ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

გიული ალასანია
პრეზიდენტი
დოქტორი
პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=_zbp-uoAAAAJ
საქართველო – წარსულის გაკვეთილები (ინგლ.), - 1966
ინი ალის "რისალე" როგორც წყარო ოსმალეთის აგრარულ ურთიერთობათა შესწავლისათვის - 1971
ინი ალის "რისალე" როგორც წყარო ოსმალეთის აგრარულ ურთიერთობათა შესწავლისათვის - 1972
ქათიბ ჩელების "ჯიჰან-ნუმა" და მისი ცნობები საქართველოს შესახებ - 1972
საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხი ქათიბ ჩელების ცნობათა შუქზე - 1973
Азербайджан на картах "Джиханнюма" - 1973
ორი ტერმინის განმარტებისათვის თამარის მეორე ისტორიკოსის თხზულებაში - 1973
Сведения Катиба Челеби о Грузиии и Азербайджане - 1974
ბასიანის ბრძოლის თარიღისათვის - 1975
გარმიან", "გარმიანელის" განმარტებისათვის - 1975
Важный источник по истории Армении - 1975
აკად. ვ. გორდლევსკის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი - 1976
აბდულ აზიზ ყარა ჩელები-ზადეს ცნობები საქართველოს შესახებ - 1976
"Проблемы примеч. методов колич. анализа и классификац. источников по отечественной истории"Днепропетровск - 1976
წყაროთმცოდნეობის სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის - 1978
საისტორიო წყაროების გამოცემის ზოგიერთი პრინციპი - 1978
ისტორიული წყაროთმცოდნეობის საყურადღებო მეთოდური სახელმძღვანელო - 1978
ქათიბ ჩელების ცნობები საქართველოს და კავკასიის შესახებ (ქართულ ენაზე). - 1978
წყაროთმცოდნეთა რესპუბლიკური კონფერენცია თელავში - 1980
ცხოვრება საქართველოისა - 1980
ქართული წყაროთმცოდნეობა - 1981
Параллель легенды о Тимуре в сочинении Иоанна Багратиони - 1982
Осмысливая опыт предшественников - 1982
Некоторые вопросы классификационной характеристики древнегрузинской исторической литературы - 1982
Опыт статистической классификации текстов - 1983
ქართული ჰაგიოგრაფიის და საისტორიო მწერლობის შედარებითი შესწავლისათვის - 1983
Некоторые тенденции развития грузинского источниковедения - 1984
პარიზის ქრონიკა თბ., - 1984
რიცხვი და მისტიკა ძველ ქართულ საისტორიო მწერლობაში - 1984
Некоторые вопросы классификационной характеристики дневнегрузинской исторической литературы - 1984
“ქართლის ცხოვრება და ჰიმნოგრაფია”, - 1985
ქართულ საისტორიო წერილობით წყაროთა კლასიფიკაციის საკითხები - 1985
Классификация грузинских письменных исторических источников. - 1986
სამცხე-საათაბაგოს ისტორიის თურქული წყაროები - 1986
ქათიბ ჩელები, - 1986
ქართული წერილობითი ისტორიული წყაროების კლასიფიკაცია. (რუსულ ენაზე). - 1986
Учебник источниковедениz истории ССР, - 1987
იბრაჰიმ ფეჩევი - 1987
წყაროთმცოდნეობის მნიშვნელოვანი შენაძენი - 1987
Видовые и структурные особенности древнегрузинских исторических сочинений - 1988
წყაროთმცოდნეობის თეორიული პრობლემები (ქართულ ენაზე). - 1988
Некоторые вопросы видовой классификации письменных источников с. 76-8 - 1989
ალაზანი და იორი აღმოსავლურ წყაროებში - 1989
От редактора - 1990
Археографическая деятельность Т.П. Енукидзе, - 1990
К памяти Р. К. Кикнадзе - 1991
პარიზის ქრონიკა (რუსულ ენაზე). - 1991
წინასიტყვაობა - წიგნში რ. კიკნაძე - 1992
დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთი ტოპონიმის განმარტება თურქულ წერილობით ძეგლებში - 1993
ერთი ისტორიოგრაფიული ფაქტის შესახებ - 1993
საქართველოს ისტორიის და წყაროთმცოდნეობის მკვლევარი. - 1993
რ. კიკნაძე - 1993
История дороже (рецензия на книгу Сумбат-Заде) - 1994
რეცენზია გ. ჯაფარიძის წიგნზე “საქართველოს და მახლობელი აღმოსავლეთის ისლამური სამყარო მე-12 საუკუნის I-მეოთხედი, - 1995
რეცენზია მზია სურგულაძის წიგნზე “ბაგრატიონების გვარი“, - 1995
თბილისის საემიროს დაარსების თარიღისათვის, გვ. 21-27, - 1999
1995 წლის საუკეთესო შოტლანდიური წიგნი საქართველოსა და ქართველებზე. - 1999
ჰერაკლე კეისარი და საქართველო. - 1999
ნაციონალიზმის კვლევის პოლიტიკურ-კულტურული ასპექტები. - 2000
ბათუმის წარსულიდან - 2000
ქართული წერილობითი წყაროების “ბუნ-თურქები” – “ გვ. 19-29. - 2000
ღვაწლმოსილი მეცნიერი - IX - 2000
ტრადიციისაკენ მიბრუნება - 2000
გურიის წარსულიდან. გვ. 30-35. - 2001
სელიმ I და საქართველო. - 2001
რელიგიური “შეუწყნარებლობა” და ეთნიკური ტულერანტობა შუა საუკუნეებში (საქართველოს მაგალითზე), გვ. 18-27. - 2001
აღმსარებლობის როლი ეროვნული თვითშეგნების ჩამოყალიბებაში. 44-56 - 2001
კავკასიის მძიმე მდგომარეობა: კავკასიის სტაბილურობა - 2001
ქართველების და დანიშმენდიანების ურთიერთობების წარსულიდან - 2002
ქართული სამართალი (საქართველოს კანონის ისტორიული ფესვები) - 2002
თბილისის წარსულიდან. 2002, გვ. 307-314 - 2002
“დასავლეთი და აღმოსავლეთი” ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით. - 2002
ბარათაშვილების წარმომავლობისათვის. - 2002
თვითიდენტიფიკაცია შუა საუკუნეების საქართველოში - 2003
ქართველების და ისლამამდელი თურქების ერთობლივი ბრძოლის ისტორიიდან - 2003
საქართველოს დამოუკიდებლობა ოსმალეთზე ქაღალდზე და რეალობაში. გვ. 19-27 - 2003
ყივჩაღები და საქართველო - 2003
ქართველები და ისლამამდელი თურქები. - 2003
გაერთიანებული სამეფოს სათავეებთან - 2004
მისი ცხოვრების გზა ნიმუში ერის სამსახურისა (აკად. კონსტანტინე წერეთლის ცხოვრება და შემოქმედება) - 2004
კომენტარი ვახუშტი ბაგრატიონის ერთი მტკიცებულების შესახებ - 2004
გზებისა და მოგზაურობის მნიშვნელობა საქართველოში - 2004
რელიგიური ტოლერანტულობა. - 2004
ქრისტიანობის XX საუკუნე საქართველოში - 2004
Georgia on civilization crossroads (Historic experience of İnteraction). ( in English) - 2004
ქართულ-თურქული საზღვრები გვიან შუა საუკუნეებში XIII. - 2005
რუმის სულთნი ალა ად-დინ ქეიყობად I და საქართველო . - 2005
შავი ზღვა. - 2005
აკადემიკოსი კონსტანტინე წერეთელი. - 2005
საქართევლო ყივჩაღები- თურქები.2. , რედაქტორები: ჰასან ჯელალ გიუზელი, პროფ. ქემალ ჩიჩექი, პროფ. სელიმ ქოჯა, (თურქულ ენაზე) Gürcistan Kipcakları – Türkler.2. Yeni Türkiye Yayınlayı. Editörler hasan Celal Güzel, Prof.Dr. Kemal Çiçek, Prof. Dr. Salim Koca. Ankara, 2005. - 2005
Women in Georgia. (in English). - 2006
საქართველოში ქრისტიანობის ოცი საუკუნე. - 2006
ქართველთა სამეფოს სათავეებთან - 2006
ვინ იყო ლეონ II. - 2006
ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში. (ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე). - 2006
საქართველო და დასავლეთი. - შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნები და ურთიერთობა. ევრო კავშირთან ურთიერთობის პერსპექტივები, - 2007
საერთაშორისო თანამშრომლობა როგორც ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია და მისი პრევენცია საქართველოში. - 2007
აფხაზთა სამეფოს შემქმნელის ვინაობისათვის. - 2007
განათლება როგორც პრიორიტეტი - დიდი ხნის ტრადიცია საქართველოში. “New Trends in Higher Education” - 2007
საისტორიო კრებული (ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე), - 2007
ქართველი მეფეების საგარეო პოლიტიკის ისტორიიდან. - 2008
საქართველო XX საუკუნეში. (ქართულ-ინგლისურ ენაზე.) - 2008
თბილისი უცხოურ წყაროებში. - (ინგლ. ენაზე). გამოცემა I. საქართველოს უნივერსიტეტი. გვ. 200-244 - 2008
ქართველები და ისლამამდელი თურქები, (ქართულ ენაზე) - 2008
ისტორიის გადაწერის აუცილებლობა ერთ კონკრეტულ მაგალითზე (სულტანი-ხალიფა), გვ.29-51. - 2009
Historical Backgrounds of Entrepreneurial Development in Georgia: An Overview of Business Environment. Achievements and Challenges. pp. 565-573 – International Management Development Research Yearbook. Manahement Challenges in an Environment of Incresing Regional and Global Concerns. Edited by Erdener Kaynak, Ph.D., D. Sc. Pensylvania State University at Harrisburg, Talha D. Harcar, Ph.D. Pensylvania State University at Beaver, - 2009
ქართველები უცხოეთში.დიასპორა და დიალოგი კუტურათა შორის. - 2009
საქართველო მე-14 საუკუნის პირველ მეოთხედში- ( English) - 2009
საქართევლო მე-14 საუკუნის პირველ მეოთხედში-( English) - 2009
ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა საქართველოში. - 2009
თურქ-სელჩუკების ადრეული პერიოდის გამოცდილებიდან. - 2010
საქართველო და დასავლეთი. - 2011
ისლამი და რელიგიური განათლება თურქეთში . გვ. 35-50. - 2011
ორი განსხვავებული ხედვა სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტებზე. გვ. 11-37. - 2011
Kipchaks in Georgia,pp. 7-24 (in English) - 2011
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIX ს. – XXI ს//-ის დასაწყისიდან. (ქართულ ენაზე). - 2011
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIX ს. – XXI ს//-ის დასაწყისიდან. (ქართულ ენაზე). - 2011
ვინ არიან წანარები? 161-174 - 2012
საქართველო-თურქეთის ურთიერთობები. გვ.7-8 - 2012
საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი გიორგი ბრწყინვალის მეფობაში. გვ.25-51, - 2012
თურქეთის რესპუბლიკა საგარეო პოლიტიკის ახალი გამოწვევების წინაშე (ისტორიოგრაფიული მიმოხილვა)გვ.121-140 - 2013
რეცენზია წიგნზე - ემზარ მაკარაძე. თურქეთის საშინაო პოლიტიკა 1980-2011 წლებში, I, Emzar Makaradze. Turkey`s Domestic Politics in the Years 1980-2011. - 2013
Who are the Tsanars?- (In English). - 2013
აკადემიური გამოცემის საუკეთესო ნიმუში. (რეცენზია წიგნზე- მ. სანაძე, გ. არახამია. „VI ს. ისტორიული ქრონიკა დავით და კონსტანტინეს წამებაში“). - 2013
რევაზ კიკნაძე, გვ.319-321 - 2013
რევაზ კიკნაძე, გვ.319-321, - 2013
ქათიბ ჩელების ცნობები საქართველოს და კავკასიის შესახებ (ქართულ ენაზე) - 2013
ქართველები და ისლამამდელი თურქები, (თურქულ ენაზე), - 2013
საქართველო და პოლონეთი ანტიოსმალურ კოალიციებში გვ. 175-205 - 2014
ერთი ეპიზოდი პროფესორ გივი წულაიასთან დაკავშირებით.მთავარი რედაქტორები: ბეჟნ ხორავა, ლია ახალაძე, კახა კვაშილავა - 2014
Рецензия. На диссертационную работу Г.В. Цулая "Ранний цикл свода Грузинских летописей "Картлис Цховреба" (анализ этнокультурной проблематики), представленную на соискание ученой степени доктора исторических наук. მთავარი რედაქტორები: ბეჟნ ხორავა, ლია ახალაძე, კახა კვაშილავა - 2014
საქართველო-ეგვიპტის დიპლომატიური ურთიერთობების ისტორიიდან XII-XIV საუკუნეები. ისტორიული რეპრეზენტაცია, თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები. გვ. - 2014
Georgia as a transit territory linking Persia to Europe (the 16 th-17 th centuries). p.1-23 - 2014
The Relations Between Pre-Islamıc Turks and Georgıans From the Third to the Ninth Century. A History of Bizantine-Persian Politics in the Caucasus. - 2014
სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთობა თურქეთის სახელმწიფოში(ისლამის როლი სეკულარულ თურქეთში). გვ. 203-228 - 2015
Georgian-Polish-Ottoman Relations in the 16th -17th Centuries/ 16. Ve 17. Yüzyılda Gürcistan-Lehistan-Osmanlı İmparatörlüğü İlişkileri. გვ. 72-90. - 2015
რედაქტორისაგან.- წიგნში მანანა სანაძე ქართველთა ცხოვრება წიგნი III. ქართლის მეფეებისა და პატრიკიოსების ქრონოლოგია (ფარნავაზიდან აშოტ კურაპალატამდე). - 2016
Level of Independence in Georgia Throughout the 14th Century ”. p. 964-978. - 2016
New Trends in Education System in Georgia. October. ტაივანი. ტაიპეი. - 2016
Some Tendencies of the Foreign Policy of Turkey. გვ. 283-305 - 2016
Historic City of Georgia- Samshvilde. - 2016
„მეფეთ მეფე თამარის გარდაცვალების თარიღი“. “Kral Tamar’ın ölüm tarihi”. - 2017
Women in Georgia Facing the New Challenges (Case Study: Females at the University of Georgia“ - 2017
დავით (დევი) კაციტაძე. ანოტირებული ბიბლიოგრაფია. - 2017
რევაზ კიკნაძის 95 წლისთავის გამო. მეცნიერის ღვაწლი. - 2017
რეცენზია მარიამ ჩხარტიშვილის წიგნზე:ხოსროვათა სამეფო სახლის ისტორია - 2018
Tbilisi in the 20 th Century. - 2018
Tbilisi in the 20 th Century. p. 1-12. - 2018
სერგი ჯიქია. 120. მოგონებები. - 2018
რეცენზია მარიამ ჩხარტიშვილის წიგნზე: „საქართველო III-V საუკუნეებში. ხოსროვანთა სამეფო სახლის ისტორია“ - 2018
კონფერენციები  
Diyalog Avrasya - 01-01-2001
თურქეთის ისტორია - 01-01-2002
Diyalog Avrasya - 01-01-2002
Catholic mission in Georgia - 01-01-2002
Traditional and non-teraditional religions in Georgia - 01-01-2002
The Great Silk Road and Georgia - 01-01-2003
The role of education fior peaceful resolution of conflicts - 01-01-2007
ჯალალ ედ–დინ რუმი და საქართველო - 01-01-2007
Surveillance and Border control in the Caucasus - 01-01-2007
The role of education and Media from Intercultural Dialogue to Living Together - 01-01-2007
Trade Bridge "Turkey-Eurasia II" - 01-01-2007
ახალგაზრდა გამომგონებელთა ოლიმპიადის პროექტი - 01-01-2007
კურსები  
სადისერტაციო ნაშრომი ისტორიაში-HIST7330 (  2016/2017; )

გიული ალასანია - საქართველოს უნივერსიტეტის დამფუძნებელი, პრეზიდენტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი.

დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის თურქეთის ისტორია. 1969 წლიდან მუშაობდა საქ.მეცნიერებათა აკადემიის ი.ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის წყაროთმცოდნეობის განყოფილებაში, ლაბორანტის, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომლის და უფროსი მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობებზე. 1989-2006 წლებში იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის წყაროთმცოდნეობის განყოფილების გამგე.

ამავე ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო  (1974 წ.) და სადოქტორო დისერტაციები (1987 წ.)  ისტორიაში.

1991 წელს უმაღლესმა საატესტაციო კომისიამ მიანიჭა პროფესორის წოდება.

1990-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე.

1998-2014 წლებში მუშაობდა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე, 2002-2014 წწ. იყო ამავე უნივერსიტეტის პრორექტორი.

2004 წლიდან არის საქართველოს უნივერსიტეტის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი. ამავე უნივერსიტეტში იკავებს პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას.

ლექციები წაკითხული აქვს ჰარვარდის უნივერსიტეტში, აზერბაიჯანის დიპლომატიის აკადემიაში, ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში, პიზის უნივერსიტეტში.

 

1996 წელს გაიარა ორთვიანი პროგრამა (ამერიკული საბჭოების -American Councils შერჩევით) მისისიპის  უნივერსიტეტში (ოქსფორდი, აშშ); 

1996 წელს ასევე ორთვიანი პროგრამა მერილენდ კოლეჯ პარკის უნივერსიტეტში (Washington DC, University of Merry-land College Park, აშშ) საერთაშორისო განვითარებისა და კონფლიქტის მართვის ცენტრში ასევე ამერიკული საბჭოების (AC) შერჩევით.

2005 -2004 წწ. იყო კვლევების ხელმძღვანელი  ჟორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროფესორ ლუის შელის მიერ დაარსებულ  „ტრანსნაციონალურიდანაშაულისადაკორუფციასთან ბრძოლისცენტრში“.

2000 წელს განახორციელა ერთთვიანი კვლევითი პროექტი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში (CEU ბუდაპეშტი, უნგრეთი), სოროსის ფონდის შერჩევით.

2001 წელს ამერიკის საბჭოების შერჩევით იყო აშშ-ში სამკვირიანი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სკოლის დირექტორების პროგრამის კოორდინატორი (ვაშინგტონი და მონტანას შტატი).

გამოცემული აქვს 140 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 9 წიგნი სხვადასხვა ენებზე.

მიღებული აქვს 10-მდე ჯილდო, მათ შორის 1980 წელს კომკავშირული პრემია. 2004 წელს სტამბულში (თურქეთი) თურქული ენის საზოგადოებამ დააჯილდოვა თურქოლოგიაში შეტანილი წვლილისათვის. 2006 წელს ორგანიზაციამ „ოქროს ფრთა“ აღიარა წლის ადამიანად. 2007 წელს გახდა მშვიდობის ელჩი. 2010 წელს მიენიჭა ივ. ჯავახიშვილის აკადემიური სახელობითი პრემია, 2012 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გადაეცა თურქეთის  „19 მაისის უნივერსიტეტის“  პრემია  თურქეთის კულტურაში შეტანილი წვლილისათვის. ამავე წელს ფესტივალმა „ჩვენებურები“ (პრეზიდენტი გიული ალასანია) მიიღო ნეტარი იოანე პავლე II სახელობის მშვიდობის პრემია, 2013 წელს დაჯილდოვდა დელ ბიანკოს ფონდის ბრინჯაოს მედლით, დამზადებული ცნობილი ფლორენციელი ოქრომჭედლის პენკოს მიერ. ასეთი სულ ხუთია გადაცემული).

 

ფლობს ქართულ, ინგლისურ, ფრანგულ, გერმანულ, რუსულ და  თურქულ ენებს.

 

 

სამეცნიერო სფერო

გ. ალასანიას სამეცნიერო მუშაობის სფეროა თუქეთის და ახლო აღმოსავლეთის ისტორია. ის არის მრავალი საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე და ორგანიზატორი.გამოქვეყნებული აქვს 140-ზე მეტი ნაშრომი, მათ შორის  მონოგრაფიები, საქართველოში და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. 

 

 

გამოქვეყნებული წიგნები:

 1. ქათიბ ჩელების ცნობები საქართველოს და კავკასიის შესახებ (ქართულ ენაზე). გამომც. “მეცნიერება”, რედ. ს. ჯიქია. 1978, თბ., 310 გვ
  ქათიბ ჩელების ცნობები საქართველოს და კავკასიის შესახებ (ქართულ ენაზე)გამომც. „ჰოროსი“.XXI”, მეორე გამოცემა, 2013 თბ.
 2. ცხოვრება საქართველოისა, გამომც. “მეცნიერება”, რედ. რ. კიკნაძე, 1980 თბ., 172 გვ
 3. ქართული წერილობითი ისტორიული წყაროების კლასიფიკაცია. (რუსულ ენაზე). გამომც. “მეცნიერება”, რედ. რ. კიკნაძე, 1986 თბ., 244 გვ.
 4. წყაროთმცოდნეობის თეორიული პრობლემები (ქართულენაზე). გამომც. “მეცნიერება”, რედ. უ.სიდამონიძე (თანაავტორირ. კიკნაძე), 1988, თბ., 134 გვ.
 5. პარიზის  ქრონიკა (რუსულენაზე). გამომც. “მეცნიერება”, რედ. თ. ბერაძე. 1991 თბ., 128 გვ.
 6. ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში. (ქართულ, ინგლისურ, რუსულენებზე). გამომცემლობა “დიასპორა”. 2006
  ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში. (ქართულ, ინგლისურ, რუსულ, თურქულ ენებზე) მეორე გამოცემა, 2007
  ქრისტიანობის ოცი საუკუნე საქართველოში. (ქართულ, ინგლისურ, რუსულ, თურქულ, ფრანგულ ენებზე), 2010
 7. ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და მისი ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიასთან (XIX ს. – XXI ს//-ის დასაწყისიდან.   თანაავტორები გ. სანიკიძე, ნ. გელოვანი). (ქართულენაზე).ილიას სახ. უნივერსიტეტი, თბილისი, 2011
 8. საისტორიო კრებული (ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე), თბილისი, 2007, 551 გვ.
 9. ქართველები და ისლამადელი თურქები, (ქართულ ენაზე), თბილისი, 2008.
  ქართველები და ისლამადელი თურქები, (თურქულ ენაზე), ტრაპიზონი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი. რედაქტორები: პროფ. ქემალ უჩუნჯუ, ასოც.პროფ. ერდოღან ალთინქაინაქი, 2013
  ქართველები და ისლამადელი თურქები, (ინგლისურ ენაზე )- The    Relations  Between Pre-Islamıc Turks and Georgıans From  the  Third to the Ninth Century. A History of Bizantine-Persian Politics in the Caucasus.   With a Foreword by  Gocha Djaparidze.
  წიგნზე დაიწერა რეცენზია The    Relations  Between Pre-Islamıc Turks and Georgians From  the  Third to the Ninth Century. A History of Bizantine-Persian Politics in the Caucasus. Caucasus Journal of Social Sciences. Volume 8, Issue 1. The University of Georgia Publishing House. pp. 1-27. 2015. A Queenston Book Published by The Edwin Mellen Press Lewiston * Lampeter. 418 pages.2014

 

 

გამოქვეყნებული შრომების სია:

 1. ქართული წყაროთმცოდნეობა I (რეცენზია),  გაზ. “ლიტერატურული საქართველო”,  თბ., 1970
 2. ვაინი ალის  “რისალე” როგორც წყარო ოსმალეთის აგრარულ ურთიერთობათა შესწავლისათვის (0,8), “ქართულუ წყაროთმცოდნეობა” III, რედ. რ. კიკნაძე, თბ., 1971
 3. საქართველო “ჯიჰან-ნუმას” კავკასიის რუკაზე (0,5), “მაცნე”, ისტ. სერია,თბ., 1972
 4. ქათიბ ჩელების  “ჯიჰან-ნუმა” და მისი ცნობები საქართველოს შესახებ (0.8), “ქართული წყაროთმცოდნეობა” IV, თბ.,1972
 5. საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხიქათიბ ჩელების ცნობათა შუქზე “მაცნე”, ისტ. სერია 2,  თბ., 1973
 6. Азербайджан на картах “Джиханнюма” (0,5), “მაცნე”, ისტ. სერია 4
 7. ორი ტერმინის განმარტებისათვის თამარის მეორე ისტორიკოსის თხზულებაში (0,4)  “აღმოსავლური ფილოლოგია”,  Tb., 1973
 8. Сведения Катиба Челеби о Грузии и Азербайджане,  Автореферат канд. Диссертации,თბ., 1974
 9. ბასიანის ბრძოლის თარიღისათვის, “მაცნე”, ისტ. სერია 1, თბ., 1975
 10. “გარმიან”, “გარმიანელის” განმარტებისათვის,  მაცნე, ენისა და ლიტ, სერია, 4.თბ., 1975
 11. Важный источник по истории Армении (0,3),“მაცნე”, ისტ. სერია 3, თბ., 1975
 12. აკად. ვ. გორდლევსკის  დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი  (0,2), “მაცნე”, ისტ. სერია 4, თბ, 1976
 13. აბდულ აზიზ ყარაჩელები-ზადეს  ცნობები საქართველოს შესახებ.  საისტორიო კრებული, რედ. ა. აბდალაძე, მაცნე,ისტ. ს. 3, E თბ., 1976
 14. წყაროთმცოდნეობის სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის (0,2),  მაცნე, ისტ. ს. 3,E თბ., 1978
 15. საისტორიო წყაროების გამოცემის ზოგიერთი პრონციპი (0,7), “ქართული წყაროთმცოდნეობა”V, თბ., 1978
 16. ისტორიული წყაროთმცოდნეობის საყურადღებო მეთოდური სახელმძღვანელო (0,2) “ქართული წყაროთმცოდნეობა”, რედ. რ. კიკნაძე,  თბ.,1978
 17. წყაროთმცოდნეთა რესპუბლიკური კონფერენცია თელავში  – მაცნე, ისტორიის სერია # 1, “მაცნე”, ისტ. სერია 1, თბ., 1980
 18. ქართული წყაროთმცოდნეობა, “მაცნე, ისტ. სერია 1, თანაავტორიგ. ანჩაბაძე, თბ., 1981
 19. Параллель легенды о Тимуре в сочинении Иоанна Багратиони,  Письменные Памятники Востока, М, 1982
 20. Опыт статистической классификации текстов (1,5), “მაცნე”, ისტ. სერია 2, თანაავტორიი. ორლოვი, 1983
 21. Осмысливая опыт предшественников,  “Заря Востока” 18 мая, Тб, 1982
 22. ქართული ჰაგიოგრაფიის და საისტორიო მწერლობის შედარებითი შესწავლისათვის (1,2),  მაცნე, ენისა და ლიტ. სერია  2, თბ., 1983
 23. Некоторые тенденции развития грузинского источниковедения (1,6), “Источниковедческие разыскания”, Тб, 1984
 24. პარიზის ქრონიკა თბ., 1984
 25. რიცხვი და მისტიკა ძველ ქართულ საისტორიო მწერლობაში (1,2), “მაცნე”, ისტ. სერია 4, 1984
 26. “ქართლის ცხოვრება და ჰიმნოგრაფია”,  მაცნე, ენისა და ლიტ. სერია 3, 1985
 27. Некоторые вопросы классификационной характеристики дневнегрузинской исторической литературы (0,7), “Источниковедческие разыскания” ред. Р. Кикнадзе, Тб, 1984
 28. ქართულ საისტორიო წერილობით წყაროთა კლასიფიკაციის საკითხები (2,5) “ქართული წყაროთმცოდნეობა”, VI. 1985
 29. სამცხე-საათაბაგოს ისტორიის თურქული წყაროები  (0,1), “ქართული წყაროთმცოდნეობა”, VI. 1986
 30. Классификация грузинских письменных исторических источников,  Автореферат докторской дисертации, Тб, 1986
 31. ქათიბ ჩელები,  ქსე 10, 1986
 32. იბრაჰიმ ფეჩევი , “ქართული ქყაროთმცოდნეობა”, VI, 1987
 33. წყაროთმცოდნეობის მნიშვნელოვანი შენაძენი (0,1), “მაცნე”, ისტ. ს 2, 1987
 34. Учебник источниковедениz истории ССР, “macne”, ist. s 3
 35. Видовые и структурные особенности древнегрузинских историческихсочинений“Источниковедческие разыскания”1988
 36. Некоторые вопросы видовой класификации письменных источников с. 76-8Проблемы примен. методов колич. анализа и классифик. источников по отечественной истории, Днепропетровск. 1989
 37. ალაზანი და იორი აღმოსავლურ წყაროებში (0,8), “მაცნე”, ისტ. ს 1, 1989
 38. Археографическая деятельность Т.П. Енукидзе,   Археографический ежегодник ред. С.О. Шмидт,  М, 1990
 39. От редактора В книге Парсадан Горгиджанидзе. История Грузии. пер. с древнегр. и вступл. Р. К. Кикнадзе,  Тб., 1990
 40. К памяти  Р. К. Кикнадзе,  Археографический ежегодник ред. С.О. Шмидт,   М., 1991
 41. წინასიტყვაობა - წიგნში რ. კიკნაძე  საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობის საკითხები, რედ. გ. ალასანია, 1992
 42. რ. კიკნაძე – “ქართული წყაროთმცოდნეობა” VIII,  რედ. გ. ალასანია, 1993
 43. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთი  ტოპონიმის განმარტება თურქულ წერილობით ძეგლებში, “ქართული წყაროთმცოდნეობა”, VIII, 1993
 44. ერთი ისტორიოგრაფიული ფაქტის შესახებ, “მაცნე”, ისტ. ს 2, რედ. რ. მეტრეველი, 1993
 45. საქართველოს ისტორიის და წყაროთმცოდნეობის მკვლევარი, “საქართველოს რესპუბლიკა”13 ოქტომბერი, თბ., 1993
 46. Истина дороже (рецензия на книгу Сумбат-Заде)   “Свободная Грузия”             Тб. 1994
 47. რეცენზია გ. ჯაფარიძის წიგნზე  “საქართველოს და მახლობელი აღმოსავლეთის ისლამური სამყარო მე-12 საუკუნის  I-მეოთხედი, “კავკასიონი”,  1995
 48. რეცენზია მზია სურგულაძის წიგნზე   “ბაგრატიონების გვარი“, გაზ. “კავკასიონი” 5, 3. 1995
 49. საქართველო – წარსულის გაკვეთილები (ინგლ.), “Caspian Crossroads” 5 Editor J. Mollazade Washington  1966
 50. წინასიტყვაობა – კრ. “აფხაზეთის ისტორიის პრობლემები”. რედ. გ. ალასანია,  თბ., 1998.
 51. თბილისის საემიროს დაარსების თარიღისათვის, გვ.  21-27,  ჟურნ.“ანალები“, Iსაქ. მეცნ. აკადემიის  ი. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.  თბ., 1999.
 52. 1995 წლის საუკეთესო შოტლანდიური წიგნი საქართველოსა და ქართველებზე. გვ. 108-114.- მნათობი 9-10, 1999 (თანაავტორით.ბერაძე).
 53. ჰერაკლე კეისარი და საქართველო. გვ. 21-32. “ფილოლოგიურ-ისტორიულიძიებანი”- აკად. თ. ყაუხჩიშვილისსაიუბილეოდ. 80. თბ., 1999.
 54. ნაციონალიზმის კვლევის პოლიტიკურ-კულტურული ასპექტები. “ქართველოლოგიური მემკვიდრეობა”, IV, ქუთაისი, 2000, გვ., 24-34.
 55. ბათუმის წარსულიდან “ანალები“ 2000, I, გვ. 28-33.
 56. ქართული ეკლესიის ისტორიის პირველი სრული გამოკვლევა. თბ.., 2000 (ბროშურაში მოთავსებულია ვ. გოილაძის  და გ. ალასანიას რეცენზიები ანანია ჯაფარიძის  “ქართული ეკლესიის ისტორიაზე”) თბ. 2000.
 57. ქართული წერილობითი წყაროების  “ბუნ-თურქები” – “ქართული წყაროთმცოდნეობა”, IX, 2000. გვ. 19-29.
 58. ღვაწლმოსილი მეცნიერი - “ქართული წყაროთმცოდნეობა”, IX, 2000. (თანაავტორები  მ. ინაძე, ნ. ლომოური, ო. ლორთქიფანიძე, დ. მუსხელიშვილი) გვ. 5-9.
 59. გურიის წარსულიდან. – ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, #2 (435), Tb., 2001, გვ. 30-35.
 60. ტრადიციისაკენ მიბრუნება – ჟურ. “ხიდი”, 5, 2000 (ქართულ-ინგლისური), 2 გვ.
 61. სელიმ I და საქართველო. – ტიპოლოგიური ძიებანი –IV– საქ. მეცნ. აკად.  . წერეთლის სახ.აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, თბ., 2001, გვ. 22-32.
 62. ქართულ-თურქულისაზღვრები გვიან შუა საუკუნეებში XIII. Turk Tarih Kongresi. ანკარა, 4-8 Ekim, 1999/ kongreye sunulan Bildiriler, 2005, p. 163-172. (ინგლისური)
 63. რელიგიური  “შეუწყნარებლობა” და ეთნიკური  ტულერანტობა  შუა საუკუნეებში (საქართველოს მაგალითზე), გვ. 18-27. კრ. “ქართველური მემკვიდრეობა”, 2001.
 64. აღმსარებლობის როლი ეროვნული თვითშეგნების ჩამოყალიბებაში. Kრ. “ქართული საეკლესიო გალობა. ერი და ტრადიცია”, თბ., 2001, 44-56
 65. კავკასიის მძიმე მდგომარეობა: კავკასიის სტაბილურობა “Georgian – Times” – 2, დეკემბერი, ორშაბათი, 2001. (თანაავტორიJ. Silverman). –(ინგლისური)
 66. თბილისის წარსულიდან. – თსუ შრომები, 341, აღმოსავლეთმცოდნეობა, თბ., 2002, გვ. 307-314 (თანაავტორი თ. კუბლაშვილი).
 67. “დასავლეთი და აღმოსავლეთი” ქართული წერილობითი წყაროების    მიხედვით. კრ.“ქარველური მემკვიდრეობა“, ქუთაისი, 2002.
 68. ქართველების და დანიშმენდიანების ურთიერთობის წარსულიდან.- კრ., ანამკი, ისტორიულ-ფილოლოგიურიძიებანი, თბ., 2002, გვ. 107-124.
 69. თვითიდენტიფიკაცია შუა საუკუნეების საქართველოში.- კრ. “ქართველური მემკვიდრეობა”, VII,  ქუთაისი, 2003, გვ. 22-33.
 70. ბარათაშვილების წარმომავლობისათვის. – ანალები, 2002,2.
 71. ქართული სამართალი (საქართველოს კანონის ისტორიული ფესვები)- Khidi - ხიდი, ამერიკის შეერთბული შტატების სამეცნიერო-სასწავლო პროგრამებისმონაწილეთა ასოციაციის ჟურნალი, 2002. 7
 72. საქართველოს დამოუკიდებლობა ოსმალეთზე ქაღალდზე და რეალობაში. საერთაშორისო ჟურნალი. აღმოსავლეთი და კავკასია, # 1, 2003, გვ. 19-27
 73. ქართველებისა და ისლამამდელი თურქების ერთობლივი ბრძოლის ისტორიიდან – საერთშორისო ჟურნალი “აღმოსავლეთი და კავკასია”, # 2 , თბ., 2003.
 74. ყივჩაღები და საქართველო – კრ, მიძღვნილი ვალერიან გაბაშვილისადმი, თბ., 2003.
 75. ქართველები და ისლამამდელი თურქები. კავკასია (V.7 ) თბილისი (ინგლის.)2003.
 76. გზებისა და მოგზაურობის მნიშვნელობა  საქართველოში ( პირველი საერთაშორისო აბრეშუმის გზის სიმპოზიუმის შრომების კრებული). იზმირი, 2004.
 77. რელიგიური ტოლერანტულობა.- კრ. ქრისტიანობის XX საუკუნე საქართველოში, ლოგოსი, 2004.
 78. გაერთიანებული სამეფოს სათავეებთან – ანალები, 2004 #2.
 79. ვახუშტი ბაგრატიონისერთი ცნობის კომენტარი. –“ქართული წყაროთმცოდნეობა” X, მიძღვნილი აკად. დ. მუსხელიშვილისადმი, თბ., 2004 წ.
 80. ქრისტიანობის  XX საუკუნე საქართველოში (ქართულ, რუსულდა ინგლისურ ენებზე), საიუბილეო დისკი.
 81. მისი ცხოვრების გზა ნიმუში ერის სამსახურისა (აკად. კონსტანტინე წერეთლის ცხოვრება და შემოქმედება). – გაზ. “საქართველოს რესპუბლიკა” 30.X 227 (4956). 2004.
 82. რუმის სულთნიალაად-დინქეიყობად I და საქართველო . – კრ. “ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო” IV, თბ., 2005, ეძღვნებაპროფ. კარლო კუციას დაბადებიდან 70 წლისთავს.
 83. შავი ზღვა. მეორე საერთაშორისო აბრეშუმის გზის სიმპოზიუმი– “BSEC შესწავლა”, 6-7 მაისი, 2005 თბილისი.  საქართველო.
 84. აკადემიკოსი კონსტანტინე წერეთელი. – აღმოსავლეთი და კავკასია 3. 2005. გვ., 13-15.
 85. Georgia on civilization crossroads (Historic experience of İnteraction). Materials of Tbilisi İnternational     Forum  “Globalization and Dialogue between civilizations”. Tbilisi, 2004.  ( in English)
 86. საქართევლო ყივჩაღები- თურქები.2. ახალი თურქული გამოცემა, რედაქტორები: ჰასან ჯელალ გიუზელი, პროფ. ქემალ ჩიჩექი, პროფ. სელიმ ქოჯა,  ანკარა, 2005 (თურქულ ენაზე) Gürcistan Kipcakları – Türkler.2. Yeni Türkiye Yayınlayı. Editörler hasan Celal Güzel, Prof.Dr.  Kemal Çiçek, Prof. Dr. Salim Koca. Ankara, 2005.
 87. Women in Georgia. – Journal of  İnternational Black Sea University. Tbilisi. 2006 (in English).
 88. საქართველოში ქრისტიანობის ოცი საუკუნე. –საერთაშორისო შავი ზღვის უნივერსიტეტის ჟურნალი.თბილისი 2006.
 89. “ქართველთა სამეფოს სათავეებთან” – ქართული წყაროთმცოდნეობა XI, თბილისი, 2006.
 90. საქართველო და დასავლეთი. - შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნები და  ურთიერთობა. ევრო კავშირთან ურთიერთობის პერსპექტივები, მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. თბილისი, 2007.
 91. საერთაშორისო თანამშრომლობა როგორც ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია და მისი პრევენცია საქართველოში. 138-153. “პასუხი ტერორიზმზე და მისი გაგება”ნატოს უსაფრთხოება სამეცნიერო სერია. ადამიანური და საზოგადოებრივი დინამიკა. –ტომი 19, ჰუსეინ ურმაზის, ბილალ სევინჩის, აჰმედ საიდ იაილას, სიდდიკ ეკიჩის რედაქტირებით IOS გამომცემლობა. (ინგლისური), 2007, ამსტერდამი, ბერლინი, ოქსფორდი, ტოკიო, ვაშინგტონი.
 92. ვინ იყო ლეონ II. – აღმოსავლეთი და კავკასია” 4, Tb., 2006. გვ., 25-34.
 93. აფხაზთა სამეფოს შემქმნელის ვინაობისათვის. – მოამბე, საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ტ.I, 3, თბილისი.2007
 94. განათლება როგორც პრიორიტეტი - დიდი ხნის ტრადიცია საქართველოში. –“New Trends in Higher Education” , 4-6 May, 2007, Tbilisi/Georgia, 4th International Silk Road Symposium.
 95. ქართველი მეფეების საგარეო პოლიტიკის ისტორიიდან. – კრ. “ნოდარ შენგელია”   თბ., 2008, გვ 25-36.
 96. საქართველო XX საუკუნეში. – “საქმიანი საქართველო”, 2008 (ქართულ-ინგლისურ ენაზე.)
 97. თბილისი უცხოურ წყაროებში. -  “Caucasus journal of social sciences”, I. Tb., 2008. (ინგლ. ენაზე). გამოცემა  I. საქართველოს უნივერსიტეტი. გვ. 200-244
 98. ისტორიის გადაწერის აუცილებლობაერთ კონკრეტულ მაგალითზე (სულტანი-ხალიფა), კრ. Dდ. კაციტაძე , 80. თბილისი 2009, გვ.29-51.
 99. Historical Backgrounds of Entrepreneurial Development in Georgia: An Overview of Business Environment. Achievements and Challenges.  pp. 565-573 – International Management Development Research Yearbook. Manahement Challenges in an Environment of Incresing Regional and Global Concerns. Edited by Erdener Kaynak, Ph.D., D. Sc. Pensylvania State University at Harrisburg, Talha D. Harcar, Ph.D. Pensylvania State University at Beaver, Eighteenth World Business Congress, Advances in Global Management Development, Volume XVIII, 2009, ISBN: 1-888624-08-6.
 100. ქართველები უცხოეთში.-~დიასპორა და დიალოგი კუტურათა შორ ის.თბილისი 2009. UNESCO
 101. საქართევლო მე-14 საუკუნის პირველ მეოთხედში- “Caucasus journal of social sciences”, II. Tb., 2009.( English)
 102. ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა საქართველოში. – სეკულარიზაცია: კონცეპტი და კონტექსტები. თბილისი, 2009, გვ .238-266.
 103. თურქ-სელჩუკების ადრეული პერიოდის გამოცდილებიდან.  ქართული წყაროთმცოდნეობა XII. თბილისი. 2010
 104. საქართველო და დასავლეთი. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, სამეცნიერო კონფერენცია “საქართველო ევროპულ სივრცეში”, შრომები. 2011
 105. ისლამი და რელიგიური განათლება თურქეთში. –გვ.35-50.შავი ზღვის საერთშორისო უნივერსიტეტის  სამეცნიერო ჟურნალი,   გამოცემა 2, თბილისი, 2011. (თანაავტორი –ნანა გელოვანი) gv.35-50
 106. ორი განსხვავებული ხედვა სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტებზე. – “ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო” - 7, 2011,გვ. 11-37.
 107. ვინ არიან წანარები? - აღმოსავლეთმცოდნეობა, 2012, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, თბ, 2012, 161-174
 108. საქართველო-თურქეთის ურთიერთობები. კრ. ქართულ-თურქულიურთიერთობები.  გორის უნივერსიტეტი. გამომცემლობა `უნივერსალი`. 2012. გვ.7-8
 109. საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი გიორგი ბრწყინვალის მეფობაში. საისტორიო კრებული 2, წელიწდეული, მხედარი, გვ.25-51, 2012. რედ: გ. ჯაფარიძე
 110. Kipchaks in Georgia,.- Caucasus Journal of Social Sciences, Volume 4, Issue 2, The University of Georgia, Tbilisi, pp. 7-24 2011 (in English)
 111. თურქეთის რესპუბლიკა  საგარეო პოლიტიკის ახალი გამოწვევების წინაშე (ისტორიოგრაფიული მიმოხილვა)ö – აღმოსავლეთმცოდნეობა, 2,2013, გვ.121-140
 112. რეცენზია წიგნზე - ემზარ მაკარაძე. თურქეთის საშინაო პოლიტიკა 1980-2011 წლებში, I,  Emzar Makaradze. Turkey`s Domestic Politics in the Years 1980-2011. naw.I, gamomcemloba “universali”, Tbilisi,  2013.აღმოსავლეთმცოდნეობა, 2,2013
 113. Who are the Tsanars?- Sociology Study ISSN 2159-5526, March 2013, Volume 3, Number 3, (Serial Number)  22 225-234. (In English).
 114. აკადემიური გამოცემის  საუკეთესო ნიმუში. (რეცენზია წიგნზე-  მ. სანაძე, გ. არახამია. „VI ს. ისტორიული ქრონიკადავით და კონსტანტინეს წამებაში“). „ქართული წყაროთმცოდნეობა“2013/2014 გვ. ?
 115. საქართველო და პოლონეთი ანტიოსმალურ კოალიციებში აღმოსავლეთმცოდნეობა“№ 3,თბილისი, 2014, უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 175-205
 116. რევაზ  კიკნაძე, „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, თბილისი, გამომცემლობა “უნივერსალი”,   XV-VI, გვ.319-321,2013
 117. ერთი ეპიზოდი პროფესორ გივი წულაიასთან დაკავშირებით. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი. 2014. მთავარი რედაქტორები: ბეჟნ ხორავა, ლია ახალაძე, კახა კვაშილავა
 118. Рецензия. На диссертационную работу Г.В. Цулая "Ранний цикл свода Грузинских летописей "Картлис Цховреба" (анализ этнокультурной проблематики), представленную на соискание ученой степени доктора исторических наук.  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი. 2014. მთავარი რედაქტორები: ბეჟნ ხორავა, ლია ახალაძე, კახა კვაშილავა
 119. საქართველო-ეგვიპტის დიპლომატიური ურთიერთობების ისტორიიდან XII-XIV საუკუნეები. ისტორიული რეპრეზენტაცია, თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები. აკადემიკოს მარიამ  ლორთქიფანიძის დაბადების 90-წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთaშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2014.გვ.
 120. Georgia as a transit territory linking Persia to Europe  (the 16 th-17 th centuries).  Caucasus Journal of    Social Sciences, 7.University of Georgia , Tbilisi 2014, p.1-23
 121. სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთობა თურქეთის სახელმწიფოში(ისლამის როლი სეკულარულ თურქეტში). “აღმოსავლეთმცოდნეობა”, 2015 გვ. 203-228
 122. Georgian-Polish-Ottoman Relations in the 16th -17th Centuries/ 16. Ve 17. Yüzyılda Gürcistan-Lehistan-Osmanlı İmparatörlüğü İlişkileri. აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი. ვარშავის უნივერსიტეტი. Warsaw. Remarks on Turkish Studies. 2015.გვ. 72-90.
 123. რედაქტორისაგან.- წიგნში  მანანა სანაძე ქართველთა ცხოვრება წიგნი III. ქართლის მეფეებისა და პატრიკიოსების ქრონოლოგია (ფარნავაზიდან აშოტ კურაპალატამდე). საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 2016
 124. Level of Independence in Georgia Throughout the 14th Century ”. journal of Literature and Art Studies Issue 8 Vol.6 August 2016. p.  964-978.
 125. New Trends in Education System in Georgia. Co-Author Archil Jangirashvili.  The seventh World Women University President Forum. Panel Discussion Session 7 The Responsibilitiy of Female Leaders for the Promotion of Innovative and Transformative Education. P.3-16.  October. 2016. ტაივანი. ტაიპეი.
 126. Some Tendencies of the Foreign Policy of Turkey. "აღმოსავლეთმცოდნეობა", 2016. გვ. 283-305
 127. Historic City of Georgia- Samshvilde.  Davit Berikashvili, Giuli Alasania. Contributions to the General Assembly 2016. 18 th General Assembly og the International Experts of the Fondatione Remulado Del Bianco.  p. 15-19.
 128. „მეფეთ მეფე თამარის გარდაცვალების თარიღი“. “Kral Tamar’ın ölüm tarihi”. ქართულ და ინგლისურ ენებზე, დუზჯეს უნივერსიტეტის ჟურნალი. გამოქვეყნდება
 129. ალასანია გიული, ჯანჯარია მარიამი - „Women in Georgia Facing the New Challenges (Case Study: Females at the University of Georgia“ კრებული University’s Freedom and Innovation in the New Ecology of Higher Education, დიმიტრი კანტემირის ქრისტიანული უნივერსიტეტი, ბუქარესტი, რუმინეთი, ივნისი, 2017 წელი.

 

 


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი