პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ასაბაშვილი ელისაბედ

, დოქტორი

  • z.asabashvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ავტომატიზირებული სისტემების მართვა ინჟინერ-სისტემოტექნიკოსი /
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ავტომატიზირებული სისტემების მართვა მაძიებელი /
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი Feb 4 2010 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 კიბერნეტიკისა და ტექნიკის სამეცნიერო ცენტრი ინჟინერ – პროგრამისტი 1991 1993
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი კათედრის ასისტენტი 1994 1997
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა უფროსი მასწავლებელი 06/01/1997 05/01/2006
4 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო და კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა ასისტენტ პროფესორი 05/01/2006 09/28/2011
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 09/01/2009 09/30/2011
6 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2011/09/01 2013/05/30
7 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.01 2013.07.01
8 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 წყლის არათანაბარი მოხმარების კოეფიციენტი (მაქსიმუმით) და მისი შეფასების ზედა ზღვარი 2008
2 წყლის არათანაბარი ჩამონადენების კოეფიციენტი (მინიმუმით) და მისი შეფასების ქვედა ზღვარი 2006
3 JavaScript-ის საფუძვლები 2006
4 წყალმომხმარებლებს შორის წყლის რესურსების განწილების პროცესების ალგორითმიზაცია 2005
5 Statement of the Problem (Task) of Optimization of Mode Irrifation 2005
6 ოპერატიულ წყალგანაწილიების ამოცანებში ინფორმაციის შემუშავების პრობლემის განხილვა 2009
7 მართვის ოპტიმალური სტრატეგიების განსაზღვრა მოსავლის ფორმირების პროცესში 2010
8 ცხრილური რედაქტორი 2009
9 ტექსტური რედაქტორი 2011
10 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი 2010
11 საპრეზენტაციო პროგრამა PowerPoint 2007 2009
12 Web-სცენარების დაპროექტება JavaScript ენის გამოყენებით 2011
13 წყლის არათანაბარი მოხმარების კოეფიციენტი (მაქსიმუმით) და მისი შეფასების ზედა ზღვარი 2005
14 წყლის არათანაბარი ჩამონადენის კოეფიციენტი (მინიმუმით) 2005
15 წყალგანაწილების ამოცანებში ინფორმაციის შემუშავების პრობლემების განხილვა 2007
16 Statement of the problem (task) of optimization of mode irrigation 2008
17 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი 2012