თუ სწავლა გინდა
   
მაჭავარიანი მაია

პროფესორი, დოქტორი

  • m.machavariani@ug.edu.ge

ბიო

მაია მაჭავარიანი-საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი 2007 წლიდან.აქვს მუშაობისმრავალწლიანიგამოცდილებასალექციოკურსსკითხულობდა: თბილისის.. პუშკინისსახელობისსახელმწიფოპედაგოგიურინსტიტუტში, სულხან-საბაორბელიანისსახელობისსახელმწიფოპედაგოგიურ  უნივერსიტეტში, ილიაჭავჭავაძისსახელობისსახელმწიფოუნივერსიტეტში. ასევეპედაგოგიურმოღვაწეობასეწეოდა  თბილისის 21-საჯაროსკოლასა  დასაქართველოსუნივერსიტეტთანარსებულსაშუალოსკოლაში. არის  სერთიფიცირებულიმასწავლებელი(/1761).

აღნიშნულდარგში არის  ოთხი ათეულისამეცნიეროსტატის ავტორი, რომლებიცგამოქვეყნებულიასხვადასხვარეფერირებულსამეცნიერო  ჟურნალებსადაკრებულებშიიგიარისორისახელმძღვანელოს („ჟურნალისტიკისისტორია“ -2009. „მასმედიისისტორია“ -2012. ) ავტორი, რომელიცწარმოადგენს  სალექციოკურსსმოდულში  „ჟურნალისტიკისისტორია.