თუ სწავლა გინდა
   
ხეცურიანი ნანა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • n.khetsuriani@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი ინგლისური და ესპანური ენები /
2 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიური - Feb 10 1999 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
2 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი უცხო ენების ცენტრის პედაგოგი 2006 2012
3 ჯორჯიის უნივერსიტეტი - ინგლისური ენის კათედრა, ატლანტა, ჯორჯია, აშშ კვლევითი კონსულტანტი 2005 2006
4 ი. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რომანულ-გერმანიკული ფილოლოგიის კათედრა კათედრის დოცენტი 2002 2006
5 ი. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენის უფროსი მასწავლებელი 2000 2002
6 ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი უფროსი ლაბორანტი, ინგლისური ენის მასწავლებელი 1985 2000
7 საქართველოს უივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 09/03/2007

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმა 1990
2 ინგლისური ენის შედეგებზე ორიენტირებული კურიკულუმი შემუშავება 1993
3 ამერიკული ინგლისური ენის სამხრეთ დიალექტის გამოყენება 1998
4 ახალი კურიკულუმის შემუშავება ინგლისური ენის,როგორც უცხო ენის სწავლებისთვის საქართველოში 1999
5 ემიგრანტები და მათი გავლენა ამერიკულ ინგლისურ ენაზე 1999
6 გრამატიკის სწავლება ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის 2000
7 აწმყო განგრძობით დროთა შედარებითი ლინგვისტური ანალიზი 2000
8 ამერიკული ინგლისური ენა თანამედროვე პერიოდში 2000
9 ენათა შეპირსპირების ანალიზი და უცხო ენების სწავლების მეთოდრი პრობლემები 2001
10 ენათა როლი კულტურათაშორისო ურთიერთობების განვითარებაში 2001
11 კონტრასტული ანალიზის როლი ინგლისური ენის, როგორც უცხო ენის სწავლებაში 2002
12 უარყოფითი ნაცვალსახელები ინგლისურ, ქართულ და ესპანურ ენებში 2003
13 უარყოფითი ნაწილაკი not ინგლისურ ენაში და მისი ქართული შესატყვისები 2004
14 ორმაგი უარყოფის პრობლემა ინგლისურ და ქართულ ენაში 2004
15 უარყოფითი ნაცვალსახელი no ინგლისურ ენაში 2006
16 ფუნქციურ-სემანტიკური კატეგორია და ენათა შეპირისპირებითი ანალიზი 2007
17 უარყოფის ემატიზაციის საშუალებები ინგლისურ ენაში. 2007
18 ვილას და დანას ფსიქოლინგვისტური მოგზაურობა ფემჰეროიკულ იდენტურობაში 2012