პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ნაკაშიძე ნინო

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 მოსკოვის მორის ტორეზის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი ინგლისური ენის Mar 27 2013 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საგარეო საქმეთა სამინისტრო ელჩი 2009.02.27 2013.02.28
2 სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 • საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ????? 2013 - ??????
3 საქართველოს პარლამენტი ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ?????????? 2004 ?????? 2008
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი