პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მჭედლიშვილი-ჰედრიხი ქეთევან

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ალბერტ ლუდვიგის უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა May 25 1998 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 დამნაშავეობის სოციოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია უფროსი ლაბორანტი 1983.12.01 1986.10.31
2 მაქს პლანკის ინსტიტუტი მეცნიერმუშაკი 1992.05.01 1992.10.31
3 იენის უნივერსიტეტი ლექტორი 1998.09.01 1999.07.01
4 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 2007.09.01 2013.07.01
5 იენის უნივერსიტეტი მეცნიერმუშაკი 1998.08.01 1999.08.15
6 ბერლინის სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის ცენტრი მეცნიერმუშაკი 2011.02.01 2013.12.31
7 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
8 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 სისხლის სამართლის კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა 2010
2 სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები 2011
3 სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი I, დანაშაული, ძირითადი საკითხები კითხვა-პასუხებით 2014
4 უვარგისი მცდელობის დასჯადობის საკითხისათვის, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები 2010
5 სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები 2011
6 სანქციები არასრულწოვანთა სისხლის სამართალში გერმანიის კანონმდებლობის მიხედვით 2011
7 დანაშაულის მომზადების დასჯადობა ქართულ სისხლის სამართალში დანაშაულის მცდელობის შესახებ გერმანული მოძღვრების გათვალისწინებით 2012
8 უვარგისი მცდელობის დასჯადობა გერმანულ სისხლის სამართალში, 2012
9 დანაშაულის მომზადების დასჯადობა ქართულ სისხლის სამართალში დანაშაულის მცდელობის შესახებ გერმანული მოძღვრების გათვალისწინებით 2013
10 დანაშაულის ჩადენის ადგილის პრობლემისათვის თანამედროვე სისხლის სამართალში 2013
11 დროის მასშტაბის საკითხისათვის სისხლის სამართალში 2014
12 „ტრაგიკული კოლიზიის“ სისხლისსამართლებრივი შეფსასების ცდა 2014