პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


დევაძე ხატია

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება - 1900-01-01/
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 01/29/2015/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ბიზნესის ეკონომიკისა და მართვის სკოლის ასისტენტი 10/15/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი