თუ სწავლა გინდა
   
ბარნოვი ნინა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • n.barnovi@ug.edu.ge

ბიო

ნინა ბარნოვი - ასოცირებულიპროფესორი, უძღვებაშემდეგსალექციოკურსებს: აკადემიურიწერა, ქართულიენა და სტილისტიკა, ქართულიენის სტილისტიკა და ლექსიკოლოგია, რიტორიკა, ქართული ონომასტიკა. ნ. ბარნოვიარისდოქტორიზოგადსა და ტიპოლოგიურ-შედარებით ენათმეცნიერებაში, იგიარისსაერთაშორისოკონფერენციებისმონაწილე, წიგნებისადაპუბლიკაციებისავტორი, სამეცნიეროკრებულებისთანაავტორი, აქვსუმაღლესსასწავლებლშიმუშაობისხანგრძლივიგამოცდილება, რაცაძლევსმასაღნიშნულიკომპონენტისსწავლისშედეგებისგამომუშავებისთვისაუცილებელკომპეტენციას.