პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ღუდუშაური თინათინ

, დოქტორი

  • t.gudushauri@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია სამეცნიერო ხარისხი ეთნოგრაფია/ ეთნოლოგია/ანთროპოლოგიაში Jan 1 1900 12:00AM/
2 ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი გერმანული ენა გერმანული ენის მასწავლებელი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის ხალხური ხუროთმოძღვრების და ყოფის მუზეუმი მეცნიერ-თანამშრომელი 1973 1980
2 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი სასწავლო ნაწილის გამგე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი 2005 2005
3 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01
4 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეთნოლოგიის კათედრა უფროს მეცნიერ-თანამშრომელი, დოცენტი 1980 2009
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი 2006 2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ხის საკრალიზაციის ზოგიერთი ასპექტი კავკასიის ხალხებში 2009
2 კერა-საკრალური ცენტრის სიმბოლო მთიელთა რელიგიურ აზროვნებაში 2009
3 ხის საკრალიზაციის პრობლემები კავკასიაში (გერმანელ ავტორთა მონაცემების მიხედვით) 2009
4 საქართველო XVII-XX საუკუნეების გერმანულენოვან სამეცნიერო ლიტერატურაში( ბიბლიოგრაფია) 2009
5 Динамика синкретизации религиозного мышления грузинских горцев ( хевсурские верования) 2009
6 კახეთი, ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები (ადგილობრივი მოსახლეობის წეს-ჩვეულებები და მათთან ურთიერთობის წესები) 2008
7 XIX საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანელ მეცნიერთა ცნობები ქართველი ხალხის სულიერი კულტურის შესახებ (მონოგრაფია) 2007
8 ხის კულტი კავკასიის ხალხებში (გერმანელი მეცნიერის კ. ჰანის მასალების მიხედვით), 2007
9 კულტურის სივრცობრივი გავრცელების თეორია ანთროპოლოგიაში 2005
10 ფუნქცონალიზმი, როგორც კულტურის კვლევის მეთოდი 2005
11 რელიგიური ისტორიიდან საქართვეკლოს მთის მოსახლეობის შესხებ (წარმოდგენები სვანებსა და ხევსურებზე, მათ ცხოვრებასა და ადათ წესებზე მე 19 საუკუნის ბოლოსთვის) 2004
12 ხალხური აგრარული დღესასწაულები საქართველოში, ქართველთა ეთნიკური კულტურის საკითხები 2004
13 საიქიო დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა რელიგიურ წარმოდგენებში 2003
14 К вопросу определения функции культовых деревьев на Кавказе 2002
15 Некоторые аспекти этнокультурной жизни сельджуков 2000
16 ფ. ბოასი _თანამედროვე ანთროპოლოგიის არქიტექტორი 1999
17 Heilige Haine und Bäume bei den Völkern des kaukasus 1997
18 Die Vorstellungen der Svanen über Leben nach dem Tode 1996
19 ქართველ მთიელთა რელიგიური აზროვნების სინკრეტიზაციის დინამიკა 2011
20 საიქიოო დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა რელიგიურ წარმოდგენებში( ქართულ-გერმანული მასალის შედარებითი ანალიზი) 2012
21 კლიფორდ გირცი-ინტერპრეტაციული ანთროპოლოგია 2010
22 საკრალური ხის რელიგიურ-პრაქტიკული ასპექტები კავკასიაში-ქართველი და გერმანელი ავტორების მონაცემების შედარებითი ანალიზი 2012