პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ყარალაშვილი ლიანა

, დოქტორი

  • l.karalashvili@u.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოთვლითი მათემატიკა მათემათიკოსი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მათემატიკა ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათ კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საბურთალოს რაიონის საკრებულო წევრი 1985 1991
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიბერნეტიკის განყოფილება წამყვანი სპეციალისტი 1979 1985
3 ქართულ-ამერიკული სკოლა რუსული ენის კერძო გაკვეთილების მასწავლებელი 1987 1995
4 შავი ზღვის კორპორაცია წამყვანი სპეციალისტი 1993 1995
5 ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი ოფის-მენეჯერი 1995 2001
6 ”ჯიჯიემვი” კორპორაცია თარჯიმანი 1998 1999
7 ”ბიბიემ” ზედამხედველი 1999 2003
8 ”მომავლის სკოლა” მასწავლებელი 1999
9 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2006
10 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.06.05 2013.07.01
11 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 . Ludlow, Ron, and Fergus Panton. The Essence of Effective Communication, Ed. Adrian Buckley. London: Prentice Hall 1980
2 Об одном варианте метода прямых и свойствах связанных с ним центросимметрических матриц 1984
3 О сходимости одного варианта метода прямых и свойствах центросимметрических матриц 1985
4 Holyoake, Julia, and Bill Weipers. Insurance. 4th ed. Canterbury: CIB Publishing, 1999. Translated into Georgian by Liana Qaralashvili and Guram Mirzashvili. 1985
5 О решении задачи Дирихле для уравнения Пуассона сеточным методом, основанным на фопмуле Ш.Е.Микеладзе 1986
6 . Оценки скорости сходимости сеточной схемы, основанной на формуле Ш.Е.Микеладзе 1986
7 Согласованные оценки скорости сходимости схемы составного метода прямых на обобщенных решениях. 1986
8 Центросимметрические матрицы в дискретных и полудискретных методах. 1986
9 Центросимметрические матрицы в дискретных и полудискретных методах. 1987
10 Согласованные оценки скорости сходимости схемы составного метода прямых на обобщенных решениях. – Доклады расширенных заседаний 1988
11 Оценки скорости сходимости сеточной схемы, основанной на формуле Ш.Е.Микеладзе. 1988
12 О решении задачи Дирихле для уравнения Пуассона сеточным методом, основанным на фопмуле Ш.Е.Микеладзе. 1989
13 О сходимости одного варианта метода прямых и свойствах центросимметрических матриц 2000
14 . Об одном варианте метода прямых и свойствах связанных с ним центросимметрических матриц 2003
15 ერთეულოვანი მატრიცის მსგავსი ზოგიერთი ცენტრსიმეტრიული მატრიცის თვისებები 2013