პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


სორდია გიორგი

, დოქტორი

  • g.sordia@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოსავლეთმცდნეობა /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოსავლეთის ისტორია ისტორიის მეცნ.კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს პარლამენტი-კვლევითი დეპარტამენტი სპეციალისტი 1998 1999
2 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა-კავკასიური კვლევების ჯგუფი წამყვანი სპეციალისტი 1999 2003
3 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ეროვნული ინტეგრაციების საკითხებში სპეცილიასტი 2004 2005
4 სახალხო დამცველის ოფისის საქალაქო განთლების სამმართველო მრჩეველი 2005 2005
5 უმცირესობათა სალითხების ევროპული ცენტრი მკვლევარი-პროგრამის ანალიტიკოსი 2005
6 აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 2006
7 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.05 2013.07.01
8 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ევროპეიზაცია და ისლამი თანამედროვე თურქეთში 2000
2 თურქეთის რესპუბლიკის კონსტიტუცია 2000
3 დემოკრატიულ ნორმათა პრობლემები თურქულ კანონმდებლობაშჳ (მონოგრაფია) 2002
4 კონტიტუციონალიზმის განვითარება და ადამიანის უფლებები თანამედროვე თურქეთში 2002
5 თანამედროვე თურქეთის ეკონომიკური მოდერნიზაციის საკითხები 2002
6 ოსმალურ-ჰანიფიტუტი სამართლის სკოლის თავისებურებანი 2002
7 ტაო-კლარჯეთი თურქულ გამოცემაში 2003