თუ სწავლა გინდა
   
კუთხაშვილი ქეთევან

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • k.kutkhashvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მათემატიკა მათემატიკოსი /
2 მინსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.04.01 2014.07.01
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასისტენტ–პროფესორი 2008
5 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტი მეცნიერ–თანამშრომელი 1977

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 დროითი მწკრივების ფიზიოლოგიურ კვლევებში გამოყენების მაგალითი 1980
2 ალგორითმი დისკრეტული ოპტიმიზაციის ორკრიტერიუმიანი ამოცანისათვის 1980
3 მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების ძირითადი მახასიათებლები 1982
4 ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზი ქ. თბილისის მაგალითზე 1984
5 უკუსვლის სტრატეგია შტობისა და საზღვრების მეთოდში 1987
6 ალგორითმი განრიგთა თეორიის მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანისათვის 1987
7 გრძელვადიანი პროექტების დაგეგმვა შეზღუდული რესურსების პირობებში 1987
8 უკუსვლის სტრატეგია ერთგანზომილებიანი დაჭრის ამოცანაში 1989
9 ალგორითმი ერთგანზომილებიანი დაწრის ამოცანისა და კონტეინერში ჩალაგების ამოცანისათვის 1997
10 პროცესორების მინიმიზაციის ერთი ამოცანა განრიგთა თეორიაში 1998
11 განრიგთა თეორიის ერთი ამოცანის ეფექტურობის შესახებ 1999
12 Планирование создания и развития сложной технической системы 1999
13 განრიგთა თეორიის ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნის ალგორითმები 1999
14 მათემატიკური მოდელის აგება განრიგთა თეორიის ერთი ამოცანისათვის 2002
15 განრიგთა თეორიის ამოცანა სტადიათა განუზღვრელობის პირობებში 2002
16 Исследование ортогональных магнитных систем охватывающих помещения 2003
17 ქ. თბილისის საჰაერო ავზის გამჭუჭყიანებელი ინგრედინტების კონცენტრაციის პროგნოზი დამართვა 2003
18 Об одном методе оптимизации сетевого графика. 2004
19 უკუსვლის სტრატეგია 2004
20 ალგორითმი განრიგთა თეორიის მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანისათვის 2005
21 გრძელვადიანი პროექტების დაგეგმვა შეზღუდული რესურსების პირობებში 2006
22 . Одна задача календарного планирования с векторным показателем качества 2006
23 Одно применение методов анализа временных рядов в электрофизиологии процессов 2007
24 О посттетанической потенциации дендритных потенциалов кори мозга 2007
25 ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზი ქ. თბილისის მაგალითზე 2007
26 სიგრძეში ძებნის ალგორითმის გამოყენება განრიგთა თეორიის წრფივი ამოცანისათვის 2008
27 სიგრძეში ძებნის ალგორითმის გამოყენება განრიგთა თეორიის წრფივი ამოცანისათვის 2008
28 Проблемно-ориентированные рограммы для моделирования некоторых физических процессов 2008
29 სიგრძეში ძებნის ალგორითმის გამოყენება განრიგთა თეორიის წრფივი ამოცანისათვის 2009
30 Некоторые прикладные программы предметной области биологических задач 2009