პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


სანაძე მანანა

, დოქტორი

  • msanadze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობა ისტორიკოსი–აღმოსავლეთმცოდნე, საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი /
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრის ლაბორანტი 1979 1981
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1981 1995
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1995 1996
4 საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის აპარატი მთავარი სპეციალისტი 1992 1994
5 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი სამეურვეო საბჭოს წევრი 1998
6 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ისტორიის წყაროებისა და ისტორიოგრაფიის შემსწავლელი კვლევითი ლაბორატორია წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი 1996 2005
7 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი პროფესორი 2002 2004
8 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესორი 2002
9 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი რექტორი 2004

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ბაგრატიონთა ისტორიოგრაფიული მემეკვიდრეობიდან 2012
2 VIII ს-ის I ნახევრის ქართლისა და ეგრისის პოლიტიკური ისტორიიდან 2011
3 ქართლის სამეფო vI საუკუნეში (პოლიტიკური ისტორიის საკითხები) 2010
4 მარი ბროსე "ქართლის ცხოვრების" მკვლევარი 2010
5 ქართლის ცხოვრება, წიგნი II 2009
6 სახელწოდებებისთვის: "მეფეთა ცხოვრებისა" და "ქართლის ცხოვრების" ურთიერთმიმართების საკითხებისთვის 2008
7 ტერმინების "ვრაც", "გუგარქისა" და "გუგარე ლის" შინაარსის განმარტეისათვის იოანე დრასხა ნაკერტელის "სომხეთის ისტორიაში" 2008
8 კავკასიის უძველესი პოლიტიკურ–გეოგრაფიული აღწერილობა და მისი შედგენის დრო 2004
9 ქართლის სამეფო VII-VIII საუკუნეების მიჯნაზე (პოლიტიკური ისტორიიდან) 2004
10 ქართულ–ალბანური საეკლესიო ურთიერთობების ისტორიიდან VII-VIII სს–ში 2004
11 ქართველოთა ეთნოგენეზის საკითხი "ქართლის ცხოვრებისა" და მოქცევაი ქართლისას" მიხედვით 2003
12 The political Map of Caucasia of 7th-8th c.c Acording to an Ancient Georgian Geographical Work 2003
13 საქართველოს ინსტორიის უძველესი პერიოდი "ქართლის ცხოვრებასა" და "მოქცევაი ქართლისას" მიხედვით 2003
14 კავკასია–წარსული და მომავალი 2003
15 ენათმეცნიერები მარი და არჩილი და "ქართლის ცხოვრება" 2002
16 ქართლის სამეფოს წარმოშობა უძველესი ქართული საისტორიო თხზულბებების მიხედვით 2002
17 მირიანი, ქართლის პირველი ქრისტიანი მეფე და მისი წარმომავლობის საკითხი 2002
18 შუა საუკუნეების ქართული ისტორიოგრაფიის ერთი ტიპიური ხარვეზის შესახევ 2001
19 გრიგოლ ბაკურიანისძის წარმომავლობის შესახებ 2001
20 ბაგრატიონთა წარმოშობის საკითხისათვის (ლეგენდა და სინამდვილე) 2001
21 "ამაზასპის ცხოვრების" შედგენილობის საკითხისათვის 2001
22 საქართველოს ისტორია, წიგნი I, ანტიკური ხანა და შუა საუკუნეები 2001
23 საქართველოს ისტორიის ატლასი 2000
24 ქართლის ერისმთავრები VII-VIII სს–ში 2000
25 გრიგოლ ბაკურისძის წარმომავლობის შესახებ 2000
26 საქართველოს ისტორიული ატლასი 2000
27 აქემენიენთა პირველი მბრძანებელი კიროსი და "ქართლის ცხოვრების" ნებროთი 2008
28 გრიგოლ ბაკურიანისძის წარმომავლობის შესახებ 2009
29 ქართლის (აღმოსავლეთ ქართული სამეფო) პირველი ქრისტიანი მეფე მირიანი და მისი წარმომავლობის საკითხი 2010
30 საქართველოს ისტორია (წიგნი) 2012
31 მსოფლიო ისტორია (წიგნი) 2012
32 აქემენიდები საქართველოში ქართველთა ცხოვრების მიხედვით 2011
33 ვახტანგ გორგასლის მეფობის თარიღები 2013
34 დავით და კონსტანტინეს წამება 2013