პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კილასონია ნინო

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული Nov 14 2006 12:00AM/
2 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი იურიდიული Nov 30 2013 12:00AM/
3 ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული იურისტი /
4 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი სამართალი შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის მაგისტრი /
5 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ქ. თბილისის მერია სპეციალისტი 2005.07.20 2005.10.20
2 საქართველოს გენერალური პროკურატურა სპეციალისტი 2006.07.17 2007.10.11
3 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მრჩეველი 2007.10.04 2010.10.20
4 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი 2008.09.29 2012.08.13
5 ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2010.09.01 2013.08.20
6 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
7 ამერიკის უნივერსიტეტი ვაშინგტონის სამართლის სკოლა მკვლევარი 12/15/2014 01/15/2015
8 საქართველოს პარლამენტი წამყვანი სპეციალისტი 01/02/2015 01/08/2015
9 საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური მთავარი სპეციალისტი 01/09/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ფორმალური ადმინისტრაციული ნორმაშემოქმედება 2013
2 ადმინისტრაციულ ნორმაშემოქმედებაში ხალხის მონაწილეობის ფორმები 2011
3 ბავშვთა გატაცების სამოქალაქო ასპექტები 2009