პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კეკელია მადონა

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოსოფია–ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი Jul 22 1971 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის უნივერსიტეტი მეცნიერ–თანამშრმელი 1974.09.10 2011.09.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.02 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი