის სამინისტრო და ა.შ. ყოველივე ეს ლახავს საქართველოს, როგორც საგანმანათლებლო დესტინაციის საერთაშორისო იმიჯს.
მოქმედი მთავრობის სოციალისტური პოლიტიკა, მიმართული უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში საჯარო სექტორის მხარდაჭერასა და მის მიერ კერძო სექტორის ჩანაცვლებაზე
ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალა უმაღლესი განათლების სისტემის სოციალისტურ მოდელს ანიჭებს უპირატესობას, სადაც უმაღლესი განათლების ძირითადი მიმწოდებლები არიან სახელმწიფო უნივერსიტეტები. მათი მხრიდან ხშირად გამოითქმის უკმაყოფილება კერძო უნივერსიტეტების „დიდი რაოდენობის“ შესახებ და შიგადაშიგ ადგილი აქვს მინიშნებებს მათი ნაწილის დახურვის მიზანშეწონილობაზე. რეფორმები დაფინანსების სქემაში, ორიენტირებულია არა სტუდენტის ინტერესებზე, არამედ მორგებულია კონკრეტული საჯარო უნივერსიტეტების ინტერესებს, რითაც სტუდენტებთან ერთად ზარალობენ კერძო  უსდ-ებიც.
ეკონომიკური ფაქტორები:
ეროვნული ვალუტის არასტაბილურობა აშშ-ის დოლარის მიმართ
ეროვნული ვალუტა არასტაბილურია და ხელისუფლებაში არსებული ეკონომიკური განვითარების ხედვის პირობებში, სავარაუდოდ არასტაბილურობა შენარჩუნდება. UG ემსახურება აშშ-ის დოლარში არსებულ გრძელვადიან OPIC-ის კრედიტს, რაც მნიშვნელოვნად ძვირდება ეროვნული ვალუტის გაუფასურების პირობებში. გარდა ამისა ინფრასტრუქტურული განვითარებაც ძვირდება, რადგან ამისთვის საჭირო მასალები (საშენი მასალები, კომპიუტერული და სხვა ტექნიკა) ძირითადად იმპორტირებულია.
დაბალგანვითარებული ადგილობრივი ფინანსური სექტორი
უნივერსიტეტი შეძლებდა უფრო სწრაფად განვითარებას, რომ არსებობდეს ადგილობრივი ძლიერად განვითარებული ფინანსური სექტორი, საიდანაც შესაძლებელი იქნებოდა კაპიტალის მოზიდვა. არ არის განვითარებული პირველადი კაპიტალის ბაზარიც. ამჟამად ერთადერთ ფინანსურ ინსტიტუტს საქართველოში წარმოადგენს კომერციული ბანკი, რომელიც თავის თავში აერთიანებს სხვა ფინანსური ინსტიტუტების ფუნქციებსაც. ადგილობრივი საბანკო სისტემა არ არის მზად განახორციელოს გრძელვადიანი მსხვილი (რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარის ექვივალენტი) დაბალპროცენტიანი დაფინანსება. ამიტომ, რთულია ადგილობრივ ბაზარზე საინვესტიციო პროექტებისთვის სათანადო ფინანსების მოძიება.
სოციალური ფაქტორები:
დემოგრაფიული პრობლემა
მომდევნო 7 წელი დემოგრაფიული თვალსაზრისით ყველაზე არახელსაყრელია, რადგან 2018-2025 წლებში სტუდენტობას მიაღწევს 2000-2007 წლებში დაბადებულთა თაობები, როცა შობადობა საქართველოში ყველაზე დაბალი იყო უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაში.  (1990 წლიდან 1999 წლამდე შობადობა თანმიმდევრულად შემცირდა 92815 ახალშობილიდან - 48700-მდე. 2000 – 2007 წლები წარმოადგენს ფსკერს: 2000წ. - 48,800; 2001წ. - 47,589; 2002წ. - 46,605; 2003წ. - 46,192; 2004წ. – 49,572; 2005წ. – 46,512; 2006წ. – 47,795; 2007წ. – 49287; ხოლო 2008 წლიდან შობადობა თანმიმდევრულად კვლავ იზრდება და 2014 წლისთვის 60,000-ს აღწევს.)
ტექნოლოგიური ფაქტორები
დისტანციური სწავლება
მსოფლიო საგანმანათლებლო ბაზარზე ვითარდება დისტანციური სწავლების ტექნოლოგიები. წამყვანმა უნივერსიტეტებმა რიგი კურსები უფასოდ ხელმისაწვდომი გახადეს ონლაინ სტუდენტებისთვის. მნიშვნელოვანია UG-მ დროულად აუღოს ალღო დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს
ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები
ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები მნიშვნელოვანი გარღვევაა მონაცემთა ბაზების დამუშავების, სმარტ-კონტრაქტების გაფორმების და ა.შ. მიმართულებით. მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტმა დროულად ისარგებლოს იმ უპირატესობებით, რასაც ეს ტექნოლოგია გვთავაზობს.
რეგულატორული ფაქტორები
ბუნდოვანი სააკრედიტაციო/საავტორიაციო სტანდარტები
არაცალსახად განსაზღვრული საავტორიზაციო და სააკრედიტაციო მოთხოვნები ტენდენციური მიდგომების შესაძლებლობას აჩენს და აადვილებს პოლიტიკური, კონკურენტული თუ სხვა ნიშნით ხელის შეშლის/ანგარიშსწორების შესაძლებლობებს
რეგულაციები დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით
ამჟამინდენი რეგულაციები არ იძლევა დისტანციური სწავლების განხორციელების შესაძლებლობას საქართველოს ფარგლებს გარეთ, რაც უსდ-ების განვითარების მნიშვნელოვანი შემაფერხეველი ფაქტორია, რადგან საზღვარგარეთის წამყვანი უნივერსიტეტები ინტენსიურად ახდენენ სასწავლო კომპონენტების დისტანციურ პლატფორმაზე ტრანსფორმაციას.

