პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯღამაძე ნინო

, დოქტორი

  • n.jgamadze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მათემატიკა მათემატიკოსი /
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამართალი სამართალმცოდნე /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უფრ. მეცნ. თანამშ. დოცენტი 1986 2000
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.01.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი 1992
2 Convergence of a Difference Scheme 1998
3 Convergence of Two-Layer Scheme 2000
4 Math. Modelling of Collapse of Landslide 2003
5 Math. Model of Wreck Events 2004
6 Logical and Probabilistic Models of Risk Estimation 2009