თუ სწავლა გინდა
   
ღუდუშაური თინათინ

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი, დოქტორი

  • t.gudushauri@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია სამეცნიერო ხარისხი ეთნოგრაფია/ ეთნოლოგია/ანთროპოლოგიაში Jan 1 1900 12:00AM/
2 ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი გერმანული ენა გერმანული ენის მასწავლებელი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი 2006 2013
3 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი სასწავლო ნაწილის გამგე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი 2005 2005
4 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეთნოლოგიის კათედრა უფროს მეცნიერ-თანამშრომელი, დოცენტი 1980 2009
5 თბილისის ხალხური ხუროთმოძღვრების და ყოფის მუზეუმი მეცნიერ-თანამშრომელი 1973 1980

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Die Vorstellungen der Svanen über Leben nach dem Tode 1996
2 Heilige Haine und Bäume bei den Völkern des kaukasus 1997
3 ფ. ბოასი _თანამედროვე ანთროპოლოგიის არქიტექტორი 1999
4 Некоторые аспекти этнокультурной жизни сельджуков 2000
5 К вопросу определения функции культовых деревьев на Кавказе 2002
6 საიქიო დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა რელიგიურ წარმოდგენებში 2003
7 რელიგიური ისტორიიდან საქართვეკლოს მთის მოსახლეობის შესხებ (წარმოდგენები სვანებსა და ხევსურებზე, მათ ცხოვრებასა და ადათ წესებზე მე 19 საუკუნის ბოლოსთვის) 2004
8 ხალხური აგრარული დღესასწაულები საქართველოში, ქართველთა ეთნიკური კულტურის საკითხები 2004
9 კულტურის სივრცობრივი გავრცელების თეორია ანთროპოლოგიაში 2005
10 ფუნქცონალიზმი, როგორც კულტურის კვლევის მეთოდი 2005
11 XIX საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანელ მეცნიერთა ცნობები ქართველი ხალხის სულიერი კულტურის შესახებ (მონოგრაფია) 2007
12 ხის კულტი კავკასიის ხალხებში (გერმანელი მეცნიერის კ. ჰანის მასალების მიხედვით), 2007
13 კახეთი, ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები (ადგილობრივი მოსახლეობის წეს-ჩვეულებები და მათთან ურთიერთობის წესები) 2008
14 ხის საკრალიზაციის ზოგიერთი ასპექტი კავკასიის ხალხებში 2009
15 კერა-საკრალური ცენტრის სიმბოლო მთიელთა რელიგიურ აზროვნებაში 2009
16 ხის საკრალიზაციის პრობლემები კავკასიაში (გერმანელ ავტორთა მონაცემების მიხედვით) 2009
17 საქართველო XVII-XX საუკუნეების გერმანულენოვან სამეცნიერო ლიტერატურაში( ბიბლიოგრაფია) 2009
18 Динамика синкретизации религиозного мышления грузинских горцев ( хевсурские верования) 2009
19 კლიფორდ გირცი-ინტერპრეტაციული ანთროპოლოგია 2010
20 ქართველ მთიელთა რელიგიური აზროვნების სინკრეტიზაციის დინამიკა 2011
21 საიქიოო დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა რელიგიურ წარმოდგენებში( ქართულ-გერმანული მასალის შედარებითი ანალიზი) 2012
22 საკრალური ხის რელიგიურ-პრაქტიკული ასპექტები კავკასიაში-ქართველი და გერმანელი ავტორების მონაცემების შედარებითი ანალიზი 2012