პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
თიაბაშვილი თინათინ

ასისტენტ პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2013.07.01
2 ფსიქორეაბილიტაციური ცენტრი "კამარა" ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი 12/01/2014 ??????
3 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული მასწავლებელი 11/01/2007

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი