თუ სწავლა გინდა
   
კარანაძე დომნა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • d.karanadze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ინგლისური წიგნი საქართველოში სტუდენტთა სწავლევის მეთოდიკა .. Mar 9 2010 12:00AM/
2 ბრიტანეთის საბჭო მასწავლებელთა თრეინინგი .. Aug 10 2010 12:00AM/
3 ბრიტანეთის საბჭო, TTI School of English მასწავლებელთა თრეინინგი .. Jun 8 2011 12:00AM/
4 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენა და ლიტერატურა ფილოლოგის კვალიფიკაცია /
5 ინგლისური წიგნი საქართველოში სტუდენტების მომზადება ELT–ს გამოცდისათვის .. Feb 18 2012 12:00AM/
6 ნოთინგემის უნივერსიტეტი CELTA-ს კურსი მასწავლებლებისათვის .. Mar 9 2011 12:00AM/
7 შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი ფილოლოგიის ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
2 კავკასიის უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2008 2011
3 თსუ - მაგისტრატურა საგამოცდო კომისიის წევრი 2007 2008
4 ინგლისურენოვანი გაზეთი “Post-Soviet Literature” რედაქტორი 2006 2006
5 საგანმანათლებლო აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი ექსპერტი 2006 დღემდე
6 თსუ მასწავლებელი 2005 2011
7 გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2005 2007
8 ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უფროსი მასწავლებელი 2000 2002
9 თსუ ასოცირებული პროფესორი 1999 2005
10 საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო, გარემიგრაციის სამმართველო წამყვანი სპეციალისტი 1998 2002
11 გლობალიზაციის შემსწავლელი საერთაშორისო ინსტიტუტი თარჯიმანი 1997 1998
12 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერრატურის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1989 2006
13 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1989 2006
14 ეროვნულ ურთიერთობათა კვლევის ცენტრი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1981 1989

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ინგლისელი მწერლების კ.გამსახურდიასეული ტარგმანები 1999
2 ინგლისური მწერლობა ქართულ კრიტიკულ ლიტერა 2003
3 გამოყენებითი ლინგვისტიკის ელემენტები მოზნობრივი ინგლისური ენის სწავლებისას ქართველი სტუდენტებისათვის 2003
4 ინგლისელი პოლიტიკოსები საქართველოში” (XX საუკუნის 20-იანი წლების ქართული პერიოდიკის მიხედვით) 2004
5 From the History of English and Georgian Cultural relationship in the 1920-s. 2005
6 გამოყენებითი კონტექსტუალური ინგლისური ქართველი სტუდენტებისათვის 2005
7 ”ელისაბედ ორბელიანისეული თარგმანის როლი ინგლისურ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობების განვითარებაში 2005
8 ”The Georgian Messenger-ის როლი ინგლის-საქართველოს პოლიტიკური ურთიერთობის განვითარებაში 2005
9 ვარლამ ჩერქეზიშვილის პუბლიცისტური მემკვიდრეობა 2005
10 First English Politicians in Georgia 2006
11 The Role of"The Georgian Messanger"in the development of the Political Relationship between Georgia and England. 2009
12 English writers in Georgian Critical Literature 2009
13 "Veliko British"Phenomenon in Georgian Press 2012
14 The newspapers"The Georgian Messanger and The Georgian Mail. 2012