კონკურენციის ანალიზი

უნივერსიტეტი ახორციელებს საბაზრო კონიუნქტურის: მოთხოვნისა და კონკურენტების, მათი შეთავაზებების, UG-სთან მიმართებაში კონკურენტული უპირატესობებისა და სუსტი მხარეების შესწავლას, რასაც ეფუძნება ყოველწლიურად უსდ-ის საფასო პოლიტიკა, სასწავლო პროგრამებისა და სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის სტრატეგიები. 
უმაღლეს საგანმანათლებლო ბაზარზე კუნკურენტთა ანალიზის ფარგლებში ხდება სხვა სასწავლო დაწესებულებების განვითარების  შეფასება. მიმდინარე პროცესი ზუსტად აღწერს წარმოქმნილ საბაზრო ცვლილებებს, პირდაპირი და არაპირდაპირი კონკურტენტების განვითარების დონეს, მარკეტინგისა და საგანმანათლებლო სერვისების ზრდას, რომელსიც გავლენას ახდენს უნივერსიტეტის ტაქტიკური გეგმის შემუშავებაზე.

პირდაპირი კონკურენტები:
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისის თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტები
კავკასიის უნივერსიტეტი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

არაპირდაპირი კონკურენტები:
საქართველოს ეროვნული უნივერსიეტეტი (სეუ)
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
თბილისის ღია უნივერსიტეტი

ცალკეულ მიმართულებებში პირდაპირი კონკურენტები:
თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი
ტვილდიანის უნივერსიტეტი
ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სტრატეგიული მიზნები 2019-2026

 • ინტერნაციონალიზაცი
 • ინფრასტრუქტურის განვითარბა
 • სამეცნიერო დონისა და წარმადობის ზრდა
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე პრესტიჟის და რეპუტაციის ზრდა (დიფერენცირება ინოვაციურობით და სწავლების მაღალი ხარისხით: მაღალი ხარსიხის პროფესურა, კარგად ორგანიზებული სასწავლო პროცესი, მომთხოვნი გარემო, დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი, გაცვლითი პროგრამების ფართო არჩევანი, თვითრეალიზების ფართო შესაძლებლობა)
 • საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა და ლიბერალური ღირებულებების შექმნაში მონაწილეობა

სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად საჭირო რესურსი

საქართველოს უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა სასწავლო, ადმინისტრაციული და სამეცნიერო-კვლევითი რესურსი ემსახურება სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრული მისიის შესრულებას და თითოეული ეტაპისთვის განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულები უზრუნველყოფენ არსებული რესურსების მიწოდებას და ეფექტურ გამოყენებას. სტრუქტურულ ერთეულებს, სადაც თავმოყრილია საუნივერსიტეტო რესურსები წარმოადგენს საუნივერსიტეტო სკოლები, საუნივერსიტეტო სამსახურები და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. UG - ში ამჟამად ფუნქციონირებს 6 სკოლა:
 • ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
 • სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
 • ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
 • ჯანდაცვის სკოლა
 • სამართლის სკოლა
 • მეცნიერებების და ტექნოლოგიების სკოლა
თითოეულ სკოლაში მიმართულებების მიხედვით დაჯგუფებულია ყველას ის რესურსი, რაც საუნივერსიტეტო სტრატეგიული მიზნების შესაბამისად განსაზღვრული ტაქტიკური და ოპერაციული სკოლის მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევადაა საჭირო: ადამიანური რესურსი (აკადემიური, სამეცნიერო და სხვა პერსონალი), მატერიალური რესურსი (კომპიუტერული თუ სხვა ტექნიკა, ავეჯი და სხვა ინვენტარი, ლაბორატორიული ინვენტარი), არამატერიალური რესურსი (საგანმანათლებლო პროგრამები და ა.შ.), ადამიანური კაპიტალი (აკადემიური, სამეცნიერო და სხვა პერსონალის კვალიფიკაცია, კორპორატიული კულტურა, ღირებულებები, შრომითი უნარები და ა.შ.), ადმინისტრაციული რესურსი (სკოლის/დეპარტამენტების ადმინისტრაცია) საუნივერსიტეტო სამსახურებია:
 • IT-სამსაურები (ვებ ტექნოლოგიების განვითარების, მონაცემთა ბაზების განვითარების, IT ინფრასტრუქტურის განვითარების, IT -აკადემია)
 • სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • საფინანსო სამსახური
 • მატერიალურ რესურსების მართვის სამსახური
 • უსაფრთხოების სამსახური
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სამსახური
 • სტუდენტური საქმეების და ინოვაციები ცენტრი
 • დასაქმების ხელშეწყობი ცენტრი
 • საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო სტუდენტების სამსახური
 • ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
 • იურიდიული განყოფილება
 • კანცელარია
 • არქივი
 • ბიბლიოთეკა
 • გამომცემლობა
 • სამედიცინო და სადაზღვევო განყოფილება
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სტრუქტურაში ერთიანდება ცალკეულ სკოლებში არსებული კველვითი ინსტიტუტები და ცენტრები. ასეთებია:
 • მათემატიკის ინსტიტუტი
 • ქართულ-გერმანული სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
 • სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიცია
 • ეკონომიკის ინსტიტუტი
 • გნომონ ვაისი


მატერიალური რესურსისასწავლო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები: საქართველოს უნივერსიტეტის მფლობელობაშია კეთილმოწყობილი სასწავლო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები 20,000 კვ.მ-ზე მეტი საერთო ფართით (აქედან, საკუთრებაშია - კვ.მ; გრძელვადიანი იჯარით - კვ.მ). კოპუსები უზრუნველყოფილია 24-საათიანი უკაბელო ინტერნეტით, გათბობა-გაგრილების სისტემით, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემით (კვამლის დეტექტორები, სპრინკლერები და ა.შ), დერეფნებში - ვიდეოკამერებით; ადაფტირებულია სპეციალური საჭიროების მქონე პირთათვის. შენობა სამუშაო დღის განმავლობაში მუდმივ ექსპლუატაციაშია და მაქსიმალურად ეფექტურად არის გამოყენებული წარმოებაში. დილის 9 საათიდან - დიდ შესვენებამდე (13:00 -14:00 სთ) შენობა მთლიანად ეთმობა საბაკალავრო სწავლებისთვის განკუთვნილ ჯგუფებს. შუადღის 14:00 საათიდან, სასწავლო აუდიტორიები ეთმობა, როგორც საბაკალავრო, ისე მოკლევადიანი გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ა.შ. სტუდენტებს. საღამოს 19:00 საათდან მიმდინარეობს სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლება. სპორტული ინფრასტრუქტურა: საქართველოს უნივერსიტეტს გააჩნია სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოიცავს ღია საფეხბურთო მოედანს, ჩოგბურთის კორტს და ტრენაჟორების დარბაზს. ბიბლიოთეკა: საქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებს სამი ბიბლიოთეკა, (ერთი ზოგადი, ორი სპეციალიზებული (ჯანდაცვა, ეკონომიკა). სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის მდიდარი და თანამედროვე კოლექცია მოიცავს 30 080 წიგნს, ასევე ელექტრონული წიგნებისა და ჟურნალების ფართო არჩევანს. საბიბლიოთეკო სამკითხველო დარბაზებს ჯამში, ერთდროულად, შეუძლიათ 300-ზე მეტი სტუდენტის/აკადემიური პერსონალის მომსახურება. ჯგუფური მუშაობისთვის განკუთვნილია სპეციალიზებული ოთახები. ბიბლიოთეკა აღჭურვილია კომპიუტერული ტექნიკით, 24 საათიანი უკაბელო ინტერნეტით, ასევე საინფორმაციო საძიებო სისტემებით EBSCO, JSTOR, Cambridge University Press. ლაბორატორიები, ცენტრები, კლინიკები: სხვადასხვა სასწავლო პროგრამის განსახორციელებელ რესურსს წარმოადგენენ შემდეგი სასწავლო ლაბორატორიები და ცენტრები:
 • Cisco-ს ლაბორატორია
 • ელექტრონიკის და რობოტიკის ლაბორატორია
 • ფიზიკის ლაბორატორია
 • ლინგაფონის ლაბორატორია
 • სატელევიზიო სტუდია, სამონტაჟო
 • სტომატოლოგიური სიმულაციური და პრაქტიკული ლაბორატორია
 • სტომატოლოგიის ტექნიკური ლაბორატორია
 • სიმულაციური სამედიცინო ლაბორატორია
 • ანატომიის ლაბორატორია
 • ბიოქიმიის და მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია
 • სიმულაციური აფთიაქი
 • სიმულაციური სასამართლო დარბაზი
 • სამხატვრო სახელოსნო
 • UG არქიპროექტი
 • ტელე-მედია ცენტრი
 • ეთნიკურობის და მულტიკულტურალიზმის ცენტრი
 • საერთაშორისო პოლიტიკის ანალიტიკური ცენტრი
 • UG PR consulting -ცენტრი
 • სარა ბენ შემეშის სახელობის ისრაელის კვლევის ცენტრი
 • ირანის კვლევის ცენტრი
 • არქეოლოგიური გამოფენა/მუზეუმი
 • UG Lemondo Trainings სასწავლო ცენტრი
 • ეკონომიკური თავისუფლების ცენტრი
 • ტექნოლოგიების ტრანსფერის ცენტრი
 • Start up Factory
 • უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრი
 • ფსიქოლოგიური მომსახურებისა და ანალიტიკის ცენტრი
 • სტომატოლოგიური კლინიკა UG Dent
 • რეაბილიტაციის კლინიკა „რეავიტა“
საკონფერენციო და საგამოცდო დარბაზები. სასწავლო შენობა ითვალისწინებს საკონფერენციო დარბაზს და ორ საგამოცდო დარბაზს, სადაც ერთდროულად შესაძლოა მოთავსდეს 1000-ზე მეტი სტუდენტი. სხვა მატერიალურ რესურსს წარმოადგენს: კომპიუტერული ოთახები, გამომცემლობა და სტამბა, ავეჯი და სხვა ინვენტარი, კომპიუტერული და სხვა ტექნიკა.

არამატერიალური რესურსი

უნივერსიტეტის უმთავრეს არამატერიალურ რესურსს წარმოადგენს საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო საფეხურის აკრედიტებული სასწავლო პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება ქართულ ან ინგლისურ ენებზე. სასწავლო პროგრამები უზრუნველყოფენ აკადემიური მიზნების მიღწევას. ამჟამად UG-ში მოქმედებს 28 საბაკალავრო, 21 სამაგისტრო, 9 სადოქტორო და 2 ერთსაფეხურიანი პროგრამა. მათ შორის 11 ინგლისურენოვანი პროგრამა. UG ასევე არის Oracle-აკადემიის და Cisco-ს აკადემიის მფლობელი. მოქმედი აკადემიური პროგრამებია: საბაკალავრო პროგრამები:
 • ისტორია
 • არქეოლოგია
 • აღმოსავლეთმცოდნეობა
 • ხელოვნებათმცოდნეობა
 • არქიტექტურა და დიზაინი
 • ფილოლოგია (ინგლისურენოვანი)
 • ინგლისური ფილოლოგია
 • ქართული ფილოლოგია
 • სამართალმცოდნეობა
 • ფსიქოლოგია
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 • ჟურნალისტიკა
 • პოლიტიკის მეცნიერებები
 • საერთაშორისო ურთიერთობები
 • საჯარო ადმინისტრირება
 • ეკონომიკა
 • ბიზნესის ადმინისტრირება
 • ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
 • ტურიზმი
 • ინფორმატიკა
 • მათემატიკა
 • ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერია
 • ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)
 • ფარმაცია
 • ფარმაცია (ინგლისურენოვანი)
 • საექთნო საქმე (ინგლისურენოვანი)
 • საექთნო საქმე
 • ჯანდაცვის ადმინისტრირება
სამაგისტრო პროგრამები:
 • არქეოლოგია
 • განათლების ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
 • ინგლისური ფილოლოგია
 • კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
 • საქართველოს ისტორია
 • ქართული ფილოლოგია
 • სამართალი
 • საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი (ინგლისურენოვანი)
 • გამოყენებითი ფსიქოლოგია
 • რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 • საერთაშორისო ურთიერთობები
 • საჯარო მმართველობა
 • ბიზნესის ადმინისტრირება
 • ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
 • ინფორმატიკა
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიები (ინგლისურენოვანი)
 • გამოყენებითი მეცნიერებები
 • ფარმაციის მენეჯმენტი
 • ფარმაცია
 • საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
 • ჯანდაცვის ადმინისტრირება
სადოქტორო პროგრამები:
 • ისტორია
 • ფილოლოგია
 • კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
 • სამართალმცოდნეობა
 • მასობრივი კომუნიკაცია
 • პოლიტიკის მეცნიერებები
 • ბიზნესის ადმინისტრირება
 • ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული მეცნიერებები
 • საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
ერთსაფეხურიანი პროგრამები:
 • მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
 • სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)
ერთსაფეხურიანი პროგრამები:
 • მასწავლებლის მამზადების ერთწლიანი პროგრამა
მნიშვნელოვან არამატერიალურ რესურსს წარმოადგენს, ასევე, უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული სასწავლო და მენეჯმენტის ინფორმაციული პლათფორმა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია როგორც სასწავლო პროცესის ადმინისტრირება (გამოცდების გენერირება, სასწავლო ცხრილის შედგენა და ა.შ.), ისე სტუდენტის მიერ საგნებზე რეგისტრაცია და ლექტორს, სტუდენტს და ადმინისტრაციას შორის უკუკავშირის უზრუნველყოფა. არამატერიალურ რესურსს წარმოადგენს ასევე Oracle-ისა და Cisco-ს აკადემიები ადამიანური რესურსი უნივერსიტეტის უმთავრეს რესურსს წარმოადგენს ადამიანური რესურსი, რაც მოიცავს სამეცნიერო-აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს, ისევე, როგორც მოწვეულ პროფესორებს. ამჟამად უნივერსიტეტის სამეცნიერო-აკადემიურ პერსონალს შეადგენს: 32 პროფესორი, 130-ზე მეტი ასოცირებული პროფესორი, 9 ასისტენტ-პროფესორი, 12 ასისტენტი, 600-მდე მოწვეული პროფესორი. ამათგან 150-ზე მეტი აფილირებული. ადმინისტრაციული პერსონალი შედგება 260 ადამიანისგან, მათ შორის მაღალი რგოლის მენეჯმენტი - 14 თანამშრომელი, საშუალო რგოლის მენეჯმენტი - 46 ადამიანი, 150 სპეციალისტი და 50 დამხმარე პერსონალი. ფინანსური რესურსი საქართველოს უნივერსიტეტის, ძირითად ფინანსურ რესურსს წარმოადგენს სტუდენტების მიერ გადახდილი სწავლის საფასური (მათ შორის სახელმწიფოს მიერ ჩარიცხული სტუდენტების საგრანტო დაფინანსება). დამატებითი ფინანსური შემოსავლის წყაროებია:
 • სპორტული ინფრასტრუქტურის გაქირავებით მიღებული შემოსავალი
 • ფართის გაქირავების შედეგად მიღებული შემოსავალი
 • გამომცემლობის და სტამბის საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი
 • წიგნებისა და საკანცელარიო მაღაზიიდან მიღებული შემოსავალი
 • ტექნოლოგიების ტრანსფერით მიღებული შემოსავალი
 • სხვადასხვა გრანტები
 • დივიდენდები სხვა საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციებიდან
 • კერძო პირთა, ან ორგანიზაციათა შემოწირულობები
 • UG-სა და OPIC-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბანკო ლიმიტი

