თუ სწავლა გინდა
   
ლემონჯავა გივი

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორი

  • g.lemonjava@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახემწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა 06/30/1973/
2 ცენტრალურ ეკონომიკა-მათემატიკის ინსტიტუტი ეკონომიკა /
3 ცენტრალურ ეკონომიკა-მათემატიკის ინსტიტუტი მათემატიკური მოდელირება ეკონომიკაში ეკონომიკურ მეც. კანდიდატი 07/25/1985/
4 ცენტრალური ეკონომიკა მათემატიკის ინსტიტუტი ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი 06/25/1986/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სს,,თბისი ბანკი” დაგეგმვის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანალიზის განყოფილების გამგე 1998 1998
2 სს ,,თიბისი ბანკი” გენერალური დირექტორის მოდგილე 1998 2002
3 სს,,თიბისი ბანკი” ოპერაციული დეპარტამენტის უფროსი 1995 1998
4 ქონების მართვის სამინისტრო წამყვანი სპეციალისტი 1994 1995
5 სს ,,თიბისი ბანკი” აუდიტისა და კონტროლის განყოფილების უფროსი 1994 1995
6 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკიის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1991 1994
7 საქართველოს დაგეგმვის კომიტეტის გამოტვლითი ცენტრი ლაბორატორიის გამგე 1987 1991
8 მეცნიერების და ტექნიკის კომიტეტის მართვის სისტემების ინსტიტუტი მეცნიერ თანამშრომელი 1985 1987
9 საბჭოთა კავშირის აკადემიის ცენტრალური ეკონომიკა-მათემატიკის ინსტიტუტი სტაჟიორი, ასპირანტი 1979 1984
10 საქართველოს მეცნიერებათა ეკონომიკის ინსტიტუტი უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1976 1979
11 თბილისის საავიაციო ქარხანა პროგრამისტი 1973 1976
12 თიბისი ბანკი აუდიტის კომიტეტის წევრი 10/30/2013 03/31/2016
13 თიბისი ბანკი აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარეე 10/30/2002 01/30/2013
14 თიბისი ბანკი აუდიტის კომიტეტის კონსულტანტი 01/01/2016 03/01/2018

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ხის ფილების წარმოების განლაგებისა და ოპტიმიზაციის მოდელი 1984
2 დარგთაშორის კომპლექსის დაგეგმვის მოდელების შეთანხმების საკითხები 1985
3 რეგიონის ურთიერთდაკავშირებული დარგების მოდელების შეთანხმების ერთი მიდგომის შესახებ 1986
4 რესპუბლიკების ეკონომიკური განვითარების დონეთა შედარებით ანალიზის საკითხისათვის 1991
5 საბანკო სესხები: ტენდეციები და რეგულირება 2009
6 საქართველოს საბანკო სექტორი: ზრდა და რისკები 2009
7 ბანკის საკრედიტო რისკის მოდელირება 2012
8 სტატისტიკური შეჩევის მეთოდები აუდიტის ამოცანებში 2013
9 Bank's Credit Risk Modeling 2013
10 მონეტარული პოლიტიკის როლი და ამოცანები 2016
11 მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმები 2016
12 MODELING OF CURRENCY EXCHANGE RETURN VARIANCE 2016
13 მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმების შეფასება 2017