პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ფირცხალავა ლალი

, დოქტორი

  • l.pirtskalava@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მსოფლიო ისტორია მსოფლიო ისტორიის /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიკოსი /
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტორიისა და საზოგადოებმცოდნეობის /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დოცენტი 1988 2006
2 მასწავლებელთა დახელოვნების ორგანიზაცია მეთოდისტი 1984 1988
3 სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი ლაბორანტი 1980 1984
4 აშშ-ს ისტორიული განათლების ერონლი საბჭო რიგითი წევრი 1997 2006
5 ევროკლიო-ევროპის ქვეყნების ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია რიგითი წევრი 1998
6 ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია რიგითი წევრი 2002
7 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.05 2013.07.01
8 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 გაზეთი 'ივერია"ევროპის ცენტრლური სახელმწიფოების შესახებ 2012
2 გაზეთი `ივერია~საერთაშორისო ურთიერთობათა შესახებ1886-1902 წლებში, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის, თსუ-სა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დარგში სამეცნიერო ინფორმაციის ცენტრის ერთობლივი სამეცნიერო სესიის მასალები 2012
3 გაზეთი `ივერია~ ბელგიის შესახებ (1886-1902 წწ.), თსუ-სა და სამეცნიერო ინფორმაციის ცენტრის ერთობლივი სამეცნიერო სესიის მასალები, 2012
4 ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრის ისტორია, თსუ-სა და სამეცნიერო ინფორმაციის ცენტრის ერთობლივი სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ. 1993. 2011
5 Воспитание духа `Бусидо~ среди женщин из домов самураев, Межведомственный сборник научных трудов `Защита информации~ Киев 2010
6 11. Система защити информации в средневековом Китае, Межведомственный сборник научных трудов `Защита информации 2009
7 ისტორია, X კლასი, ახალი სახელმძღვანელო, გაიმარჯვა სახელმძღვანელოების კონკურსში განათლების რეფორმის პროექტში 2008
8 ალიასკის ისტორიის რუსული პერიოდი, ამერიკის შესწავლის საკითხებისადმი მიძღვნილი კრებული 2008
9 ინგლისის გამოჩენილი პოლიტიკური მოღვაწეები და მათ ასახვა გაზეთ "ივერიაში" (1886-1902 წწ.) 2006
10 ისტორია და საიუველირო ნაწარმი 2006
11 ისტორია და მსოფლიო ისტორიის ახალ სასკოლო სახელმძღვანელოთა მიზნები 2006
12 იუდეველთა ემიგრაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2003
13 ისტორია, X კლასი 2002
14 ისტორია, XI კლასი 2002
15 ინგლის-ამერიკის 1812-1815 წლების ომი და რუსეთი 2002
16 გაზეთი "ივერია" ავსტრია-უნგრეთის დუალისტური იმპერიის შესახებ (1886-1902) 1995
17 ტრაგედია ავსტრია-უნგრეთის საიმპერატორო კარზე და მისი გამოძახილი საქართველოში 1994
18 პარნელის ინციდენტი და მისი გამოძახილი ქართულ პრესაში 1993
19 ისტორია, VII კლასი 1990
20 ისტორია, X კლასი 1989
21 ისტორია, XI კლასი 1989