თუ სწავლა გინდა
   
ჯიშკარიანი ბაჩანა

ასოცირებული პროფესორი, ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, სისხლის სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი, ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, სისხლის სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ იურიდიული May 8 2007 12:00AM/
2 თსუ იურიდიული Oct 10 2009 12:00AM/
3 მიუნხენის უნივერსიტეტი იურიდიული Jan 19 2010 12:00AM/
4 მიუნხენის უნივერსიტეტი იურიდიული Jan 30 2013 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.03.11 1900.01.01
2 კავკასიის სამართლის სკოლა მოწვეული პედაგოგი 2013.02.01 2013.05.15
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.01.01 2015.07.01
4 მიუნხენის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი მოწვეული პედაგოგი 2012.10.01 2013.03.31
5 იურიდიული ფირმა Becker Büttner Held München მეცნიერ-თანამშრომელი 2012.07.01 2013.02.28
6 თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი მოწვეული პედაგოგი 2012.03.12 2012.08.13
7 მიუნხენის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი მოწვეული პედაგოგი 2011.10.01 2012.03.31
8 თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი მოწვეული პედაგოგი 2011.03.07 2011.08.08
9 მიუნხენის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი კვლევების ასისტენტი 2009.10.01 2009.12.31
10 თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი მკვლევარი 2009.04.01 2010.04.01
11 იურიდიული კომპანია სამართლის სახლი ექსპერტი, ადვოკატი 03/01/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ორმაგი დასჯის აკრძალვა („ნე ბის ინ იდემ“) ევროკავშირის ფარგლებში 2009
2 სისხლისსამართლებრივი ინტეგრაცია ევროგაერთიანების/ევროკავშირის ფარგლებში (ევროკავშირის საქმიანობის წესის შესახებ ხელშეკრულების 83-ე მუხლის მე-3 აბზაცზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით) 2010
3 ევროპული სამართალი და მისი გავლენა ნაციონალურ სისხლის სამართალზე 2010
4 სისხლისსამართლებრივი ჰარმონიზაციის კომპეტენცია ევროკავშირის საქმიანობის წესის შესახებ ხელშეკრულების 83-ე მუხლის მიხედვით 2011
5 სიცოცხლის უფლების აბსოლუტური დაცვა და თვითმკვლელობის პრობლემატიკა გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით 2012
6 ევროპული სისხლის სამართალი ევროკავშირის ფარგლებში 2013
7 Die Bedeutung des Europäischen Strafrechts und sein Einfluss in Georgien 2013
8 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და მისი კომპეტენცია 2013