თუ სწავლა გინდა
   
შარაშენიძე ნინო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ნინო შარაშენიძე - მოწვეული ლექტორი, ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში. უძღვებაშემდეგსალექციოკურსს:პედიატრიული სტომატოლოგია. მას აქვს პედაგოგიური გამოცდილება ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტში, რაც აძლევს ნ. შარაშენიძეს აღნიშნულიკომპონენტების სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციას.