პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჩხეიძე მაია

, დოქტორი

  • m.chkheidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი (მაგისტრი) /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. ასპირანტი /
3 ინგლისური ენის სწავლების ცენტრი ტრეინინგი _ ბიზნეს ინგლისურის სწავლება (თეორია) /
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის ფილოლოგიის /
5 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური ენა და ლიტერტურა ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ა. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი მთარგმნელი 1989 1992
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინგლისური ენის 77-ე კათედრის პროფესორი 1992 1996
3 იოჰანესბურგის ენის ინსტიტუი “ლინგუა ვივა” პროფესორი 1996 1997
4 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინგლისური ენის 77-ე კათედრის პროფესორი 1998 1999
5 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინგლისური ენის კათედრის გამგე, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის მეთოდსაბჭოს წევრი 1999 დღემდე
6 შ.პ.ს. “გეოინჟინერინგი” პროექტების მთარგმნელი 1999 2000
7 მსოფლიო ბანკის პროექტის “მარშალი” ”ბიზნეს ინგლისურის მასწავლებელი 2000 2003
8 საქართველოს საერთაშორისო კავშირების ასოციაცია პროფესიულ-დარგობრივი ინგლისური ენის პროგრამის ხელმძღვანელი 2005
9 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ენების სკოლის ასოცირებული პროფესორი 2005 2007
10 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ ტექნიკური ფაკულტეტი, ინგლისური ენის კათედრა, სრული პროფესორი 2006
11 ქართულ-ამერიკულ პროექტი ,,სათემოკოლეჯები საქართველოში” ბიზნესკომუნიკაციის კურსის ინსტრუქტორი 2007 2002
12 საქართველოს უნივერსიტეტი წამყვანი პროფესორი 2007
13 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
14 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 New Quoteland
2 კომპრესიის პრობლემის შესახებ 2004
3 ლექსიკურ–სემანტიკუირ ველისა და სემანტიკური ფრეიმის გამოყენება ინგლისური ენის სწავლებისას 2004
4 ბიზნეს კომუნიკაციის პრობლემის შესახებ 2004
5 კომპრესია და თარგმანი 2004
6 შინაარსი და სტრუქტურა 2004
7 ვერბალური კომუნიკაციის კოგნიტური ბარიერები 2004
8 Quoteland 2004
9 ენა და კომუნიკაცია 2006
10 საქმიანი ინგლისური 2006
11 ინგლისური საქმიანი მიმოწერა 2006
12 აბსტრაქტული იდეების პრაქტიკული სიმბოლოები 2007
13 ინგლისური ენის გრამატიკა ანდაზებში, გამონათქვემებსა და იდიომებში 2007
14 ტექსტის ინტერპრეტაცია 2007
15 ველი და ფრეიმი 2007
16 ინგლისური ენა პოლიტიკაში 2007
17 ეფექტური კომუნიკაციის პრობლემა 2008
18 უცხო ენის სწავლების სტრატეგიები 2009
19 ინგლისური ენის სწავლების ერთ-ერთი პრობლემის შესახებ 2009
20 ფრეიმი კომუნიკაციურ მოდელებში 2010
21 ფრეიმის სისტემის კონსტრუირების თაობაზე 2011
22 ქართველური ენები და დიალექტები. 2012