პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ლორია გიორგი

, დოქტორი

  • g.loria@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის მართვის ინსტიტუტი იურიდიული სამართლისმცოდნეობის /
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის ფაკულტეტი ისტორიკოსის, ისტორიის მასწავლებლის /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 კავკასიის სამართლის სკოლა ასოცირებული პროფესორი 2008 დღემდე
2 კავკასიის ბიზნეს სკოლა ასოცირებული პროფესორი 2008 დღემდე
3 საქართველოს საგადასახადო–საბაჟო აკადემია იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ–პროფესორი 2005 დღემდე
4 სსიპ აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი იურისტი 2006 2006
5 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი კერძო სამართლის კათედრის ასისტენტ პროფესორი 2005 2006
6 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი საბაჟოს ინსპექტორი 1999 2005
7 საქართველოს საავტომობილო გზების სახელმწიფო დეპარტამენტი საგზაო–საგადასახადო პუნქტის უფროსი 1998 1999
8 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი არქეოლოგი, ლაბორანტი 1985 1998
9
10 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
11 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
12 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.09.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 კავთურას ხეობა ელინისტურ ხანაში 1995
2 საქონლის საბაჟო გადასახადებით დაბეგვრის საკითხისათვის 2006
3 საბაჟო გადასახდელების სამართლებრივი ბუნებისათვის 2007
4 საგადასახადო სისტემა საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით 2007
5 საბაჟო გადასახადების სამართლებრივი ბუნებისათვის 2007
6 საგადასახადო სისტემა საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით 2007
7 საბაჟო პოლიტიკის დღევანდელი პრობლემები 2008
8 საბაჟო პოლიტიკის დღევანდელი პრობლემები 2008
9 საბაჟო რეჟიმების თავისებურებანი 2008
10 საბაჟო გადასახდელებით დაბეგვრა საქართველოში 2009
11 ძალის და ძალაუფლების მოქმედების ფარგლები სახელმწიფოში 2013