თუ სწავლა გინდა
   
ჭითანავა მაკა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

მაკა ჭითანავა ფლობს სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის ბაკალავრის ხარისხს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან (თსუ) და ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხს თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლიდან (ISET). ის 2008  წლიდან მუშაობს ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში. ამჟამად მაკა ჭითანავა უფროსი მკლევარია და ჩართულია პროექტებში სოციალური ეკონომიკური პოლიტიკისა და რეგულირების მიმართულებით.

კვლევის გარდა, მაკა ჭითანავა ატარებს ტრეინინებს ეკონომიკური პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებით და ამჟამად მოწვეული ლექტორია საქართველოს უნივერსიტეტში. მის მიერ წაკითხული სალექციო კურსებია: მიკრო და მაკროეკონომიკის პრინციპები, ფისკალური დეცენტრალიზაცია და ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება, ეკონომიკური აზრის ისტორია. მაკა ჭითანავა ISET-ის ეკონომისტის ბლოგის რეგულარული ბლოგერია.