პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


სანაძე მანანა

, დოქტორი

  • msanadze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობა ისტორიკოსი–აღმოსავლეთმცოდნე, საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი /
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრის ლაბორანტი 1979 1981
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1981 1995
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1995 1996
4 საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის აპარატი მთავარი სპეციალისტი 1992 1994
5 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი სამეურვეო საბჭოს წევრი 1998
6 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ისტორიის წყაროებისა და ისტორიოგრაფიის შემსწავლელი კვლევითი ლაბორატორია წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი 1996 2005
7 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი პროფესორი 2002 2004
8 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესორი 2002
9 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი რექტორი 2004

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საქართველოს ისტორიის ატლასი 2000
2 ქართლის ერისმთავრები VII-VIII სს–ში 2000
3 გრიგოლ ბაკურისძის წარმომავლობის შესახებ 2000
4 საქართველოს ისტორიული ატლასი 2000
5 შუა საუკუნეების ქართული ისტორიოგრაფიის ერთი ტიპიური ხარვეზის შესახევ 2001
6 გრიგოლ ბაკურიანისძის წარმომავლობის შესახებ 2001
7 ბაგრატიონთა წარმოშობის საკითხისათვის (ლეგენდა და სინამდვილე) 2001
8 "ამაზასპის ცხოვრების" შედგენილობის საკითხისათვის 2001
9 საქართველოს ისტორია, წიგნი I, ანტიკური ხანა და შუა საუკუნეები 2001
10 ენათმეცნიერები მარი და არჩილი და "ქართლის ცხოვრება" 2002
11 ქართლის სამეფოს წარმოშობა უძველესი ქართული საისტორიო თხზულბებების მიხედვით 2002
12 მირიანი, ქართლის პირველი ქრისტიანი მეფე და მისი წარმომავლობის საკითხი 2002
13 ქართველოთა ეთნოგენეზის საკითხი "ქართლის ცხოვრებისა" და მოქცევაი ქართლისას" მიხედვით 2003
14 The political Map of Caucasia of 7th-8th c.c Acording to an Ancient Georgian Geographical Work 2003
15 საქართველოს ინსტორიის უძველესი პერიოდი "ქართლის ცხოვრებასა" და "მოქცევაი ქართლისას" მიხედვით 2003
16 კავკასია–წარსული და მომავალი 2003
17 კავკასიის უძველესი პოლიტიკურ–გეოგრაფიული აღწერილობა და მისი შედგენის დრო 2004
18 ქართლის სამეფო VII-VIII საუკუნეების მიჯნაზე (პოლიტიკური ისტორიიდან) 2004
19 ქართულ–ალბანური საეკლესიო ურთიერთობების ისტორიიდან VII-VIII სს–ში 2004
20 სახელწოდებებისთვის: "მეფეთა ცხოვრებისა" და "ქართლის ცხოვრების" ურთიერთმიმართების საკითხებისთვის 2008
21 ტერმინების "ვრაც", "გუგარქისა" და "გუგარე ლის" შინაარსის განმარტეისათვის იოანე დრასხა ნაკერტელის "სომხეთის ისტორიაში" 2008
22 აქემენიენთა პირველი მბრძანებელი კიროსი და "ქართლის ცხოვრების" ნებროთი 2008
23 გრიგოლ ბაკურიანისძის წარმომავლობის შესახებ 2009
24 ქართლის ცხოვრება, წიგნი II 2009
25 ქართლის (აღმოსავლეთ ქართული სამეფო) პირველი ქრისტიანი მეფე მირიანი და მისი წარმომავლობის საკითხი 2010
26 ქართლის სამეფო vI საუკუნეში (პოლიტიკური ისტორიის საკითხები) 2010
27 მარი ბროსე "ქართლის ცხოვრების" მკვლევარი 2010
28 VIII ს-ის I ნახევრის ქართლისა და ეგრისის პოლიტიკური ისტორიიდან 2011
29 აქემენიდები საქართველოში ქართველთა ცხოვრების მიხედვით 2011
30 საქართველოს ისტორია (წიგნი) 2012
31 მსოფლიო ისტორია (წიგნი) 2012
32 ბაგრატიონთა ისტორიოგრაფიული მემეკვიდრეობიდან 2012
33 ვახტანგ გორგასლის მეფობის თარიღები 2013
34 დავით და კონსტანტინეს წამება 2013