პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბარნოვი ნინა

, დოქტორი

  • n.barnovi@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგია ფილოლოგიის მეცნიერებათ დოქტორი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკა ფილოლოგ-ლინგვისტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის გამსწორებელი 2004 დღემდე
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასოციერებული პროფესორი 1992 1998
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესორი 1998 2006
4 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახლმწიფო უნივერსიტეტი თანამშრომელი 1972 1992
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2007 დღემდე

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 თანხმოვანი კომპლექსების სტრუქტურა დიდოურ ენაში 2012
2 О стечении согласных в цезских языках 2011
3 თანხმოვანთა ჯგუფების სტრუქტურის საკითხისთვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში (თეზისები) 2011
4 კონსონანტთა კომპლექსების აგებულებისთვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოური ჯგუფის ენებში (გერმანულ ენაზე) 2011
5 დისტრიბუციულ ანალიზთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ 2009
6 თანხმოვანთა ჯგუფების სტრუქტურის საკითხისთვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში (ინგლისურ ენაზე) 2007
7 თანხმოვანთა კომპლექსების ანალიზისთვის (ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენების მასალაზე (ინგლისურ ენაზე)) 2006
8 თავკიდური თანხმოვანკომპლექსები სვანურში 2006
9 დისტრიბუციული ანალიზის მნიშვნელობა ლინგვისტური კვლევისთვის 2005
10 თანხმოვანთა დისტრიბუციისა და ფუძის აგებულების სტრუქტურულ-ტიპოლოგიური ანალიზის პრონციპები 2005
11 ტესტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 2001
12 თავკიდური თანხმივან კომპლექსები სვანურში 2001
13 დისტრიბუციული ანალიზი 1999
14 1998
15 დისტრიბუციული ანალიზი და მისი მნიშვნელობა ენობრივი კვლევისათვის 1997
16 ლინგვისტიკისა და პოეტიკის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის 1996
17 ანთროპული პრინციპი ლინგვისტიკის თვალსაზრისით 1996
18 ლინგვისტური ურბანოლოგია როგორც ენათმეცნიერების უახლესი დარგი
19 სოციოლინგვისტიკისა და ეთნოლინგვისტიკის ურთიერთმიმართება და ფუნქციონალური სოციოლინგვისტიკის პრობლემები 0
20 თარგმანის, როგორც ეთნოფსიქოლინგვისტური ფენომენის, შესახებ 0