პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


შავთვალაძე ნანა

, დოქტორი

  • n.shavtvaladze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის ფაკულტეტი ფილოლოგიის მეცნიერბათა კანდიდატი /
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიური მაგისტრი Dec 22 1990 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, "ენების ცენტრი" დოცენტი 1998 დღემდე
2 დიდი ბრიტანეთის საელჩო თბილისში დირექტორი/ენის ინსტრუქტორი 2007 დღემდე
3 აშშ საელჩო თბილისში დირექტორი/ენის ინსტრუქტორი 1998 დღემდე
4 55–ე საშუალო სკოლა ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 1989 2002
5 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული სკოლა–ლიცეუმი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 1998 2004
6 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დოცენტი 1998 2005
7 ქართული ენის საერთაშორისო ცენტრი ქართული ენის მასწავლებელი 1998 2005
8 თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი აკადემიური სტატუსის მიმნიჭებელ კომისიაში ფილოლოგიურ მეცნიერებათა ექსპერტი 2006 2006
9 ევროკავშირი ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში დირექტორი/ენის ინსტრუქტორი 2004 2009
10 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ,,ასწავლე და ისწავლე საქართველოში" 110 გვერდიანი ქართული ენის შესასწავლი მასალის შექმნა უცხოელი მოხალისეებისათვის. ავტორი და ტრენერი. 2010 2010
11 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ,,არაქართველთათვის შექმნილი I, II და III დონეების სახელმძღვანელო ,,თავთავის" წიგნების კვლევა. ექსპერტი 2008 2009

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 მონოგრაფია ”ქართული თავისებური მზნები ძველ გრამატიკებში” 2012
2 მონოგრაფია ”თავისებურ ზმნათა ისტორიის, სტრუქტურისა და სწავლების შესახებ” 2011
3 სახელმძღვანელო ,,აკადემიური წერა"და მისი ძირითადი პრინციპები 2011
4 ლექსიკოგრაფია და ლექსიკის დაუფლების საშუალებები ქართული ზმნის სწავლებისას 2011
5 სახელმძღვანელო ,,აკადემიური წერა"და მისი ძირითადი პრინციპები 2010
6 ქართული ზმნის პარადიგმათა ელექტრონული ვერსია და მისი მნიშვნელობა უცხოელთათვის ქართული ენის სწავლების პროცესში 2010
7 ქართულის, როგორს უცხო ენის, დონის სახელმძღვანელოს შექმნის ძირითადი პრინციპები 2010
8 ქართული ენა როგორ ვასწავლოთ ადვილად უცხოელებს 2010
9 ქართული ფრაზეოლოგიური ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი 2010
10 აკადემიური წერა 2010
11 სერია ,,ბილიკი I" ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის СD–ით. 2009
12 აკადემიური წერა 2012
13 სერია ,,ბილიკი I" სამუშაო რვეული 2009
14 სერია ,,ბილიკი II" ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის СD–ით. 2009
15 სერია ,,ბილიკი I" საკითხავი მასალა – დიალოგები 2009
16 ,,მოუსმინეთ ქართულ დიალოგებს II" СD–ით. 2008
17 სერია ,,ბილიკი I" ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის СD–ით. 2008
18 ,,მოუსმინეთ ქართულ დიალოგებს I" СD–ით. 2008
19 როგორ ვასწავლით ქართულს, როგორც უცხო ენას“ 2007
20 სერია ,,ბილიკი" სამუშაო რვეული II 2007
21 გრამატიკული კონსტრუქციების დაუფლების საშუალებები ქართული ენის სწავლების პირველ დონეზე სახელმძღვანელო ,,ბილიკის" მიხედვით 2006
22 ,,ვიკითხოთ და ვწეროთ"- აკადემიური წერა; ნაწილი მეორე 2006
23 ,,საკომუნიკაციო ქართული I" 2012
24 ,,ქართულ-ინგლისური ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი" 2012
25 ,,ვიკითხოთ და ვწეროთ"; აკადემიური წერა II ნაწილი 2012
26 ,,ჟურნალისტ-გამომძიებლის სახელმძღვანელო"-რედაქტორი 2011
27 ,,ყოველდღიური ქართული" 2012