მიზნები 2019-2026

1. საგანმანათლებლო მიზნები

1.1. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების მაღალი ხარისხით წარმართვა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):
მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2019-2026 წწ. უნივერსიტეტი უწყვეტად ახორციელებს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლებებს ყოველწლიურად დამტიცებული აკადემიური კალენდრის შესაბამისად
 • არც ერთი ლექცია არ ცდება აღდგენითი ლექციის დანიშვნის გარეშე
 • სტუდენტებს აქვთ სასწავლო კომპონენტებზე პროგრამით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით ელექტრონულად რეგისტრაციის საშუალება
 • ყოველსემესტრულად ხდება ფინალური გამოცდების ცენტრალიზებულად ჩატარება
 • არსებობს ლექტორების მიერ ლექციებზე დაგვიანების/ადრე წასვლის/გაცდენის, შეფასების არადროული განთავსების აღრიცხვის და რეაგირების მექანიზმი

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:
უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის მაღალ დონეზე ადმინისტრირებას. ამ მიმართულებით ფუნქციონირებს სპეციალური სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ სასწავლო პროცესი მკაცრად მისდევდეს ყოველწლიურად დადგენილ აკადემიურ კალენდარს, არ მოხდეს ლექციის ჩავარდნა, გაცდენის შემთხვევაში ცენტრალიზებულად უზრუნველყოფილ იქნას აღდგენითი ლექციის ჩატარება; უწევს მონიტორინგს ლექციების დროულად დაწყება-დასრულებას, ლექტორების მიერ შეფასებების ბაზაში დროულ ასახვას, აღრიცხავს გადაცდომებს და აგზავნის შესრულებაზე პასუხისმგებელ სტრუქტურულ ერთეულებში. ფინალური გამოცდების ადმინისტრირება ხდება ცენტრალიზებულად, სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის მიერ, რომელიც ასევე ზრუნავ იმაზე, რომ ყველა ეტაპზე ნებისმიერი შეფასება სტუდენტისთვის ცნობილი იყოს უნივერსიტეტის საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო სწავლების დებულებებით დადგენილ ვადებში. სასწავლო პროცესის ადმინისტრირება ხდება სასწავლო-საკომუნიკაციო-მენეჯმენტის ელექტრონული პლატფორმის UG-System-ის მეშვეობით.


1.1.1. ქვე-მიზანი ყოველწლიურად აკადემიური კალენდრის დაგეგმვა და მისი მიხედვით სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა, 2019-2026 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):
მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2019-2026 წწ. უნივერსიტეტი უწყვეტად ახორციელებს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლებებს ყოველწლიურად დამტიცებული აკადემიური კალენდრის შესაბამისად
 • არც ერთი ლექცია არ ცდება აღდგენითი ლექციის დანიშვნის გარეშე
 • სტუდენტებს აქვთ სასწავლო კომპონენტებზე პროგრამით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით ელექტრონულად რეგისტრაციის საშუალება
 • ყოველსემესტრულად ხდება ფინალური გამოცდების ცენტრალიზებულად ჩატარება
 • არსებობს ლექტორების მიერ ლექციებზე დაგვიანების/ადრე წასვლის/გაცდენის, შეფასების არადროული განთავსების აღრიცხვის და რეაგირების მექანიზმი

