პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ბანძელაძე მარი

ასოცირებული პროფესორი, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟნერინგი სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი 1900-01-01/
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციოლოგია სოციალურ ემცნიერებათა მაგისტრი 1900-01-01/
3 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციოლოგია სოციალური დისციპლინათა მასწავლებელი 1900-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი