პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მარგველაშვილი მარიამ

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მედიცინის Dec 26 2007 12:00AM/
2 სიენას და ფლორენციის უნივერსიტეტი სტომატოლოგიური მასალების და მოუხსნელი პროთეზირების Mar 18 2013 12:00AM/
3 სიენას უნივერსიტეტი სტომატოლოგიური მასალების და მოუხსნელი პროთეზირების Mar 18 2013 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ტაფტის უნივერსიტეტი ასოციერბული პოსტდოქტორანტი 2009.09.01 2011.07.01
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული პედაგოგი 2012.03.03 2013.12.31
3 საქართველოს უნივერსიტეტი სტომატოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი 2013.11.20 2013.01.20
4 საქართველოს უნივერსიტეტი სტომატოლოგიის მიმართულებით ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის კონსულტანტი 2013.11.15 2013.11.20
5 საქართველოს უნივერსიტეტი სტომატოლოგიის პროგრამის ხელმძრვანელი 2013.11.15 2014.01.20

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Microtensile vs Microshear Bond Strength of All-in-one Adhesives to Unground Enamel 2010
2 Bonding and sealing ability of a new self-adhering flowable composite resin in class I restorations 2013
3 Evaluation in continuing education 2013
4 Shear bond strength of orthodontic brackets bonded with a new self-adhering flowable resin composite 2013
5 Influence of Resin Composite Mechanical Properties on Adhesive Microtensile Bond Strength to Dentin 2011
6 Epigenetic and Phenotypic Profile of Fibroblasts Derived from Induced Pluripotent Stem Cells 2011
7 In vitro evaluation of bonding effectiveness to dentin of all-in-one adhesives 2010
8 Oral Health Care Provision Systems in the Black Sea Countries: Part 15 Georgia 2013
9 Dental caries among children in Georgia, by age, gender, place of residence and ethnic group: A pathfinder survey. 2013
10 Oral Health Care Provision Systems in the Black Sea Countries: Part 15 Georgia 2013
11 Evaluation in Continuing Education: A Georgian Experience. 2013
12 Bonding and sealing ability of a new self-adhering flowable composite resin in Class I restorations. 2012
13 In vitro performance of new self-adhering composite resin used as pit and fissure sealant. 2012
14 Efficacy of all-in-one adhesive systems on unground enamel. 2008
15 Bonding potential of all-in-one adhesives to ground enamel 2009