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:
უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის მაღალ დონეზე ადმინისტრირებას. ამ მიმართულებით ფუნქციონირებს სპეციალური სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ სასწავლო პროცესი მკაცრად მისდევდეს ყოველწლიურად დადგენილ აკადემიურ კალენდარს, არ მოხდეს ლექციის ჩავარდნა, გაცდენის შემთხვევაში ცენტრალიზებულად უზრუნველყოფილ იქნას აღდგენითი ლექციის ჩატარება; უწევს მონიტორინგს ლექციების დროულად დაწყება-დასრულებას, ლექტორების მიერ შეფასებების ბაზაში დროულ ასახვას, აღრიცხავს გადაცდომებს და აგზავნის შესრულებაზე პასუხისმგებელ სტრუქტურულ ერთეულებში. ფინალური გამოცდების ადმინისტრირება ხდება ცენტრალიზებულად, სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის მიერ, რომელიც ასევე ზრუნავ იმაზე, რომ ყველა ეტაპზე ნებისმიერი შეფასება სტუდენტისთვის ცნობილი იყოს უნივერსიტეტის საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო სწავლების დებულებებით დადგენილ ვადებში. სასწავლო პროცესის ადმინისტრირება ხდება სასწავლო-საკომუნიკაციო-მენეჯმენტის ელექტრონული პლატფორმის UG-System-ის მეშვეობით.

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული:

 • სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური
 • IT-სამსახური
 • სკოლა

1.1.1.1. ყოველი აკადემიური სემესტრისთვის სასწავლო კომპონენტების ცხრილის შედგენა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული:

 • სკოლა
 • სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური1.1.1.1.1. ყოველი აკადემიური სემესტრის დასრულების შემდეგ, მომდევნო სემესტრისთვის წინასწარი რეგისტრაციის პროცესის უზრუნველყოფა


შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული:

 • ვებ ტექნოლოგიების განვითარების სამსახური
 • სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური

1.1.1.1.2. ყოველი აკადემიური სემესტრის დაწყებამდე, წინასწარი რეგისტრაციის მონაცემებიდან გამომდინარე, აკადემიური რეგისტრაციისთვის მისაწოდებელი სასწავლო კომპონენტების, ჯგუფების რაოდენობების, ლექციების დროების, აუდიტორიების/ლაბორატორიების და განმახორციელებელი პერსონალის განსაზღვრა


შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული:

 • სკოლები

1.1.1.1.3. ყოველი აკადემიური სემესტრის დაწყებამდე აკადემიური რეგისტრაციის უზრუნველყოფა


შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული:

 • ვებ ტექნოლოგიების განვითარების სამსახური

1.1.1.1.4. აკდემიური რეგისტრაციის პროცესში ჯგუფების რაოდენობის და პერსონალის კორექტირება


შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული:

 • სკოლები

1.1.1.2. მოწვეულ პერსონალთან კონტრაქტების გაფორმება/განახლება ყოველი აკადემიური სემესტრის დაწყებამდე

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული:

 • სკოლა
 • ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
 • იურიდიული სამსახური

1.1.1.3. ახალი მოწვეული პერსონალისთვის ტრენინგის ჩატარება უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის თავისებურებების, სასწავლო-საკომუნიკაციო-მენეჯმენტის IT-პლატფორმის - UG System-ში მუშაობის, კორპორატიული ღირებულებების და ა.შ. შესახებ, ყოველი აკადემიური სემესტრის დაწყებამდე

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული:

 • სკოლა
 • ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
 • იურიდიული სამსახური


1.1.2. ქვე-მიზანი ნაწილობრივ ელექტრონული გამოცდების დანერგვა 2019-2020 წლის შემოდგომის სემესტრიდან

შესრულების ინდიკატორი (KPI):
მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • არსებობს ელექტრონული პლათფორმა საგამოცდო საკითხების ბანკის შესაქმნელად, და გამოცდების დასაგენერირებლად
 • ცალკეულ დისციპლინებში სხვადასხვა სირთულის საგამოცდო საკითხები შექმნილია იმ ოდენობით, რომ შესაძლებელია საგამოცდო კითხვარის გენერირება
 • საგამოცდო ცენტრები აღჭურვილია შესაბამისი კომპიუტერული ტექნიკით
 • 2019-2020 წლის გაზაფხულის სემესტრის დასკვნით საგამოცდო სესიებზე არანაკლებ 17 კომპონენტში გამოცდა გენერირდა და ჩატარდა ელექტრონულად

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:
შეიქმნება ელექტრონული პლათფორმა, სადაც შესაძლებელი იქნება თითოეულ დისციპლინაში საგამოცდო საკითხების ბანკის შექმნა, საგამოცდო საკითხების სირთულის მიხედვით სხვადასხვა კატეგორიებად განაწილება და საგამოცდოს ფორმირება თითოეული სირთულის კატეგორიიდან განსაზღვრული დოზით საკითხების შემთხვევითი შერჩევით. მუდმივად მოხდება საგამოცდო ბანკის შევსება. საგამოცდო აუდიტორიები აღიჭურვება სათანადო კომპიუტერული ტექნიკით.
შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • IT-სამსახური
 • სკოლა
 • სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური
 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახური

