თუ სწავლა გინდა
   
წიკლაური ხათუნა

პროფესორი, დოქტორი

  • kh.tsiklauri@ug.edu.ge

ბიო

ხათუნა წიკლაური ფილოლოგიისდოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულიფაკულტეტის პროფესორი 2007 წლიდან. უძღვება სალექციო კურსებს საბაკალავრო სწავლების საფეხურებზე. მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის შესავალი, ინგლისური ლიტერატურა 1,   ინგლისური ლიტერატურა 2. ლიტერატურათმცოდნეობა, ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები. მისი სამეცნიერო ინტერესი ფოკურსირებულია სამუშაოს ანალიზზე. არის რამდენიმე წიგნის რეცენზენტი, საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი.

გამოქვეყნებულიაქვსსამეცნიეროსტატიები, მონოგრაფია, თარგანებიდამონაწილეობააქვსმიღებულიროგორცსაერთაშორისო,  რესპუბლიკურდაადგილობრივკონფერენციებში.   აგრეთვეგავლილიაქვსსაერთაშორისოტრენინგები.( უცხოენებისშესასწავლისალექციოკურსისშექმნა; დამუშავებადაგამოყენებაონლაინრეჟიმში; განათლებისსტრატეგიები; განათლებისსტრატეგიებიევროპაში..Formation permanente en Linux.. TRANSFER_GEORGIE,Foormation permanente, Region Europe centrale et orientale, საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV)...);  მჭიდროდთანამშრომლობსსაერთაშორისოუნივერსიტეტთან FRENCH (მსოფლიოასოციაციაფრანკოფონიისუნივერსიტეტებში,) AUF, ყოველწლიურად აწყობს ტრენინგებს, საქართველოს უნივერსიტეტში.

არის არაერთი სალექციო კურსის ავტორი, (ამერიკულილიტერატურისისტორია (სალექციოკურსი), მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის შესავალი (სალექციოკურსი),  ინგლისური ლიტერატურა 1,   ინგლისური ლიტერატურა  2 (სალექციოკურსი). ასევე ხელმძღვანელობს ფრანგული ენის კურსებს, ყავს მეუღლე.