პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბაღიშვილი ეკატერინე

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ იურიდიული იურისტი 1900-01-01/
2 თსუ იურიდიული იურისტი 1900-01-01/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი