პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გოგოლაძე ანდრო

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ ისტორიის Jul 16 1987 12:00AM/
2 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თსუ ისტორიის ფაკულტეტი ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი Mar 7 1994 12:00AM/
3 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თსუ ისტორიის ფაკულტეტი ისტორიის მაგისტრი Jul 16 1987 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თსუ ასოცირებული პროფესორი 2009.10.01 2012.10.01
2 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი უფროსი სპეციალისტი 2008 2012
3 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ასისტენტ–პროფესორი 2006 2008
4 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თსუ ისტორიის ფაკულტეტი ისტორიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე 1997 2005
5 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრა უფროსი მასწავლებელი, დოცენტი 1993 2006
6 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრის სოფლების ისტორიის შემსწავლელი ცენტრი მეცნიერ–თანამშრომელი 1991 1994

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საქართველო ჯვაროსნების ურთიერთობები ჟაკ დე ვიტრის ცნობების ფონზე 2012
2 დავით აღმაშენებლის ხელისუფლების ცენტრალიზაციის ერთი ასპექტი 2012
3 ტახტის მემკვიდრეობის საკითხისათვის საქართველოში 2011
4 მეფე ხუცესის ლეგენდის მონღოლური რემინისცენციები ქართულ წყაროებში 2011
5 ადარბადაგანის საკითხი საქართველო-ხორეზმის ურთიერთობაში 2012
6 ალექსანდრე მაკედონელი და კავკასია (ბერძნულ-ქართული წყაროების შედარებითი ანალიზი) 2011
7 ლეგენდარული სამეფო შუა საუკუნეების ევროპულ ქრონიკებსა და რუკებში 2009
8 ტერმინ ”ალექსანდრეს კარის” წარმომავლობის საკითხისათვის 2010
9 ფსევდოკალისთენეს „ალექსანდრიანის“ მემკვიდრეობა ძველ ქართულ მწერლობაში („ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა“) 2008
10 მეფე-ხუცესის ტრანსფორმირებული ვარიანტი დე ბუას ეპისტოლეში 2007
11 ზოგიერთი მოსაზრება იოანე პრესვიტერის თქმულების გენეზისის შესახებ 2007
12 იოანე პრესვიტერის ლეგენდის ისტორიული და ბიბლიური საფუძვლების შესახებ 2005
13 დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიო მღვიმის მონასტრისადმი 2001
14 ხორეზმული კვალი იოანე პრესვიტერის ლეგენდაში 2014
15 სამხედრო საქმის ორგანიზაცია ფეოდალურ საქართველოში 2014
16 საქართველოს სამეფო კარის დიპლომატიური ღონისძიებები წმინდა მიწაზე XII საუკუნის მეორე ნახევარში 2014
17 საქართველო და ჯვაროსნული აღმოსავლეთი ჟაკ დე ვიტრის ცნობების მიხედვით 2015
18 შუა საუკუნეების ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორიის საკითხები 2015