თუ სწავლა გინდა
   
თუმანიშვილი გიორგი

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • g.tumanishvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა /
2 ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა იურისტი /
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მთავარი მრჩეველი 2011/01/01
2 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო მთავარი მრჩეველი 2009/01/01 2011/01/01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი აოცირებული პროფესორი 2008/09/01 2012/04/25
4 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2008/09/01 2012/04/25

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Erweiterung der strafprozessualen Rechtsstellung des Verletzten?: Eine rechtsvergleichende Untersuchung am Beispiel des deutschen und georgischen Rechts 2008
2 დაზარალებული თანამედროვე სისხლის საპროცესო სამართალში 2009
3 ,,გაიდლაინების“ მართლმსაჯულების სისტემაში გამოყენების საკითხისათვის 2009
4 პოლიციის საქმიანობის ძირითადი პრინციპები 2010