თუ სწავლა გინდა
   
ავალიშვილი მარიამ

პროფესორი, დოქტორი

  • m.avalishvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა ბაკალავრი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა მაგისტრი /
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.06 2013.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.01.01 2013.06.05
4 საქართველოს უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და მათემატიკის სკოლის დირექტორი 2009 2012
5 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2009
6 საქართველოს უნივერსიტეტი მათემატიკის სკოლის დირექტორი 2008 2009
7 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტი¬ტუტი მეცნიერ-მკვლევარი 2007 2008
8 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2007 2009
9 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფა-კულტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტი¬ტუტი ასოცირებული პროფესორი 2006 2007
10 კავკასიის აკადემიური ცენტრი ასოცირებული პროფესორი 2006 2007
11 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 2004 2006
12 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა–მათემატიკის ფაკულტეტი დოცენტი (მიწვეული კონტრაქტით) 2003 2006
13 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის გამოთვლითი მათემატიკის და ინფორმატიკის კათედრა ლაბორანტი 2000 2004

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 On nonlocal problem with integral boun¬dary conditions for multidimensional elliptic equation 1999
2 On integral nonlocal boundary value problems for some partial differential equations 2000
3 On some nonlocal in time problems for one modification of Navier-Stokes equations 2001
4 Hierarchical modeling of thermoelastic plates with variable thickness 2002
5 მათემატიკა ეკონომისტებისათვის, ნაწილი I 2002
6 მათემატიკა ეკონომისტებისათვის, ნაწილი II 2002
7 რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები 2002
8 On one nonclassical two-dimensional model of thermoelastic shells 2002
9 On some nonclassical problems for nonlinear hyperbolic equation 2003
10 On the investigation of nonclassical problems with nonlocal boundary conditions 2003
11 On some nonlocal in time problems for evolution equations 2003
12 On approximation of nonclassical models of thermoelastic shells by two-dimensional initial-boundary value problems 2003
13 On some nonclassical two-dimensional models for thermoelastic plates with variable thickness 2003
14 On spectral approximation of static and dynamical problems for elastic multistructures, Proc. Of the 2nd WSEAS International Conference on Finite Differences, Finite Elements, Finite Volumes, Boundary Elements 2004
15 On the investigation of one-dimensional models for thermoelastic beams 2004
16 Investigation of hierarchic model of prismatic shell, Bull 2005
17 დრეკადი ნარევების დინამიური ორგანზომილებიანი მოდელების გამოკვლევის შესახებ 2005
18 On the existence of proper solutions of odd order nonlinear ordinary differential equations 2005
19 On a dimensional reduction method in the theory of elasticity 2005
20 Dynamical hierarchical models for elastic shells 2005
21 Initial boundary value problem for one generalization of Schrödinger equation 2005
22 Investigation of dynamical one-dimensional models for elastic rods with variable cross-sections 2006
23 On the construction and investigation of hierarchic models for elastic rods 2006
24 Hierarchical models of elastic shells in curvilinear coordinates 2006
25 On the investigation of the generalized Schrödinger type equation in abstract spaces 2006
26 On the investigation of one nonclassical problem for Navier-Stokes equations 2006
27 one method of construction of mathematical models of multistructures, Bull 2006
28 Investigation of a mathematical model of elastic bar with variable cross-section, Bull 2006
29 Investigation of dynamical two-dimensional model of prismatic shell, Bull 2006
30 On dynamical hierarchical models of multistructures 2007
31 Investigation of statical two-dimen¬sional model of elastic plate 2007
32 On the investigation of a dynamical model of elastic rods 2008
33 On the investigation of a dimensional reduction method for elliptic problems 2008
34 On hierarchic models for nonhomogeneous anisotropic elastic prismatic shells 2008
35 Investigation of two-dimensional models of elastic prismatic shell 2008
36 On time nonlocal problems for some nonlinear evolution equations 2008
37 On dynamical three-dimensional fluid-solid interaction problem 2008
38 Construction and investigation of hierarchical models for thermoelastic prismatic shells 2008
39 On one-dimensional hierarchical models for elliptic problems 2008
40 Dynamical two-dimensional models of solid-fluid interaction 2009
41 ზოგიერთი იერარქიული მოდელის შესახებ მათემატიკურ ფიზიკაში 2009
42 On a hierarchical model of elastic rods with variable cross- sections 2009
43 Investigation of static hierarchic model for elastic shells, Bull 2009
44 Spectral approximation for multilayer prismatic shell in the theory of elastic mixtures 2009
45 On nonclassical muti-time evolution equation in abstract spaces, Bull 2010
46 Nonclassical problems with nonlocal initial conditions for second-order evolution equations 2012
47 Investigation of static two-dimensional models for thermo¬elastic prismatic shells with microtemperatures 2013
48 On hierarchical models of prismatic shells within the framework of the Chandrasekharaiah-Tzou nonclassical theory of thermoelasticity 2013
49 Analysis of dynamical two-dimensional dual-phase-lag models for thermoelastic shells 2013