პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბოჭორიშვილი თინათინ

, დოქტორი

  • t.bochorishvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოსოფია ფილოსოფიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტი მთავარი მეცნიერ–თანამშრომელი 1986 2001
2 თატრალური ინსტიტუტი ლექტორი 1987 2001
3 პოლიტოლოგიის, ფილოსოფიული ანთროპოლოგიის და რელიგიათმცოდნეობის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი ლექტორი 1993 1995
4 კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი კათედრის გამგე 1994 1996
5 თბილისის მშვიდობის კვლევის ასოციაიცია პრეზიდენტი 1998 2009
6 დიპლომატიური აკადემია ლექტორი 2000 2001
7 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 2000 2006
8 საქართველოს მეცნიერებატა აკადემიის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი თანამედროვე პოლიტიკის განყოფილების გამგე 2000 2006
9 საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები კურსდამტავრებულტა კოორდინატორი 2001 2004
10 ამერიკის უნივერსიტეტის ტრანსნაციონალური დანიშნულებისა და კორუფციის შესწავლის ცენტრი კოორდინატორი 2003 2004
11 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტი "ილია ჭავჭავაძე" აკრედიტაციის ექსპერტი 2004 2006
12 განათლების განვიტარების აკადემია აკრედიტაციის ექსპერტი 2006
13 ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფონდი (რუსთაველის ფონდი) დირექტორი 2007 2010
14 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აღმასრულებელი დირექტორი 2010 2011
15 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გენერალური დირექტორის მოადგილე 2011 2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 პიროვნება, ღირებულება, შემოქმედება 1991
2 პასუხისმგებლობა ქართულ კონტექსტში: ენა, მამული, სარწმუნობე 2008
3 პასუხისმგებლობის იდეა ქართულ კონტექსტში 2010
4 საზრისის ძიებაში 2012