პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


შარაშენიძე მეგი

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამედიცინო დიპლომირებული მედიკოსი 2007-12-26/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი