პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კორძახია მიშა

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი სამართალმცოდნე 1900-01-01/
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი წყალმომარაგება და წყალარინება ინჟინერ-მშენებელი 1900-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი