პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ცომაია აკაკი

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საინჟინრო–ეკონომიკური ინჟინერ–ეკონომისტი Jun 20 1996 12:00AM/
2 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიკროეკონომიკა მენეჯმენტი May 6 2013 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2007.09.03 2012.09.03
2 საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2012 ??????
3 ფლორიდის სახელმწიფო უნივერისტეტი მოწვეული პროფესორი 2010 2011
4 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2006 2008
5 ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დოცენტი 2004 2006
6 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
7 საქართველოს უნივერსიტეტი ტურიზმის პროგრამის ხელმძღვანელი 2013.10.14 2014.01.01
8 საქართველოს უნივერსიტეტი ტურიზმის პროგრამის ხელმძღვანელი 2013.10.14 2014.01.01
9 საქართველოს უნივერსიტეტი ტურიზმის პროგრამის ხელმძღვანელი 2013.10.14 2014.01.01
10 საქართველოს უნივერსიტეტი ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი 2013.01.01 2014.07.01
11 საქართველოს უნივერსიტეტი ტურიზმის პროგრამის ხელმძღვანელი 2013.01.01 2014.07.01
12 საქართველოს უნივერსიტეტი ტურიზმის პროგრამის ხელმძღვანელი 2013.01.01 2014.07.01
13 საქართველოს უნივერსიტეტი ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი 2013.01.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ეკონომიკური ინტეგრაცია და საქართველო 2008
2 საქართველოს სავალუტო სისტემა და მსოფლიოს მონეტარული პოლიტიკა
3 აგროკრედიტები სოფლის მეურნეობაში
4 ანტიმონოპოლიური სამსახური დააკანონებს მონოპოიებს 2012
5 დასაქმება და ინვესტიციები
6 რატომ ეწინააღმდეგებით პროგრესს და ეკონომიკის განვითარებას
7 მოსალოდნელი რეცესიის ალბათობა არ არის დაბალი
8 თვითმმართველობის რეფორმა საერთოს ტრაგედიას დააჩქარებს
9 საინვესტიციო გარემო გაუარესდება
10 უპასუხისმგებლო მთავრობა
11 გლობალიზაციის პროცესი საერთაშორისო ბიზნესში 2003
12 ერთობლივი საწარმოები საქართველოში