პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ყარალაშვილი ლიანა

, დოქტორი

  • l.karalashvili@u.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოთვლითი მათემატიკა მათემათიკოსი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მათემატიკა ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათ კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საბურთალოს რაიონის საკრებულო წევრი 1985 1991
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიბერნეტიკის განყოფილება წამყვანი სპეციალისტი 1979 1985
3 ქართულ-ამერიკული სკოლა რუსული ენის კერძო გაკვეთილების მასწავლებელი 1987 1995
4 შავი ზღვის კორპორაცია წამყვანი სპეციალისტი 1993 1995
5 ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი ოფის-მენეჯერი 1995 2001
6 ”ჯიჯიემვი” კორპორაცია თარჯიმანი 1998 1999
7 ”ბიბიემ” ზედამხედველი 1999 2003
8 ”მომავლის სკოლა” მასწავლებელი 1999
9 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2006
10 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.05 2013.07.01
11 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 . Об одном варианте метода прямых и свойствах связанных с ним центросимметрических матриц 2003
2 О сходимости одного варианта метода прямых и свойствах центросимметрических матриц 2000
3 Согласованные оценки скорости сходимости схемы составного метода прямых на обобщенных решениях. – Доклады расширенных заседаний 1988
4 Центросимметрические матрицы в дискретных и полудискретных методах. 1987
5 О решении задачи Дирихле для уравнения Пуассона сеточным методом, основанным на фопмуле Ш.Е.Микеладзе 1986
6 . Оценки скорости сходимости сеточной схемы, основанной на формуле Ш.Е.Микеладзе 1986
7 Holyoake, Julia, and Bill Weipers. Insurance. 4th ed. Canterbury: CIB Publishing, 1999. Translated into Georgian by Liana Qaralashvili and Guram Mirzashvili. 1985
8 . Ludlow, Ron, and Fergus Panton. The Essence of Effective Communication, Ed. Adrian Buckley. London: Prentice Hall 1980
9 Об одном варианте метода прямых и свойствах связанных с ним центросимметрических матриц 1984
10 О сходимости одного варианта метода прямых и свойствах центросимметрических матриц 1985
11 Согласованные оценки скорости сходимости схемы составного метода прямых на обобщенных решениях. 1986
12 Центросимметрические матрицы в дискретных и полудискретных методах. 1986
13 О решении задачи Дирихле для уравнения Пуассона сеточным методом, основанным на фопмуле Ш.Е.Микеладзе. 1989
14 Оценки скорости сходимости сеточной схемы, основанной на формуле Ш.Е.Микеладзе. 1988
15 ერთეულოვანი მატრიცის მსგავსი ზოგიერთი ცენტრსიმეტრიული მატრიცის თვისებები 2013