პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


თიაბაშვილი თინათინ

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ფსიქორეაბილიტაციური ცენტრი "კამარა" ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი 12/01/2014 ??????
2 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული მასწავლებელი 11/01/2007
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2013.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი