თუ სწავლა გინდა
   
ბოჭორიშვილი თინათინ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • t.bochorishvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოსოფია ფილოსოფიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გენერალური დირექტორის მოადგილე 2011 2013
2 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აღმასრულებელი დირექტორი 2010 2011
3 ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფონდი (რუსთაველის ფონდი) დირექტორი 2007 2010
4 განათლების განვიტარების აკადემია აკრედიტაციის ექსპერტი 2006
5 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტი "ილია ჭავჭავაძე" აკრედიტაციის ექსპერტი 2004 2006
6 ამერიკის უნივერსიტეტის ტრანსნაციონალური დანიშნულებისა და კორუფციის შესწავლის ცენტრი კოორდინატორი 2003 2004
7 საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები კურსდამტავრებულტა კოორდინატორი 2001 2004
8 დიპლომატიური აკადემია ლექტორი 2000 2001
9 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 2000 2006
10 საქართველოს მეცნიერებატა აკადემიის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი თანამედროვე პოლიტიკის განყოფილების გამგე 2000 2006
11 თბილისის მშვიდობის კვლევის ასოციაიცია პრეზიდენტი 1998 2009
12 კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი კათედრის გამგე 1994 1996
13 პოლიტოლოგიის, ფილოსოფიული ანთროპოლოგიის და რელიგიათმცოდნეობის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი ლექტორი 1993 1995
14 თატრალური ინსტიტუტი ლექტორი 1987 2001
15 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტი მთავარი მეცნიერ–თანამშრომელი 1986 2001

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 პიროვნება, ღირებულება, შემოქმედება 1991
2 პასუხისმგებლობა ქართულ კონტექსტში: ენა, მამული, სარწმუნობე 2008
3 პასუხისმგებლობის იდეა ქართულ კონტექსტში 2010
4 საზრისის ძიებაში 2012