თუ სწავლა გინდა
   
შავთვალაძე ნანა

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, დოქტორი

  • n.shavtvaladze@ug.edu.ge

ბიო

ნანა შავთვალაძე -  პროფესორი, ქართული ფილოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი. მართავს ქართული ფილოლოგიის, აკადემიური წერისა და ქართულის, როგორც უცხო ენის პროგრამებს - უძღვება შემდეგ სალექციო კურსებს: აკადემიური წერა, ქართული ენა III, ქართული ენა IV, ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა. იგი არის დოქტორი ქართულ ფილოლოგიაში, ჩვიდმეტი სახელმძღვანელოს, მათ შორის აკადემიური წერის სახელმძღვანელოების რამდენიმე გამოცემის ავტორი. ის გახლავთ ორგანიზაცია „ენის სკოლის“ დირექტორი (www.lsgeorgia.com). შედგენილი აქვს უცხოელებისთვის ქართული ენის შესასწავლი სხვადასხვა პროგრამა და სასწავლო მასალა. ფლობს ინგლისურ ენას, აქვს სამეცნიერო პუბლიკაციები, საგანმანთლებლო პროექტებსა დაუმაღლეს სასწავლებლში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება, რაც აძლევს ნ. შავთვალაძეს აღნიშნული კომპონენტის სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციას.