პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბეგიაშვილი მალხაზ

, დოქტორი

  • m.begiashvili@ugedu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა იურისტი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა იურისტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს პარლამენტი წამყვანი სპეციალისტი 2003 2007
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციაისტი 2007
3 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასწავლებელი 1999 2001
4 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახლმწიფო უნივერსიტეტი დოცენტი 2002 2005
5 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესორი 2005 2008
6 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2012.12.26 2016.12.26
7 საქართველოს უნივერსიტეტი საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი 2012.12.26 2016.12.26

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 კანონშემოქმედებითი საქმიანობის პრინციპები 2003
2 სამართალშემოქმედების კონსტიტუციური საფუძვლები და ფარგლები 2000
3 სამართლებრივი ნორმის შინაარსის საკითხისათვის 2000
4 სამართლებრივი რეგულირების კრიტერიუმები თანამედროვე სახელმწიფოში 2000
5 ტოტალიტარიზმი და ავტორიტარიზმი
6 სამართლის უზენაესობა
7 მედია, საზოგადოებრივი აზრი და საზოგადოებრივი გადაწყვეტილებანი
8 კონსტიტუციონალიზმი და ადამიანის ნეგატიური და პოზიტიური უფლებები