თუ სწავლა გინდა
   
ცომაია აკაკი

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, ტურიზმის პროგრამის ხელმძღვანელი, დოქტორი


ბიო

აკაკი ცომაია - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლაში. მიღბული აქვს ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი და ინჟინერ-ეკონომისტის სარისხი ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გავლილი აქვს ტრენინგები და დამატებითი სასწავლო კურსები მარკეტინგისა და მენეჯმენტის მიმართულებით; გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები; აქვს ნარკეტინგული კვლევების, სტრატეგიული დაგეგმვის, პროექტების, ადამიანური რესურსების მართვის, ორგანიზაციული განვითარების, ლიდერობისა და ზოგადი მართვის საკითხებში პრაქტიკული, სამეცნიერო მუშაობის, კონსულტირების, ტრენინგების შექმნისა და ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება.