თუ სწავლა გინდა
   
კარანაძე დომნა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • d.karanadze@ug.edu.ge

ბიო

დომნაკარანაძე- ფილოლოგიისდოქტორი,  საქართველოსუნივერსიტეტისჰუმანიტარულიფაკულტეტისასოცირებულიპროფესორი. გამოქვეყნებულიაქვსსამეცნიეროსტატიებიდამონაწილეობააქვსმიღებულიროგორცსაერთაშორისო,  რესპუბლიკურდაადგილობრივკონფერენციებში. მასაგრეთვეგავლილიაქვსსაერთაშორისოტრენინგებიისეთთემატიკაზე, როგორიცაა: უცხოენებისშესასწავლისალექციოკურსისშექმნა;დამუშავებადაგამოყენებაონლაინრეჟიმში;განათლებისსტრატეგიები;განათლებისსტრატეგიებიევროპაში;კომუნიკაციისმართვა; 21-ესაუკუნისშეფასებებისადასწავლებისუნარები (ონლაინ ტრეინინგი);ინგლისურიენისსწავლებისგზებისფორმირებისათვის (ონლაინ ტრეინინგი);ცოდნისრეპრეზენტაციისტექნიკა;პროფესიულიკომუნიკაცია – ინგლისურიენადიპლომატიაში;პროფესიულიკომუნიკაცია – ინგლისურიენასაერთაშორისოურთიერთობებში;სწავლებისასკვლევითიაქტიობა;სტუდენტთაწარმატებულიმომზადება ELT-ისგამოცდისათვის;კომუნიკაციურიდიდაქტიკადაინტერკულტურულიკომუნიკაციები;ენებიგლობალიზაციისეპოქაში;უცხოენებისონლინსწავლებისმოდული; მასწავლებლის განვითარებისათვის CELTA დონის კურსი; ინგლისური ენის სწავლება, მოთხრობა, პოეზია და ხალხური სიმღერები; ონლაინ ტრეინინგი დაწყებითი დონის მასწავლებლებისათვის; როგორ დავეხმაროთ სტუდენტს ინგლისური ენის სწავლაში; იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.