პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ლემონჯავა გივი

, დოქტორი

  • g.lemonjava@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახემწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა 06/30/1973/
2 ცენტრალურ ეკონომიკა-მათემატიკის ინსტიტუტი ეკონომიკა /
3 ცენტრალურ ეკონომიკა-მათემატიკის ინსტიტუტი მათემატიკური მოდელირება ეკონომიკაში ეკონომიკურ მეც. კანდიდატი 07/25/1985/
4 ცენტრალური ეკონომიკა მათემატიკის ინსტიტუტი ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი 06/25/1986/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის საავიაციო ქარხანა პროგრამისტი 1973 1976
2 საქართველოს მეცნიერებათა ეკონომიკის ინსტიტუტი უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1976 1979
3 საბჭოთა კავშირის აკადემიის ცენტრალური ეკონომიკა-მათემატიკის ინსტიტუტი სტაჟიორი, ასპირანტი 1979 1984
4 მეცნიერების და ტექნიკის კომიტეტის მართვის სისტემების ინსტიტუტი მეცნიერ თანამშრომელი 1985 1987
5 საქართველოს დაგეგმვის კომიტეტის გამოტვლითი ცენტრი ლაბორატორიის გამგე 1987 1991
6 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკიის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1991 1994
7 ქონების მართვის სამინისტრო წამყვანი სპეციალისტი 1994 1995
8 სს ,,თიბისი ბანკი” აუდიტისა და კონტროლის განყოფილების უფროსი 1994 1995
9 სს,,თიბისი ბანკი” ოპერაციული დეპარტამენტის უფროსი 1995 1998
10 სს,,თბისი ბანკი” დაგეგმვის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანალიზის განყოფილების გამგე 1998 1998
11 სს ,,თიბისი ბანკი” გენერალური დირექტორის მოდგილე 1998 2002
12 თიბისი ბანკი აუდიტის კომიტეტის წევრი 10/30/2013
13 თიბისი ბანკი აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე 10/30/2002 10/30/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საბანკო სესხები: ტენდეციები და რეგულირება 2009
2 საქართველოს საბანკო სექტორი: ზრდა და რისკები 2009
3 რესპუბლიკების ეკონომიკური განვითარების დონეთა შედარებით ანალიზის საკითხისათვის 1991
4 რეგიონის ურთიერთდაკავშირებული დარგების მოდელების შეთანხმების ერთი მიდგომის შესახებ 1986
5 დარგთაშორის კომპლექსის დაგეგმვის მოდელების შეთანხმების საკითხები 1985
6 ხის ფილების წარმოების განლაგებისა და ოპტიმიზაციის მოდელი 1984
7 Bank's Credit Risk Modeling 2013
8 ბანკის საკრედიტო რისკის მოდელირება 2012
9 სტატისტიკური შეჩევის მეთოდები აუდიტის ამოცანებში 2013
10 მონეტარული პოლიტიკის როლი და ამოცანები 2016
11 მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმები 2016