პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ზედგინიძე–ჯიშკარიანი ნათია

, დოქტორი

  • n.zedginidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკა ეკონომიკის ბაკალავრი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკა ეკონომიკის მაგისტრი /
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკა ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ასოცრიებული პროფესორი 2006
2 ფონდი - კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი ხარისხის მართვის სისტემების კონსულტანტი/ტრენერი 2007
3 ამერიკულ ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი ლექტორი 2009
4 სს ’საქართველოს ბანკი” სტრატეგიული ექსპერტი 1998 2004
5 კავკასიის უნივერსიტეტი - კავკასიის ბიზნესის სკოლა მოწვეული ლექტორი - ”პროექტის მართვა” მაგისტრების კურსი 2012/02/06
6 TBC პროექტი ”ფინანსური განალთება”-ს დირექტორი 09/01/2015 09/01/2015
7 კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი კონსულტანტ/ტრენერი 09/01/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საინვესტიციო გარემო საქართველოში და მისი ეკონომიკური მნიშვნელობა 2012
2 საინვესტიციო პროექტების ეკონომიკური შეფასება’’ 2011
3 საინვესტიციო რისკი და მისი გაზომვის თანამედროვე მეთოდები 2010
4 საინვესტიციო პროექტების შემუშავების გადაწყვეტილებები და ფაზები 2010
5 ინვესტივიციები და მათი წარმოშობის წყაროები 2010
6 ხარისხის მართვის თანამედროვე სისტემები 2006
7 ერთი მაგალითი: ხარისხის მართვის სისტემები სკოლა-პანსიონ ”მთიებში” 2006
8 ადამიანები თუ სისტემა 2005
9 ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის დანერგვის პრაქტიკა საჯარო სექტორში 2004
10 სტრატეგიული დაგეგმვა: გამოწვევა ორგანიზაციებისთვის 2004