1.1.2.1. საგამოცდო ბანკის შექმნა სასწავლო კომპონენტში - საქართველოს ისტორია (2019-2020 აკად. წლის I სემესტრის საგამოცდო სესიისთვის)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა1.1.2.2. საგამოცდო ბანკის შევსება/განახლება სასწავლო კომპონენტებში - ინგლისური ენა (A1.1, A1.2, A2.1,A2.2,B1.1,B1.2,B2.1,B2.2, C1,C2) (2019-2020 აკად. წლის I სემესტრის საგამოცდო სესიისთვის)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა1.1.2.2.1 საგამოცდო ბანკის შევსება/განახლება სასწავლო კომპონენტებში - ინგლისური ენა (A1.1)1.1.2.2.2 საგამოცდო ბანკის შევსება/განახლება სასწავლო კომპონენტებში - ინგლისური ენა (A1.2 )1.1.2.2.3 საგამოცდო ბანკის შევსება/განახლება სასწავლო კომპონენტებში - ინგლისური ენა (A2.2)1.1.2.2.4 საგამოცდო ბანკის შევსება/განახლება სასწავლო კომპონენტებში - ინგლისური ენა (B1.1)1.1.2.2.5 საგამოცდო ბანკის შევსება/განახლება სასწავლო კომპონენტებში - ინგლისური ენა (B1.2)1.1.2.2.6 საგამოცდო ბანკის შევსება/განახლება სასწავლო კომპონენტებში - ინგლისური ენა (B2.1)1.1.2.2.7 საგამოცდო ბანკის შევსება/განახლება სასწავლო კომპონენტებში - ინგლისური ენა (B2.2)1.1.2.2.8 საგამოცდო ბანკის შევსება/განახლება სასწავლო კომპონენტებში - ინგლისური ენა (C1)1.1.2.2.9 საგამოცდო ბანკის შევსება/განახლება სასწავლო კომპონენტებში - ინგლისური ენა (C2)1.1.2.3. საგამოცდო ბანკის შექმნა სასწავლო კომპონენტში - ეკონომიკის და ბიზნესის საფუძვლები (2019-2020 აკად. წლის I სემესტრის საგამოცდო სესიისთვის)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა1.1.2.4. საგამოცდო ბანკის შექმნა მედიცინის პროგრამის არანაკლებ 2 კომპონენტში (2019-2020 აკადემიური წლის II სემესტრის საგამოცდო სესიისთვის)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა1.1.2.5. საგამოცდო ბანკის შექმნა სტომატოლოგიის პროგრამის არანაკლებ 1 კომპონენტში (2019-2020 აკადემიური წლის II სემესტრის საგამოცდო სესიისთვის)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა1.1.2.6. საგამოცდო ბანკის შექმნა ფარმაციის პროგრამის არანაკლებ 1 კომპონენტში (2019-2020 აკადემიური წლის II სემესტრის საგამოცდო სესიისთვის)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა1.1.2.7. საგამოცდო ბანკის შექმნა ჯანდაცვის ადმინისტრირების პროგრამის არანაკლებ 1 კომპონენტში (2019-2020 აკადემიური წლის II სემესტრის საგამოცდო სესიისთვის)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა1.2. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) სწავლების ხარისხის მუდმივი ამაღლების უზრუნველყოფა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):
მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • არსებული პროგრამები აკმაყოფილებენ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებულ მიმდინრე სტანდარტებს
 • ცალკეული პროგრამები გადიან საერთაშორისო აკრედიტაციას
 • სწავლის დასრულებიდან ერთი წლის განმავლობაში ბაკალავრთა 50%-ზე მეტი საკუთარი პროფესიით საქმდება ან განაგრძობს სწავლას შემდგომ საფეხურზე, მაგისტრთა 80% საკუთარი პროფესიით საქმდება ან განაგრძობს სწავლას შემდგომ საფეხურზე
 • o პროგრამის დასრულებიდან 5 წლის თავზე კურსდამთავრებულთა საშუალო ხელფასი 2-ჯერ აღემატება არსებულ საშუალო ხელფასს (სსებ-ის მონაცემების მიხედვით)

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

მიზნის მიღწევა მოხდება მუდმივად თანამედროვე სწავლების მეთოდების და სასწავლო ლიტერატურის დანერგვით, სასწავლო პრაქტიკის, აკადემიური პატიოსნებისა და თავისუფლების უზრუნველყოფით. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი შედგება როგორც UG-ის აკადემიური პერსონალის (მათ შორის სუსკი-ის სტრუქტურაში არსებული მეცნიერების), ისე დარგის ლიდერი პრაქტიკოსი სპეციალისტებისგან. შექმნილია მომთხოვნი გარემო, სამესტრის განმავლობაში მუდმივად ხდება თითოეულ ეტაპზე სტუდენტის მიერ მიღწეული შედეგების შემოწმება. ხდება აკადემიური პერსონალის მუდმივი განვითარებისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კოლაბორაციის წახალისება. ხდება იმის უზრუნველყოფა, რომ სასწავლო პროგრამები აკმაყოფილებდნენ მიმდინარე ეროვნულ სააკრედიტაციო მოთხოვნებს, რისთვისაც ადგილი ექნება აკადემიური პერსონალისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლების პერიოდულ ტრენირებას. ცალკეული პროგრამები გაივლიან ავტორიტეტულ საერთაშორისო აკრედიტაციებს. დასაქმების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად სასწავლო პროგრამები უზრუნველყოფენ სტუდენტებისთვის სათანადო კომპეტენციების გამომუშავებას, რისთვისაც ადგილი ექნება პროგრამის შემუშავების პროცესში აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, პოტენციური დამსაქმებლების, პროფესიული ასოციაციების, ისევე როგორც სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფას. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სტუდენტთა სამართლიან შეფასებას, რისთვისაც ადგილი ექნება საგამოცდო პროცესისა და აკადემიური პატიოსნების უზრუნველყოფის მექანიზმების მუდმივ დახვეწას.


1.2.1. ქვე-მიზანი 2019 წლის I კვარტალში, პროგრამების განვითარებაში ჩართული პირებისთვის ტრენინგების/დისკუსიების ორგანიზება EQE-ის ახალ სააკრედიტაციო სტანდარტებთან და მათ მიზნობრივ გამოყენებასთნ დაკავშირებით.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):
მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2019 წლის I კვარტლის ბოლოს სკოლის დირექტორები/დეპარტამენტების უფროსები/პროგრამის ხელმძღვანელები იცნობენ EQE-ის ახალ სააკრედიტაციო სტანდარტებს
 • გაზიარებულია ერთიანი მიდგომა ცალკეულ საკითხებთან მიმართებში

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

1.2.1.1


შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
1.2.2. ქვე-მიზანი აკრედიტებული მიმდინარე აკადემიური პროგრამების მოყვანა ახალ სტანდარტებთან შესაბამისობაში

შესრულების ინდიკატორი (KPI):
მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2019 წლის ბოლოს ყველა მიმდინარე აკადემიური პროგრამა შესაბამისობაშია EQE-ის მიმდინარე სააკრედიტაციო სტანდარტებთან

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული:

 • სკოლები
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

1.2.2.1


1.2.3. ქვე-მიზანი ანტი-პლაგიატის პროგრამის დანერგვა 2019 წლის I-III კვარტალი

შესრულების ინდიკატორი (KPI):
მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ანტიპლაგიარიზმის პროგრამა Turnitin-ის გამოყენებით 2019-2020 აკადემიური წლიდან ხდება ყველა საბაკალავრო და სამაგისტრო  ნაშრომის პლაგიატზე შემოწმება.

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • სკოლა

1.2.3.1


1.2.4. ქვე-მიზანი არსებული პროგრამების რეაკრედიაცია 2019-2022 წლებში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ახალი სტანდარტების მიხედვით

შესრულების ინდიკატორი (KPI):
მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2019 წლის იანვრიდან 2022 წლის ჩათვლით ყველა არსებული პროგრამა განაგრძობს აკრედიტებულ რეჟიმში მუშაობას

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • სკოლა

1.2.4.1


1.2.5. ქვე-მიზანი 2020-2025 წწ. 10 აკადემიური პროგრამის აკრედიტაცია უმაღლესი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო მააკრედიტებელი ცენტრების მიერ. კერძოდ:

შესრულების ინდიკატორი (KPI):
მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020 წლის ბოლოს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს შესაბამისად გააჩნიათ CEEMAN, 2021 წლის ბოლოს - AMBA, ხოლო 2024 წლის ბოლოს - AACSB აკრედიტაციები; IT და საინჟინრო პროგრამები აკრედიტებულია ABET-ის მიერ, შესაბამისად, 2020 და 2021 წლების ბოლოს; ჟურნალისტიკის და სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებით არსებული პროგრამები აკრედიტებულია ACEJMC-ის მიერ 2022 წლის ბოლოსთვის. საჯარო ადმინისტრირების პროგრამა NISPACEE-ის მიერ, ჯანდაცვის ადმინისტრირების პროგრამა CHAME-ს მიერ, ხოლო სამედიცინო პროგრამა WFME-ის მიერ, განსაზღვრულ ვადებში.

1.2.5.1. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების CEEMAN-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2019 წლის I კვარტალი - 2020 წლის II კვარტალი)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა1.2.5.2. 2021 წლის I კვარტალში ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის AMBA-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2020 წლის I კვარტალი - 2021 წლის I კვარტალი)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა1.2.5.3. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების AACSB-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2019 წლის I კვარტალი - 2024 წლის IV კვარტალი)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა1.2.5.3.1 BBA, MBA პროგრამების AACSB-ის სტანდარტებით აკრედიტაციის I საფეხური1.2.5.3.2 BBA, MBA პროგრამების AACSB-ის სტანდარტებით აკრედიტაციის II საფეხური1.2.5.3.3 BBA, MBA პროგრამების AACSB-ის სტანდარტებით აკრედიტაციის III საფეხური1.2.5.3.4 BBA, MBA პროგრამების AACSB-ის სტანდარტებით აკრედიტაციის IV საფეხური1.2.5.4. საჯარო ადმინისტრირების პროგრამის აკრედიტება NISPACEE-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2019 წლის III კვარტალი 2021 წლის IV კვარტალი)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა1.2.5.5. ინფორმატიკის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ABET-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2019 წლის I კვარტალი - 2020 წლის IV კვარტალი)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა1.2.5.6. ელექტრონული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის ABET-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2019 წლის III კვარტალი - 2021 წლის IV კვარტალი)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა1.2.5.7. ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამების აკრედიტება ACEJMC-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2020 წლის II კვარტალი - 2023 წლის IV კვარტალი)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა1.2.5.8. სტრატეგიული კომნიკაციების საბაკალავრო პროგრამის ACEJMC-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2020 წლის II კვარტალი - 2022 წლის IV კვარტალი)

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა1.2.5.9. ჯანდაცვის ადმინისტრირების პროგრამის აკრედიტება CHAME-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია 2022 წლის IV კვარტლისთვის

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა1.2.5.10. სამედიცინო პროგრამების აკრედიტება WFME-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია 2022 წლის IV კვარტლისთვის

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა1.3. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) სასწავლო პროგრამების გამდიდრება პრაქტიკული კომპონენტებით

შესრულების ინდიკატორი (KPI):
მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ყველა საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამა უზრუნველყოფს პრაქტიკულ კომპონენტს
 • ყველა სტუდენტს საშუალება აქვს ჩაერთოს არჩეული პროფესიის შესაბამის ექსტრაკურიკულარულ აქტივობაში, რაც პრაქტიკული უნარების განვითარებაზეა გამიზნული

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:
უნივერსიტეტი აფუძნებს კონსალტინგურ ცენტრებს/კლინიკებს/საწარმოებს (იურიდიული კლინიკა, ფსიქოლოგიური კლინიკა, ბიზნეს-კონსალტინგის ცენტრი, სტომატოლოგიური ჰოსპიტალი, UG-არქიპროექტი, არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრი, ტექნოლოგიური ტრანსფერის ცენტრი და ა.შ., სადაც სტუდენტებს საშუალება აქვთ გაიარონ პრაქტიკა. ამასთან უნივერსიტეტი უპარტნიორდება ბაზარზე არსებულ კომპანიებს/ცენტრებს და სტუდენტული რესურსის ჩართულობით ახორციელებს მათთან საერთო პროექტებს.  უნივერსიტეტი რთავს სტუდენტებს მიმდინარე კვლევით და სხვა პროექტებში; უნივერსიტეტში მოქმედებს „UG-Start up Factory”, სადაც ხდება სტუდენტების სამეწარმეო ინიციატივების მხარდაჭერა, აქსელერაცია და ინკუბაცია. სასწავლო პროგრამებში და სასწავლო პროცესში მზარდი წილი ეთმობა“Learning by doing”, “PBL”, “Case Study”და მსგავს უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებულ სწავლების მეთოდებს. უნივერსიტეტი აფორმებს მემორანდუმებს სხვადასხვა დაწესებულებებთან რომლებიც უზრუნველყოფენ სტუდენტებისთვის პროფესიულ პრაქტიკას.
შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სკოლები

1.3.1. ქვე-მიზანი EJTA-ს ასოცირების ფარგლებში ტრანს-ევროპული პროექტი eufactcheck.eu-ის წარმართვა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

1.3.1.1


1.3.2. ქვე-მიზანი საკონსულტაციო კომპანია GEPRA-სთან ერთობლივი ონლაინ პლატფორმის შექმნა სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებით.

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

1.3.2.1
1.3.3. ქვე-მიზანი მედია გავრცელების კომპანია CLIPART-თან ერთობლივი ონლაინ პლატფორმის შექმნა ქართული პრესის ისტორიაზე.

