პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯიშკარიანი ბაჩანა

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ იურიდიული May 8 2007 12:00AM/
2 თსუ იურიდიული Oct 10 2009 12:00AM/
3 მიუნხენის უნივერსიტეტი იურიდიული Jan 19 2010 12:00AM/
4 მიუნხენის უნივერსიტეტი იურიდიული Jan 30 2013 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.03.11 1900.01.01
2 კავკასიის სამართლის სკოლა მოწვეული პედაგოგი 2013.02.01 2013.05.15
3 მიუნხენის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი მოწვეული პედაგოგი 2012.10.01 2013.03.31
4 იურიდიული ფირმა Becker Büttner Held München მეცნიერ-თანამშრომელი 2012.07.01 2013.02.28
5 მიუნხენის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი მოწვეული პედაგოგი 2011.10.01 2012.03.31
6 თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი მოწვეული პედაგოგი 2012.03.12 2012.08.13
7 თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი მოწვეული პედაგოგი 2011.03.07 2011.08.08
8 მიუნხენის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი კვლევების ასისტენტი 2009.10.01 2009.12.31
9 თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი მკვლევარი 2009.04.01 2010.04.01
10 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.01.01 2015.07.01
11 იურიდიული კომპანია სამართლის სახლი ექსპერტი, ადვოკატი 03/01/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ორმაგი დასჯის აკრძალვა („ნე ბის ინ იდემ“) ევროკავშირის ფარგლებში 2009
2 სისხლისსამართლებრივი ინტეგრაცია ევროგაერთიანების/ევროკავშირის ფარგლებში (ევროკავშირის საქმიანობის წესის შესახებ ხელშეკრულების 83-ე მუხლის მე-3 აბზაცზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით) 2010
3 ევროპული სამართალი და მისი გავლენა ნაციონალურ სისხლის სამართალზე 2010
4 სისხლისსამართლებრივი ჰარმონიზაციის კომპეტენცია ევროკავშირის საქმიანობის წესის შესახებ ხელშეკრულების 83-ე მუხლის მიხედვით 2011
5 სიცოცხლის უფლების აბსოლუტური დაცვა და თვითმკვლელობის პრობლემატიკა გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით 2012
6 ევროპული სისხლის სამართალი ევროკავშირის ფარგლებში 2013
7 Die Bedeutung des Europäischen Strafrechts und sein Einfluss in Georgien 2013
8 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და მისი კომპეტენცია 2013