თუ სწავლა გინდა
   
ჯანელიძე ნინო

ასისტენტ პროფესორი,


ბიო

ნინო ჯანელიძე - ასისტენტ პროფესორი - წარჩინებით აქვს დამთავრებული საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა სპეციალობით „ბიოტექნოლოგია“. მინიჭებული აქვს მაგისტრის ხარისხი და საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიურ ხარისხი ბიოტექნოლოგიაში. 2000 წლიდან დღემდე მუშაობს გ. ელიავას სახერლობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტში მთავარ მეცნიერ თანამშრომლად. აქვს მუშაობის გამოცდილება დასავლეთის ქვეყნების ცნობილი ინსტიტუტების ლაბორატორიებში (აშშ, ირლანდია, ბრიტანეთი, საბერძნეთი). მონაწილეობა მიუღია სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციაში. გავლილი აქვს შემდეგი თრეინინგები: გრანტების წეა და ბიზნეს ადმინისტრირება, ბიოლოგიურ პათოგენებთან მუშაობა, ბიოუსაფრთხოების, ბიოთავდაცვის, ბიოეთიკისა, BLS 3 დონის ლაბორატორიაში მუშაობის და სხვა თრეინინგები. არის მონაწილე 18 საერთაშორისო საგრანტო პროექტის. აქვს პროექტების მართვის გამოცდილება. ამჟამად ჩართულია სამ საერთაშორისო სამეცნიერო საგრანტო პტოექტში და არის ერთი პროექტის მენეჯერი. გამოქვეყნებული აქვს 40-მდე პუბლიკაცია.