პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


შოშიაშვილი მაია

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 AECID - საერთშორისო კოოპერაციისა და განვითარების ესპანური სააგენტო ეპანური ფილოლოგია სპეციალისტი Aug 26 2005 12:00AM/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენების და ლიტერატურის ფაკულტეტი Jun 24 1999 12:00AM/
3 კომპლუტენსეს უნივერსიტეტი ესპანური ფილოლოგია მაძიებელი Jan 1 1900 12:00AM/
4 სახალხო უნივერსიტეტი ესპანური ენის ერთწლიანი კურსი უცხოელებისათვის - Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 წმინდა ნიკოლოზის სახ. ბრიტანული სკოლა პედაგოგი 2013.01.23 1900.01.01
2 ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი ლექტორი 1999.09.01 2000.06.30
3 "XXI საუკუნე" - საშუალო სკოლა ესპანური ენის პედაგოგი 2011 2011
4 "ლორკას აკადემია" ესპანური ენის პედაგოგი 2005 2008
5 უმაღლესი სასწავლებელი "მცირე აკადემია" ესპანური ენის ლექტორი 1999 2004
6 გეომადერა ესპანური ენის თარჯიმანი 1999 2000
7 ივ.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი ესპანური ენის ლექტორი 1999 1999
8 აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი ესპანური ენის ლექტორი 2000 2000
9 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
10 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი