პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კუთხაშვილი ქეთევან

, დოქტორი

  • k.kutkhashvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მათემატიკა მათემატიკოსი /
2 მინსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი მეცნიერ–თანამშრომელი 1977
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასისტენტ–პროფესორი 2008
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.04.01 2014.07.01
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 სიგრძეში ძებნის ალგორითმის გამოყენება განრიგთა თეორიის წრფივი ამოცანისათვის 2009
2 Некоторые прикладные программы предметной области биологических задач 2009
3 Проблемно-ориентированные рограммы для моделирования некоторых физических процессов 2008
4 Одно применение методов анализа временных рядов в электрофизиологии процессов 2007
5 О посттетанической потенциации дендритных потенциалов кори мозга 2007
6 . Одна задача календарного планирования с векторным показателем качества 2006
7 Об одном методе оптимизации сетевого графика. 2004
8 Исследование ортогональных магнитных систем охватывающих помещения 2003
9 ქ. თბილისის საჰაერო ავზის გამჭუჭყიანებელი ინგრედინტების კონცენტრაციის პროგნოზი დამართვა 2003
10 მათემატიკური მოდელის აგება განრიგთა თეორიის ერთი ამოცანისათვის 2002
11 განრიგთა თეორიის ამოცანა სტადიათა განუზღვრელობის პირობებში 2002
12 განრიგთა თეორიის ერთი ამოცანის ეფექტურობის შესახებ 1999
13 Планирование создания и развития сложной технической системы 1999
14 განრიგთა თეორიის ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნის ალგორითმები 1999
15 პროცესორების მინიმიზაციის ერთი ამოცანა განრიგთა თეორიაში 1998
16 ალგორითმი ერთგანზომილებიანი დაწრის ამოცანისა და კონტეინერში ჩალაგების ამოცანისათვის 1997
17 უკუსვლის სტრატეგია ერთგანზომილებიანი დაჭრის ამოცანაში 1989
18 უკუსვლის სტრატეგია შტობისა და საზღვრების მეთოდში 1987
19 ალგორითმი განრიგთა თეორიის მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანისათვის 1987
20 გრძელვადიანი პროექტების დაგეგმვა შეზღუდული რესურსების პირობებში 1987
21 ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზი ქ. თბილისის მაგალითზე 1984
22 მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების ძირითადი მახასიათებლები 1982
23 დროითი მწკრივების ფიზიოლოგიურ კვლევებში გამოყენების მაგალითი 1980
24 ალგორითმი დისკრეტული ოპტიმიზაციის ორკრიტერიუმიანი ამოცანისათვის 1980
25 უკუსვლის სტრატეგია 2004
26 ალგორითმი განრიგთა თეორიის მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანისათვის 2005
27 გრძელვადიანი პროექტების დაგეგმვა შეზღუდული რესურსების პირობებში 2006
28 ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზი ქ. თბილისის მაგალითზე 2007
29 სიგრძეში ძებნის ალგორითმის გამოყენება განრიგთა თეორიის წრფივი ამოცანისათვის 2008
30 სიგრძეში ძებნის ალგორითმის გამოყენება განრიგთა თეორიის წრფივი ამოცანისათვის 2008