პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ხეცურიანი ნანა

, დოქტორი

  • n.khetsuriani@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი ინგლისური და ესპანური ენები /
2 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიური - Feb 10 1999 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი უფროსი ლაბორანტი, ინგლისური ენის მასწავლებელი 1985 2000
2 ი. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენის უფროსი მასწავლებელი 2000 2002
3 ი. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რომანულ-გერმანიკული ფილოლოგიის კათედრა კათედრის დოცენტი 2002 2006
4 ჯორჯიის უნივერსიტეტი - ინგლისური ენის კათედრა, ატლანტა, ჯორჯია, აშშ კვლევითი კონსულტანტი 2005 2006
5 საქართველოს უივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 09/03/2007
6 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი უცხო ენების ცენტრის პედაგოგი 2006 2012
7 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ფუნქციურ-სემანტიკური კატეგორია და ენათა შეპირისპირებითი ანალიზი 2007
2 უარყოფის ემატიზაციის საშუალებები ინგლისურ ენაში. 2007
3 უარყოფითი ნაცვალსახელი no ინგლისურ ენაში 2006
4 უარყოფითი ნაწილაკი not ინგლისურ ენაში და მისი ქართული შესატყვისები 2004
5 ორმაგი უარყოფის პრობლემა ინგლისურ და ქართულ ენაში 2004
6 უარყოფითი ნაცვალსახელები ინგლისურ, ქართულ და ესპანურ ენებში 2003
7 კონტრასტული ანალიზის როლი ინგლისური ენის, როგორც უცხო ენის სწავლებაში 2002
8 ენათა შეპირსპირების ანალიზი და უცხო ენების სწავლების მეთოდრი პრობლემები 2001
9 ენათა როლი კულტურათაშორისო ურთიერთობების განვითარებაში 2001
10 გრამატიკის სწავლება ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის 2000
11 აწმყო განგრძობით დროთა შედარებითი ლინგვისტური ანალიზი 2000
12 ამერიკული ინგლისური ენა თანამედროვე პერიოდში 2000
13 ახალი კურიკულუმის შემუშავება ინგლისური ენის,როგორც უცხო ენის სწავლებისთვის საქართველოში 1999
14 ემიგრანტები და მათი გავლენა ამერიკულ ინგლისურ ენაზე 1999
15 ამერიკული ინგლისური ენის სამხრეთ დიალექტის გამოყენება 1998
16 ინგლისური ენის შედეგებზე ორიენტირებული კურიკულუმი შემუშავება 1993
17 საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმა 1990
18 ვილას და დანას ფსიქოლინგვისტური მოგზაურობა ფემჰეროიკულ იდენტურობაში 2012