პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კიკნაძე ვაჟა

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ი. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 1975 2010
2 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მთავარი მკვლევარი 2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 aleksandre amilaxvari,Brdzeni agmosavletisa 1997