თუ სწავლა გინდა
   
მენთეშაშვილი ივანე

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი

  • i.menteshashvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ს.ს. ორბელიანის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიისა და საზოგადოებამცოდნეობის მასწავლებლის /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიის მეცნ. კანდიდატი /
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მსოფლიო ისტორია ისტორიის მეცნ. დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 არაერთი საერთაშორისო კონფერენციის სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში სინქრონული თარჯიმანი 1991
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი 1982

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ინგლისის ოსტ-ინდოეთის კომპანიის და დიდ მოღოლთა დიპლომატიუტრი ურთიერთობების ზოგიერთი თავისებურება . ქართული დიპლომატია წელიწდეული. 1996
2 ინგლისის კოლონიური ექსპანსია ინდოეთში. ისტორია, არქეოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა,ეთნოგრაფია. 1996
3 ობიექტური კანონზომიერებისა და ალტერნატისვის შესახებ ისტორიაში. 1997
4 აბიტურიენტთა დასახმარებლად მსოფლიო ისტორიის საკითხები. 1997
5 ინდური ცივილიზაცია ინგლისელთა თვალით XVIII ს. დასასრულსა და XIX ს.დასაწყისში. კულტურის ისტორიის საკითხები.II თსუ კულტურის ისტორიის კათედრა. 1998
6 საქართველოს მიერ ინგლისის ოსტ-ინდოეთის კომპანიასთან ურთიერთობის დამყარების ცდები XVIII ს.მეორე ნახევარი.აზიის და აფრიკის ქვეყნების ისტორიის საკითხები. 1999
7 სისხლის სამართლის საქმეებზე გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდიკა 2004
8 სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 2005
9 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი I 2005
10 ტრანსნაციონალური დანაშაული და კორუფცია საქართველოში 2005