პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბაღიშვილი ეკატერინე

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 /
2 /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი