პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მხეიძე რუსუდანი

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 TSU ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი აკადემიური დოქტორი 1900-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი