თუ სწავლა გინდა
   
ბეგიაშვილი მალხაზ

პროფესორი, საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი

  • m.begiashvili@ugedu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა იურისტი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა იურისტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2012.12.26 2016.12.26
2 საქართველოს უნივერსიტეტი საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი 2012.12.26 2016.12.26
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციაისტი 2007
4 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესორი 2005 2008
5 საქართველოს პარლამენტი წამყვანი სპეციალისტი 2003 2007
6 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახლმწიფო უნივერსიტეტი დოცენტი 2002 2005
7 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასწავლებელი 1999 2001

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ტოტალიტარიზმი და ავტორიტარიზმი
2 სამართლის უზენაესობა
3 მედია, საზოგადოებრივი აზრი და საზოგადოებრივი გადაწყვეტილებანი
4 კონსტიტუციონალიზმი და ადამიანის ნეგატიური და პოზიტიური უფლებები
5 სამართალშემოქმედების კონსტიტუციური საფუძვლები და ფარგლები 2000
6 სამართლებრივი ნორმის შინაარსის საკითხისათვის 2000
7 სამართლებრივი რეგულირების კრიტერიუმები თანამედროვე სახელმწიფოში 2000
8 კანონშემოქმედებითი საქმიანობის პრინციპები 2003