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

1.3.3.1
1.3.4. ქვე-მიზანი UG Start-upFactory-ში სტუდენტური სტარტ-აპ-ების შექმნის წახალისება მისი სპრგრამის არჩევითი კომპონენტის სახით ინკორპორირებით

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა


1.3.5. ქვე-მიზანი ტექნოლოგიების ტრანსფერის ცენტრში სტუდენტების ჩართულობის წახალისება მისი სპროგრამის არჩევითი კომპონენტის სახით ინკორპორირებით.

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა

1.4. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(1)(3) საერთაშორისო კონკურსებში/ოლიმპიადებში სტუდენტების/სტუდენტური გუნდების მონაწილეობის უზრუნველყოფა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):
მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • წარმ

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:


1.4.1. ქვე-მიზანი სამართლის ოლიმპიადა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სამართლის სკოლა
1.4.2. ქვე-მიზანი ბიზნეს-ოლიმპიადა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა


1.4.3. ქვე-მიზანი IT-ოლიმპიადა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა

1.5. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) გამომგონებლური, ინოვანციური და სამეწარმეო უნარების ხელშეწყობა/განვითარება

შესრულების ინდიკატორი (KPI):
მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • არსებობს საგამომგონებლო ტექნოლოგიების სასწავლო კომპონენტის სილაბუსი, რომელიც სასწავლო კომპონენტის სახით გათვალისწინებულია ერთი პროგრამის კურიკულუმით მაინც
 • ფუნქციონირებს საგამომგონებლო ცენტრი და განსაზღვრულია მისი UG-Start-up Factory-თან თანამშრომლობის ასპექტები.

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:
უნივერსიტეტში შემუშავდება საგამომგონებლო ტექნოლოგიების სასწავლო კომპონენტი და მოხდება მისი ინკორპორირება სასწავლო კურიკულუმებში. შეიქმნება საგამომგონებლო ცენტრი, სადაც მოხდება გამოგონებების, პატენტების მოზიდვა/ხელშეწყობა. ცენტრი აქტიურად ითანამშრომლებს UG-Start-up Factory-თან.


1.5.1. ქვე-მიზანი საგამომგონებლო ცენტრის დაფუძნება, 2019 წლის IV კვარტალი

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • იურიდიული განყოფილება

1.5.1.1. საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრის საქმიანობის მიმართულების გაწერა, თანამშრომლებით დაკომპლექტება / სამუშაოს აღწერა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრი1.5.1.2. საგამომგონებლო ცენტრისა და UG-Start-up Factory-ის თანამშრომლობის ასპექტების გამოკვეთა/გაწერა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრი
 • Startup Factory
1.5.2. ქვე-მიზანი საგამომგონებლო ტექნოლოგიების სასწავლო კურსის დანერგვა, 2019 წლის IV კვარტალი

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრი

1.5.2.1. საგამომგონებლო ტექნოლოგიების მიმართულებით მასწავლებლების მომზადება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრი1.5.2.2. საგამომგონებლო ტექნოლოგიების მიმართულებით სასწავლო კურსის სილაბუსის შემუშავება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრი1.5.2.3. საგამომგონებლო ტექნოლოგიების სასწავლო კურსის დანერგვა შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამებში

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრი
 • მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური1.6. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) ახალი სასწავლო პროგრამების ამუშავება

ახალი სასწავლო პროგრამების ამუშავება
შესრულების ინდიკატორი (KPI):
მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • წარმოდგენილი სასწავლო პროგრამა გადის აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში
 • პროგრამა ხვდება შესაბამისი აკადემიური წლისთვის შეთავაზებულ პროგრამათა ანკეტის ნუსხაში

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:
ბაზრის კვლევის საფუძველზე ახალ სასწავლო პროგრამებს შეიმუშავებენ სკოლები / დეპარტამენტები / საავტორო პროგრამების ინიციატორები. ხარისხის სამსახურთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფენ მათ შესაბამისობას სააკრედიტაციო სტანდარტებთან. პროგრამები გადის აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ.


1.6.1. ქვე-მიზანი ბლოკჩეინის სამაგისტრო პროგრამის ამუშავება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა

1.6.1.1. პროგრამაზე მომუშავე გუნდის (ხელმძღვანელი, ხარისხის სამსახურის წარმომადგენელი და ძირითადი განმახორციელებელი პერსონალი) დაკომპლექტება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური1.6.1.2. პროგრამის დასაგეგმად საჭირო კვლევების განხორციელება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური1.6.1.3. პროგრამის კურიკულუმის და სილაბუსების შედგენა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური1.6.1.4. პროგრამის შესაბამისი სასწავლო ლაბორატორიის მოწყობა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური1.6.1.5. პროგრამის აკრედიტაცია

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური
1.6.2. ქვე-მიზანი ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამის (ინგლისურენოვანი) ამუშავება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა

1.6.2.1. პროგრამაზე მომუშავე გუნდის (ხელმძღვანელი, ხარისხის სამსახურის წარმომადგენელი და ძირითადი განმახორციელებელი პერსონალი) დაკომპლექტება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური1.6.2.2. პროგრამის დასაგეგმად საჭირო კვლევების განხორციელება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური1.6.2.3. პროგრამის კურიკულუმის და სილაბუსების შედგენა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური1.6.2.4. პროგრამის შესაბამისი სასწავლო ლაბორატორიის მოწყობა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური1.6.2.5. პროგრამის აკრედიტაცია

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური
1.6.3. ქვე-მიზანი ინფორმატიკი საბაკალავრო პროგრამის (ინგლისურენოვანი) ამუშავება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა

1.6.3.1. პროგრამაზე მომუშავე გუნდის (ხელმძღვანელი, ხარისხის სამსახურის წარმომადგენელი და ძირითადი განმახორციელებელი პერსონალი) დაკომპლექტება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური1.6.3.2. პროგრამის დასაგეგმად საჭირო კვლევების განხორციელება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური1.6.3.3. პროგრამის კურიკულუმის და სილაბუსების შედგენა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური1.6.3.4. პროგრამის შესაბამისი სასწავლო ლაბორატორიის მოწყობა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური1.6.3.5. პროგრამის აკრედიტაცია

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის სამსახური
1.6.4. ქვე-მიზანი სამოქალაქო ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის (ინგლისურენოვანი) ამუშავება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა

1.6.4.1. პროგრამაზე მომუშავე გუნდის (ხელმძღვანელი, ხარისხის სამსახურის წარმომადგენელი და ძირითადი განმახორციელებელი პერსონალი) დაკომპლექტება