ჩასქროლე

და აღმოაჩინე მეტი

 

 

კარანაძე დომნა
ასოცირებული პროფესორი,დოქტორი
Blog

დომნაკარანაძე- ფილოლოგიისდოქტორი,  საქართველოსუნივერსიტეტისჰუმანიტარულიფაკულტეტისასოცირებულიპროფესორი. გამოქვეყნებულიაქვსსამეცნიეროსტატიებიდამონაწილეობააქვსმიღებულიროგორცსაერთაშორისო,  რესპუბლიკურდაადგილობრივკონფერენციებში. მასაგრეთვეგავლილიაქვსსაერთაშორისოტრენინგებიისეთთემატიკაზე, როგორიცაა: უცხოენებისშესასწავლისალექციოკურსისშექმნა;დამუშავებადაგამოყენებაონლაინრეჟიმში;განათლებისსტრატეგიები;განათლებისსტრატეგიებიევროპაში;კომუნიკაციისმართვა; 21-ესაუკუნისშეფასებებისადასწავლებისუნარები (ონლაინ ტრეინინგი);ინგლისურიენისსწავლებისგზებისფორმირებისათვის (ონლაინ ტრეინინგი);ცოდნისრეპრეზენტაციისტექნიკა;პროფესიულიკომუნიკაცია – ინგლისურიენადიპლომატიაში;პროფესიულიკომუნიკაცია – ინგლისურიენასაერთაშორისოურთიერთობებში;სწავლებისასკვლევითიაქტიობა;სტუდენტთაწარმატებულიმომზადება ELT-ისგამოცდისათვის;კომუნიკაციურიდიდაქტიკადაინტერკულტურულიკომუნიკაციები;ენებიგლობალიზაციისეპოქაში;უცხოენებისონლინსწავლებისმოდული; მასწავლებლის განვითარებისათვის CELTA დონის კურსი; ინგლისური ენის სწავლება, მოთხრობა, პოეზია და ხალხური სიმღერები; ონლაინ ტრეინინგი დაწყებითი დონის მასწავლებლებისათვის; როგორ დავეხმაროთ სტუდენტს ინგლისური ენის სწავლაში; იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი