თუ სწავლა გინდა
   
ლორია გიორგი

ექსპერტი, მოწვეული სპეციალისტი, დოქტორი

  • g.loria@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის მართვის ინსტიტუტი იურიდიული სამართლისმცოდნეობის /
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის ფაკულტეტი ისტორიკოსის, ისტორიის მასწავლებლის /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
4 კავკასიის სამართლის სკოლა ასოცირებული პროფესორი 2008 დღემდე
5 კავკასიის ბიზნეს სკოლა ასოცირებული პროფესორი 2008 დღემდე
6 სსიპ აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი იურისტი 2006 2006
7 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი კერძო სამართლის კათედრის ასისტენტ პროფესორი 2005 2006
8 საქართველოს საგადასახადო–საბაჟო აკადემია იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ–პროფესორი 2005 დღემდე
9 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი საბაჟოს ინსპექტორი 1999 2005
10 საქართველოს საავტომობილო გზების სახელმწიფო დეპარტამენტი საგზაო–საგადასახადო პუნქტის უფროსი 1998 1999
11 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი არქეოლოგი, ლაბორანტი 1985 1998
12

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 კავთურას ხეობა ელინისტურ ხანაში 1995
2 საქონლის საბაჟო გადასახადებით დაბეგვრის საკითხისათვის 2006
3 საბაჟო გადასახდელების სამართლებრივი ბუნებისათვის 2007
4 საგადასახადო სისტემა საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით 2007
5 საბაჟო გადასახადების სამართლებრივი ბუნებისათვის 2007
6 საგადასახადო სისტემა საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით 2007
7 საბაჟო პოლიტიკის დღევანდელი პრობლემები 2008
8 საბაჟო პოლიტიკის დღევანდელი პრობლემები 2008
9 საბაჟო რეჟიმების თავისებურებანი 2008
10 საბაჟო გადასახდელებით დაბეგვრა საქართველოში 2009
11 ძალის და ძალაუფლების მოქმედების ფარგლები სახელმწიფოში 2013