თუ სწავლა გინდა
   
მჭედლიშვილი-ჰედრიხი ქეთევან

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ალბერტ ლუდვიგის უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა May 25 1998 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
3 ბერლინის სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის ცენტრი მეცნიერმუშაკი 2011.02.01 2013.12.31
4 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 2007.09.01 2013.07.01
5 იენის უნივერსიტეტი ლექტორი 1998.09.01 1999.07.01
6 იენის უნივერსიტეტი მეცნიერმუშაკი 1998.08.01 1999.08.15
7 მაქს პლანკის ინსტიტუტი მეცნიერმუშაკი 1992.05.01 1992.10.31
8 დამნაშავეობის სოციოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია უფროსი ლაბორანტი 1983.12.01 1986.10.31

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 უვარგისი მცდელობის დასჯადობის საკითხისათვის, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები 2010
2 სისხლის სამართლის კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა 2010
3 სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები 2011
4 სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები 2011
5 სანქციები არასრულწოვანთა სისხლის სამართალში გერმანიის კანონმდებლობის მიხედვით 2011
6 დანაშაულის მომზადების დასჯადობა ქართულ სისხლის სამართალში დანაშაულის მცდელობის შესახებ გერმანული მოძღვრების გათვალისწინებით 2012
7 უვარგისი მცდელობის დასჯადობა გერმანულ სისხლის სამართალში, 2012
8 დანაშაულის მომზადების დასჯადობა ქართულ სისხლის სამართალში დანაშაულის მცდელობის შესახებ გერმანული მოძღვრების გათვალისწინებით 2013
9 დანაშაულის ჩადენის ადგილის პრობლემისათვის თანამედროვე სისხლის სამართალში 2013
10 დროის მასშტაბის საკითხისათვის სისხლის სამართალში 2014
11 „ტრაგიკული კოლიზიის“ სისხლისსამართლებრივი შეფსასების ცდა 2014
12 სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი I, დანაშაული, ძირითადი საკითხები კითხვა-პასუხებით 2014