პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ბარნოვი ნინა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • n.barnovi@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგია ფილოლოგიის მეცნიერებათ დოქტორი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკა ფილოლოგ-ლინგვისტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2007 დღემდე
2 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის გამსწორებელი 2004 დღემდე
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესორი 1998 2006
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასოციერებული პროფესორი 1992 1998
5 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახლმწიფო უნივერსიტეტი თანამშრომელი 1972 1992

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ლინგვისტური ურბანოლოგია როგორც ენათმეცნიერების უახლესი დარგი
2 სოციოლინგვისტიკისა და ეთნოლინგვისტიკის ურთიერთმიმართება და ფუნქციონალური სოციოლინგვისტიკის პრობლემები 0
3 თარგმანის, როგორც ეთნოფსიქოლინგვისტური ფენომენის, შესახებ 0
4 ლინგვისტიკისა და პოეტიკის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის 1996
5 ანთროპული პრინციპი ლინგვისტიკის თვალსაზრისით 1996
6 დისტრიბუციული ანალიზი და მისი მნიშვნელობა ენობრივი კვლევისათვის 1997
7 1998
8 დისტრიბუციული ანალიზი 1999
9 ტესტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 2001
10 თავკიდური თანხმივან კომპლექსები სვანურში 2001
11 დისტრიბუციული ანალიზის მნიშვნელობა ლინგვისტური კვლევისთვის 2005
12 თანხმოვანთა დისტრიბუციისა და ფუძის აგებულების სტრუქტურულ-ტიპოლოგიური ანალიზის პრონციპები 2005
13 თანხმოვანთა კომპლექსების ანალიზისთვის (ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენების მასალაზე (ინგლისურ ენაზე)) 2006
14 თავკიდური თანხმოვანკომპლექსები სვანურში 2006
15 თანხმოვანთა ჯგუფების სტრუქტურის საკითხისთვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში (ინგლისურ ენაზე) 2007
16 დისტრიბუციულ ანალიზთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ 2009
17 О стечении согласных в цезских языках 2011
18 თანხმოვანთა ჯგუფების სტრუქტურის საკითხისთვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში (თეზისები) 2011
19 კონსონანტთა კომპლექსების აგებულებისთვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოური ჯგუფის ენებში (გერმანულ ენაზე) 2011
20 თანხმოვანი კომპლექსების სტრუქტურა დიდოურ ენაში 2012