პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ნანობაშვილი ლევან

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის Jun 1 2000 12:00AM/
2 მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართლის სკოლა სამართლის მაგისტრი Aug 1 2012 12:00AM/
3 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი სამართლის ფაკულტეტი სამართლის მაგისტრი Jul 2 2004 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (ჯიპა) მოწვეული ლექტორი 2008 2013
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 არასათანადო მოპასუხე ცილისწამების შესახებ დავებში (ქართულ ენაზე) 2011
2 მომიჯნავე უფლებათა სამართლებრივი ბუნება და კავშირი საავტორო უფლებებთან (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) 2006
3 შემსრულებლების საერთაშორისო დაცვა მათ აუდიოვიზუალურ შესრულებებზე (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) 2004
4 მაუწყებლობის ორგანიზაცია, როგორც მომიჯნავე უფლებების სუბიექტი საავტორო სამართალში (ქართულ ენაზე) 2003
5 მაუწყებლობის ორგანიზაცია, როგორც მომიჯნავე უფლებების სუბიექტი საავტორო სამართალში (ქართულ ენაზე) 2003
6 კომპიუტერული პროგრამების სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით (ქართულ და ინგლოსურ ენებზე) 2001
7 კომპიუტერული პროგრამა, როგორც საავტორო სამართლის ნორმებით დაცული ნაწარმოები (ქართულ ენაზე) 2001
8 საავტორო უფლებათა მომიჯნავე უფლებები - შემსრულებელი (ქართულ ენაზე) 2000
9 მომიჯნავე უფლებების წარმოშობის გამომწვევი მიზეზები და განვითარების მოკლე ისტორია. საავტორო და მომიჯნავე უფლებების ურთიერთკავშირი (ქართულ ენაზე) 2000
10 ადამიანის ორგანოთა და ქსოვილთა გადანერგვის ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტი (ქართულ ენაზე) 1999