პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ავალიშვილი მარიამ

, დოქტორი

  • m.avalishvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა ბაკალავრი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა მაგისტრი /
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის გამოთვლითი მათემატიკის და ინფორმატიკის კათედრა ლაბორანტი 2000 2004
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა–მათემატიკის ფაკულტეტი დოცენტი (მიწვეული კონტრაქტით) 2003 2006
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 2004 2006
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფა-კულტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტი¬ტუტი ასოცირებული პროფესორი 2006 2007
5 კავკასიის აკადემიური ცენტრი ასოცირებული პროფესორი 2006 2007
6 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტი¬ტუტი მეცნიერ-მკვლევარი 2007 2008
7 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2007 2009
8 საქართველოს უნივერსიტეტი მათემატიკის სკოლის დირექტორი 2008 2009
9 საქართველოს უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და მათემატიკის სკოლის დირექტორი 2009 2012
10 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2009
11 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.01.01 2013.06.05
12 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.06 2013.07.01
13 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Dynamical two-dimensional models of solid-fluid interaction 2009
2 On time nonlocal problems for some nonlinear evolution equations 2008
3 On dynamical three-dimensional fluid-solid interaction problem 2008
4 Construction and investigation of hierarchical models for thermoelastic prismatic shells 2008
5 On one-dimensional hierarchical models for elliptic problems 2008
6 On dynamical hierarchical models of multistructures 2007
7 Investigation of dynamical one-dimensional models for elastic rods with variable cross-sections 2006
8 On the construction and investigation of hierarchic models for elastic rods 2006
9 Hierarchical models of elastic shells in curvilinear coordinates 2006
10 On the investigation of the generalized Schrödinger type equation in abstract spaces 2006
11 Dynamical hierarchical models for elastic shells 2005
12 Initial boundary value problem for one generalization of Schrödinger equation 2005
13 On nonclassical muti-time evolution equation in abstract spaces, Bull 2010
14 ზოგიერთი იერარქიული მოდელის შესახებ მათემატიკურ ფიზიკაში 2009
15 On a hierarchical model of elastic rods with variable cross- sections 2009
16 Investigation of static hierarchic model for elastic shells, Bull 2009
17 On the investigation of a dynamical model of elastic rods 2008
18 On the investigation of a dimensional reduction method for elliptic problems 2008
19 On hierarchic models for nonhomogeneous anisotropic elastic prismatic shells 2008
20 Investigation of two-dimensional models of elastic prismatic shell 2008
21 Investigation of statical two-dimen¬sional model of elastic plate 2007
22 On the investigation of one nonclassical problem for Navier-Stokes equations 2006
23 one method of construction of mathematical models of multistructures, Bull 2006
24 Investigation of a mathematical model of elastic bar with variable cross-section, Bull 2006
25 Investigation of dynamical two-dimensional model of prismatic shell, Bull 2006
26 Investigation of hierarchic model of prismatic shell, Bull 2005
27 დრეკადი ნარევების დინამიური ორგანზომილებიანი მოდელების გამოკვლევის შესახებ 2005
28 On the existence of proper solutions of odd order nonlinear ordinary differential equations 2005
29 On a dimensional reduction method in the theory of elasticity 2005
30 On spectral approximation of static and dynamical problems for elastic multistructures, Proc. Of the 2nd WSEAS International Conference on Finite Differences, Finite Elements, Finite Volumes, Boundary Elements 2004
31 On the investigation of one-dimensional models for thermoelastic beams 2004
32 On some nonclassical problems for nonlinear hyperbolic equation 2003
33 On the investigation of nonclassical problems with nonlocal boundary conditions 2003
34 On some nonlocal in time problems for evolution equations 2003
35 On approximation of nonclassical models of thermoelastic shells by two-dimensional initial-boundary value problems 2003
36 On some nonclassical two-dimensional models for thermoelastic plates with variable thickness 2003
37 Hierarchical modeling of thermoelastic plates with variable thickness 2002
38 მათემატიკა ეკონომისტებისათვის, ნაწილი I 2002
39 მათემატიკა ეკონომისტებისათვის, ნაწილი II 2002
40 რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები 2002
41 On one nonclassical two-dimensional model of thermoelastic shells 2002
42 On some nonlocal in time problems for one modification of Navier-Stokes equations 2001
43 On integral nonlocal boundary value problems for some partial differential equations 2000
44 On nonlocal problem with integral boun¬dary conditions for multidimensional elliptic equation 1999
45 Investigation of static two-dimensional models for thermo¬elastic prismatic shells with microtemperatures 2013
46 On hierarchical models of prismatic shells within the framework of the Chandrasekharaiah-Tzou nonclassical theory of thermoelasticity 2013
47 Analysis of dynamical two-dimensional dual-phase-lag models for thermoelastic shells 2013
48 Spectral approximation for multilayer prismatic shell in the theory of elastic mixtures 2009
49 Nonclassical problems with nonlocal initial conditions for second-order evolution equations 2012