თუ სწავლა გინდა
   
ნანობაშვილი ლევან

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის Jun 1 2000 12:00AM/
2 მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართლის სკოლა სამართლის მაგისტრი Aug 1 2012 12:00AM/
3 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი სამართლის ფაკულტეტი სამართლის მაგისტრი Jul 2 2004 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
2 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (ჯიპა) მოწვეული ლექტორი 2008 2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ადამიანის ორგანოთა და ქსოვილთა გადანერგვის ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტი (ქართულ ენაზე) 1999
2 საავტორო უფლებათა მომიჯნავე უფლებები - შემსრულებელი (ქართულ ენაზე) 2000
3 მომიჯნავე უფლებების წარმოშობის გამომწვევი მიზეზები და განვითარების მოკლე ისტორია. საავტორო და მომიჯნავე უფლებების ურთიერთკავშირი (ქართულ ენაზე) 2000
4 კომპიუტერული პროგრამების სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით (ქართულ და ინგლოსურ ენებზე) 2001
5 კომპიუტერული პროგრამა, როგორც საავტორო სამართლის ნორმებით დაცული ნაწარმოები (ქართულ ენაზე) 2001
6 მაუწყებლობის ორგანიზაცია, როგორც მომიჯნავე უფლებების სუბიექტი საავტორო სამართალში (ქართულ ენაზე) 2003
7 მაუწყებლობის ორგანიზაცია, როგორც მომიჯნავე უფლებების სუბიექტი საავტორო სამართალში (ქართულ ენაზე) 2003
8 შემსრულებლების საერთაშორისო დაცვა მათ აუდიოვიზუალურ შესრულებებზე (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) 2004
9 მომიჯნავე უფლებათა სამართლებრივი ბუნება და კავშირი საავტორო უფლებებთან (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) 2006
10 არასათანადო მოპასუხე ცილისწამების შესახებ დავებში (ქართულ ენაზე) 2011